определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е д

Изх. №20-00-279
07.07. 2016 г.
чл. 21, ал. 4от ЗДДС
чл. 173, ал. 2 от ЗДДС
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
Дружеството в качеството на изпълнител, има сключен договор за изпълнение на проект „………………………………………“, финансиран от фондовете на Европейския съюз
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Следва ли, да се начислява данък за услугите по изграждане на съоръжението на обект финансиран със средства от ЕС?
2. Следва ли дружеството, да разполага с удостоверение за освобождаване от ДДС, издадено от НАП?
3. Какви документи, следва да издава дружеството към възложителя за доставката на територията на ……………………………?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи и трети въпрос:
Общият принцип относно определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Същевременно в чл. 21, ал. 4от ЗДДС са регламентирани някои изключения от горното правило, като т.1 визира услугите, свързани с недвижими имоти.
Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 4, т. 1, буква „б“ от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други.
В конкретния случай, дружеството е сключило договор за обект „Инфраструктурно съоръжение за съхранение на отпадъци“ на територията на Косово. В тази връзка, на основание разпоредбата на чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставката ще бъде там, където се намира недвижимия имот, т.е.извън територията на страната.
Предвид разпоредбата на чл. 86, ал. 3 от ЗДДС не се начислява данък при извършване на доставки с място на изпълнение извън територията на страната.
В издадената за доставката фактура, съгласно чл. 79, ал. 2, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) като основание за неначисляване на ДДС, следва да бъде отразен чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС.
Фактурата следва да бъде отразена в дневник продажби за периода, в който е издадена, в колона 23, съответно клетка 18 „Данъчна основа на доставките по чл. 69, ал.2 от ЗДДС, включително данъчна основа на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на държава членка” от справка-декларацията.
По втори въпрос:
Съгласно разпоредбата на чл. 173, ал. 1 от ЗДДС нулевата ставка на данъка еприложима за доставки, които са освободени от данък върху добавената стойност по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред. Само в този случай, за прилагането на нулевата ставка доставчикът е длъжен писмено да поиска становище от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за основанието за освобождаването.
В конкретния случай, в изложената фактическа обстановка, договорът за изграждане на съоръжението не е упоменато, да е сключен по силата на международен договор, спогодба, споразумение, конвенция или др., по които Република България е страна. В случай, че това е така разпоредбата на чл. 173, ал. 2 от ЗДДС е неприложима.
Следва да се има предвид, че извършваната от дружеството доставка е с място на изпълнение на територията на ……………………………….. и следва да се запознаете със съответното законодателството.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар