Определяне на месечния осигурителен доход след изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати

КСО – чл. 5, ал. 4, т. 1 и чл. 6, ал. 2;
НЕВДПОВ – чл. 3, ал. 1;
Наредба № Н-8/29.12.2005 г. – чл. 6а, ал. 1
ОТНОСНО:Определяне на месечния осигурителен доход след изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати
Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ……. от 24.11.2015 г., Ви уведомяваме за следното:
В запитването посочвате, че служебното Ви правоотношение с ……. е прекратено, считано от 02.11.2015 г., поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. През месец октомври 2015 г. към основната заплата за месеца сте получили допълнително възнаграждение за постигнати резултати, изчислено съгласно Вътрешните правила за работна заплата на база оценка по определени показатели за трето тримесечие на годината и въз основа на реално отработените дни през тримесечието. Тъй като данните за месечния Ви осигурителен доход за периода от 01.07.2015 г. до 30.09.2015 г. не са коригирани от осигурителя след изплащане на сумите за допълнително материално стимулиране, считате, че пенсията Ви ще бъде изчислена от нереален осигурителен доход към 30.09.2015 г., от което ще бъдете ощетена. Във връзка с изложеното очаквате да получите компетентен отговор по поставения казус.
При така представената фактическа обстановка и с оглед действащите разпоредби по държавното обществено осигуряване, изразяваме следното становище:
Доходът върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност (чл. 6, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване).
Разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) по отношение елементите на осигурителния доход са доразвити в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ).
Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от НЕВДПОВ осигурителният доход включва всички доходи и възнаграждения, включително възнагражденията по чл. 40, ал. 5 от КСО и други доходи от трудова дейност на осигурения през календарната година, и не може да бъде по-голям от максималния месечен осигурителен доход. С изречение последно от разпоредбата е регламентирано, че възнагражденията, отнасящи се за положен труд за минало време, се разпределят за отработените дни, през които трудът е положен.
На основание чл. 24, ал. 2 Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, допълнителното възнаграждение за постигнати резултати може да се изплаща четири пъти годишно – през април, юли и октомври за текущата година и през януари – за предходната година. Според чл. 25, ал. 1 от наредбата, допълнителните възнаграждения за постигнати резултати се определят въз основа на оценка на структурните звена в административната структура и /или на отделните служители. Във вътрешните правила за заплатите на административните структури се определят конкретните показатели, критерии, алгоритми и изисквания за определяне на оценките съобразно спецификата на дейността на съответната административна структура (чл. 25, ал. 5, т. 5 от наредбата).
От цитираните разпоредби е видно, че допълнителното възнаграждение за постигнати резултати е обвързано с периода, през който е полаган труда, и зависи от приноса на съответния служител чрез определената му оценка за същото време. На основание чл. 3, ал. 1 от НЕВДПОВ същото формира осигурителен доход, отнасящ се за месеците, в които е положен трудът, и този доход не може да бъде по-голям от максималния месечен размер на осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на ДОО за съответната година.
Съгласно чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите данни за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“, дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица – поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване.
Данните по чл. 5, ал. 4 от КСО се подават по ред, определен с Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица,
Съгласно чл. 6а, ал. 1 от цитираната наредба осигурителите могат да коригират подадените данни с декларация образец №1, като подадат декларация с коректните данни и попълнен код за корекция. Не се подават декларации обрИзх. № 1 за коригиране на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации с попълнен код за корекция се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности(чл. 6а, ал. 5 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.).
В конкретния случай, доколкото изплатеното Ви допълнително възнаграждение за постигнати резултати се отнася за положения труд през периода от 01.07.2015 г. до 30.09.2015 г., осигурителят РЗОК-Кърджали е необходимо да коригира осигурителния Ви доход за съответните месеци от периода, като подаде декларации образец № 1 с попълнен код корекция и с новоформирания месечен осигурителен доход.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest