Определяне на минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване

КСО – чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4, чл. 6, ал. 2,т. 1 и 2, чл. 6, ал. 9 и 10 и § 1, ал. 1, т. 5 от ДР

ОТНОСНО: Определяне на минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване

В отговор на Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ………., Ви уведомявам за следното:
От изложеното в запитването и базата данни в информационната система на НАП е видно, че с ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. сте декларирали следните облагаеми доходи:
* В Приложение № 1 „Доходи от трудови правоотношения“ – облагаем доход в размер на 6000 лв. (4242 лв. след приспадане на задължителните осигурителни вноски), изплатен от „……“ ООД за положен личен труд в дружеството;
* В Приложение № 3 „Доходи от друга стопанска дейност“, Таблица 2, с кодове 04 и 05 – облагаем доход в размер на 5400 лв. (9000 лв. преди приспадане на разходите за дейността) от продажба на произведени преработени и непреработени продукти от селско стопанство от нерегистриран земеделски стопанин. С ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. Вашият съдружник в „…….“ ООД е декларирал същите доходи.
Интересувате се върху какъв минимален осигурителен доход е следвало да внасяте авансово осигурителни вноски като самоосигуряващи се лица през календарната 2015 г.
При така представената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, изразявам следното становище:
Самоосигуряващите се лица са изброени в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Това са следните лица:
* лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
* лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества;
* регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители. Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО са изцяло за тяхна сметка и се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година (чл. 6, ал. 8 от КСО).
Окончателният размер на осигурителния доход на тези лица се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, като този доход не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход (чл. 6, ал. 9 от КСО, предишна ал. 8, изм. – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., посл. изм. – ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.).
Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност (чл. 6, ал. 10 от КСО, предишна ал. 9 – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.).
Съгласно чл. 6, ал. 2 от КСО, в редакцията до 31.12.2017 г., със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) се определят:
1. максималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година;
2. (посл. изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) минималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година за самоосигуряващите се лица, определен съобразно облагаемия им доход за дейността като самоосигуряващо се лице. С чл. 8, ал. 1, т. 2 от ЗБДОО за 2015 г. са определени следните диференцирани минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2013 г. от упражняване на съответната трудова дейност като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. – 420 лв.;
б) от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
г) над 7500 лв. – 550 лв.
За регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители е определен минимален месечен размер на осигурителния доход – 300 лв., независещ от облагаемия им доход като самоосигуряващи се лица (чл. 8, ал. 1, т. 3 от ЗБДОО за 2015 г.). Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2013 г., както и за започналите дейност през 2014 и 2015 г., е 420 лв. (чл. 8, ал. 2 от ЗБДОО за 2015 г.).
От горецитираните разпоредби следва, че при определяне на минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за съответната календарна година се вземат предвид доходите, които подлежат на облагане с данък по реда на ЗДДФЛ и са придобити в резултат на упражняваната трудова дейност от лицата като самоосигуряващи се.
Съгласно § 1, ал. 1, т. 5 от ДР на КСО (посл. изм. изм. – ДВ, бр. 12 от 2015 г.) „регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители“ са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред.
Поради това, физическо лице, което не е регистрирано по установения ред, определен с Наредба № 3/1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (загл. изм. – ДВ, бр. 31 от 2105 г., в сила от 28.04.2015 г.), няма качеството на „регистриран земеделски стопанин” по смисъла на § 1, ал. 1, т. 5 от ДР на КСО. За това лице не възниква основание за осигуряване съгласно чл. 4, ал. 3, т. 4 от КСО.
Следователно доходите Ви от продажба на произведени преработени продукти от селско стопанство, декларирани с код 05 в Таблица 2 от Приложение № 3 към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г., не вземат участие при определяне на минималния месечен размер на осигурителния Ви доход за 2015 г. По отношение на облагаемите доходи от продажба на произведена непреработена растителна и животинска продукция, поради това че тези доходи са изключени от годишния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица, същите не вземат участие в преценката на минималния осигурителен доход, както за нерегистрираните, така и за регистрираните земеделски стопани.