fbpx

окончателно преизчисляване за 2006г. на данъка върху доходите от трудови правоотношения по реда на чл.38, ал.4 от Закона за облагане доходите на физическите лица (отм.)

3_1538/23.03.2007г.
ЗОДФЛ, чл. 38, ал. 4;
ЗОДФЛ, чл. 41;
ЗДДФЛ, § 4, ал. 1
ОТНОСНО: окончателно преизчисляване за 2006г. на данъка върху доходите от трудови правоотношения по реда на чл.38, ал.4 от Закона за облагане доходите на физическите лица (отм.)
Според запитването лицето работи по трудово правоотношение в детска градина като помощник-възпитател. През 2006г. за различни периоди от времее изменяно трудовото правоотношение, като за тези периоди лицето е изпълнявало длъжност „детска учителка”. В края на годината в изпълнение на задължението си по чл.38, ал.4 от Закона за облагане доходите на физическите лица (отм.) работодателят е направил окончателно преизчисляване на данъка върху изплатените възнаграждения. В резултат на това е определен данък за внасяне, който според лицето е прихванат от начислената му тринадесета заплата за 2006г. От възнаграждението за м. януари 2007г. също е удържана сума за данък върху доходите от годишното изравняване за 2006г. Поставя се въпроса правилно ли е удържан данък върху доходите в годишен аспект и защо такъв е удържан и от заплатата за м. януари 2007г.?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ, обн. ДВ, бр. 118/1997 г., отм. ДВ, бр. 95/2006г., в сила до 31.12.2006 г.), изразяваме следното становище:
Работодателят е задължен да начислява, удържа и внася данъка върху доходите по трудови правоотношения, тъй като се квалифицира като трето задължено лице по смисъла на чл. 16 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). В това си качество основният работодател е задължен да преизчисли окончателно дължимият данък за 2006г. върху тези доходи на годишна база в срок до 31 януари 2007г. с аргумент от разпоредбата на §4, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за даднъците върху доходите на физическите лица във връзка с чл.38, ал.4 от ЗОДФЛ (отм.). От друга страна лицата, които имат доходи само от трудовоправни отношения, не са задължени да подават данъчна декларация (чл.42, ал.1). Ето защо, ако в резултат на годишното преизчисляване се установи данък за довнасяне, същият се удържа от работодателя и се внася по реда на чл.50 от ЗОДФЛ (отм.).Когато размерът на този данък не позволява да бъде удържан еднократно от възнаграждението на лицето, предвид ограничителната разпоредба на чл.272, ал.2 от Кодекса на труда, удържането и съответно внасянето на данъка следва да продължи до пълното изчерпване на сумата от следващите възнаграждения.
В конкретния случай работодателят е извършил годишно преизчисляване, видно от приложените фишове за трудови възнаграждения. Следва да имате предвид обаче, че годишното преизчисляване на данъка от работодателя не погасява правото на лицето да подаде декларация по чл.41 от ЗОДФЛ /отм./ за данъчната 2006г. Срокът за подаване на декларацията е 15 април 2007г. С подаване на декларацията е възможно да се установи надвнесен данък по чл.38 от ЗОДФЛ /отм./, който не е прихванат или върнат от основния работодател. В този случай същият може да бъде възстановен и/или прихванат в хода на проверка или ревизия след обективна преценка на фактите и обстоятелствата, които са от значение за облагането на реализираните от лицето доходи през 2006г. ‘

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top