облагане с данък върху недвижимите имоти на сгради по чл. 15, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

Изх.№ 94-А-494
Дата: 25.09.2020 год.
ЗМДТ, чл. 15, ал. 1;
ЗМДТ, чл. 15, ал. 5;
ЗМДТ, чл. 15, ал. 7;
ЗМДТ, чл. 19, ал. 1;
ЗМДТ, чл. 20;
ДР на ЗМДТ, §1, т. 7.

ОТНОСНО: облагане с данък върху недвижимите имоти на сгради по чл. 15, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо с вх. №………06.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
През октомври 2014 г. сте закупила в гр. А три недвижими имота (гаражи), в сграда – незавършено строителство. На 05.02.2020 г. за сградата е издадено удостоверение, че същата е завършена на етап груб строеж. Във връзка с влязлото в сила от 01.01.2019 г. изменение на ЗМДТ, касаещо сградите на етап незавършено строителство, сте подала в компетентната община декларации и за трите притежавани от Вас недвижими имота – гаражи. Служителите на общинската администрация са Ви уведомили, че ще можете да заплатите дължимият за трите имота данък за 2019 г. и 2020 г., до 15 дни. Определеният размер на данъчните задължения е приблизително 600 лв. за двете години или приблизително по 100 лв. на година за недвижим имот. Във връзка с така определеният Ви и начислен данък сте изразила устно несъгласие пред служителите на общинската администрация, които от своя страна са Ви уверили, че не е налице допусната грешка при метода на определяне на данъчните задължения. Основно възражението Ви е по отношение на определената Ви данъчна оценка за имоти – незавършено строителство, която е приблизително 38 873 лв. за имот, която представлява основа, на базата на която се изчисляват задълженията за данъци и такси. Въпреки несъгласието си с така определените Ви данъчни задължения, сте заплатила дължимите за 2019 г. и 2020 г. данъци.
Предвид изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. При определяне на данъчната оценка на сградите, завършени на етап груб строеж, не следва ли да бъде приложен редът на чл. 12, ал. 1 от Приложение № 2 към закона, гласящ:
„Незавършено строителство се оценява по завършени строително-монтажи работи в процент от данъчната оценка на сградата по проект, както следва:
1. до нулев цикъл – 37 на сто;
2. до груб строеж – 63 на сто“?
2. При сгради завършени на етап груб строеж, не следва ли да не се начислява такса смет или да бъде начислена само някаква част от нея?
В писмото си отправяте молба, в случай че начисленият Ви данък е неправилно определен, същият да Ви бъде възстановен.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
По силата на чл. 15, ал. 5 ЗМДТ, в сила от 01.01.2019 г., данък върху недвижимите имоти по чл. 15, ал. 1 ЗМДТ се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно – в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване. Двугодишният срок започва да тече от съставянето на констативен протокол по чл. 181, ал. 2 ЗУТ, тъй като това е единственият начин, който законът изисква за установяване на това обстоятелство /чл. 15, ал. 7 ЗМДТ/.
Следва да имате предвид, че разпоредбата на чл. 15, ал. 5 ЗМДТ приравнява новопостроените сгради, завършени на етап груб строеж, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ, на новопостроени сгради или части от сгради по чл. 15, ал. 1, за които се дължи данък в пълен размер.
Съгласно чл. 19, ал. 1 ЗМДТ данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 ЗМДТ към 1 януари на годината, за която се дължи, и се съобщава на лицата до 1 март на същата година. Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя от служител на общинската администрация по норми съгласно Приложение № 2 в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица – чл. 20 ЗМДТ.
За новопостроените сгради по чл. 15, ал. 5 ЗМДТ, които подлежат на приемане по реда на ЗУТ, завършени са на етап груб строеж и е изтекъл двугодишният срок към 01.01.2019 г., данък се дължи от началото на 2019 г., тъй като от този момент разпоредбата влиза в сила. За тези сгради се подава декларация по чл. 14, ал. 2 ЗМДТ от възложителя на строежа в срок до 29 февруари 2020 г. /§ 28 от ПЗР на ЗИДЗКПО, обн. ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г./.
По отношение на цитираната от Вас разпоредба следва да имате предвид, че същата е относима при определянето на данъчната оценка на недвижимите имоти за целите на облагането с данък върху наследствата и данък при придобиване на имущества, както и за определяне на държавните и нотариалните такси в производствата по Гражданския процесуален кодекс и в други предвидени от закона случаи. В тази връзка цитираната от Вас разпоредба е приложима за гореописаните случаи и не е относима към случаите на определяне на годишния данък върху недвижимите имоти.
По втори въпрос:
Що се отнася до дължимостта на такса за битови отпадъци следва да имате предвид, че разпоредбата на чл. 15, ал. 5 от ЗМДТ се отнася единствено за определяне на данъка върху недвижимите имоти за завършени сгради в груб строеж. Таксата за битови отпадъци като всяка такса се дължи за предоставена услуга. В случай че сградата е незавършена и в нея няма изградени елементи на инфраструктурата като водопровод, канализация, електрическа мрежа и т.н., и за нея не е издадено разрешение за ползване, то следва, че същата сграда не може да се ползва. А съгласно определението за битови отпадъци, посочено в §1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на ЗМДТ, това са отпадъци, които се получават в резултат от жизнената дейност на хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и други обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите. След като посочената сграда не е завършена и не е издадено разрешение за ползване, т.е. все още не се ползва и съответно не се генерират битови отпадъци, не следва да се определя такса за битови отпадъци. Моментът, от който следва да започне определянето на таксата за битови отпадъци, съвпада с момента на издаване на разрешението за ползване на завършената сграда.
В тази връзка казаното не се отнася за сгради, които се ползват, независимо че нямат разрешение за ползване или експлоатация.
Следва да имате предвид, че можете да обжалвате размера на определеното Ви на база данъчна оценка данъчно задължение за притежаваните от Вас недвижими имоти, както и таксата за битови отпадъци, по реда на чл. 107 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар