определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е дан

Изх. № 53-02-309/30.08.2011 г.
ЗДДС, чл.12, ал.1
чл.21, ал.2
чл.21, ал.4
чл.82, ал.1
чл.86, ал.3
чл.96, ал.1, ал.2 и ал.5
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
На 01.08.2011 г. сте подписали договор за частично проектиране на административна офис сграда с австрийско юридическо лице, което е регистрирано по ДДС. Плащанията ще бъдат извършвани изцяло по банков път.
Поставените в запитването въпроси са следните:
1. Трябва ли да начислявате ДДС на издаваните от Вас фактури към контрагента?
2. Ако преминете оборота от 50000 лв. по договора, какви са последиците за регистрацията на дружеството?
Предвид липсата на приложен към запитването договор, изразяваме следното принципно становище:
По смисълана чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Общият принцип относно определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Същевременно в чл.21, ал.4 на от ЗДДС са регламентирани някои изключения от горното правило, като т.1 визира услугите, свързани с недвижими имоти.
Съгласно тази разпоредба, мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при:
а) предоставянето на права за ползване, на експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот;
б) услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други;
в) настаняване в хотели, къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери и други подобни.
В запитването не е конкретизирано местонахождението на административната офис сграда. Предвид това са възможни следните две хипотези:
– В случай, че сградата се намира на територията на страната, следва да имате предвид, че мястото на изпълнение на услугата ще е на територията на страната и тя ще бъде облагаема доставка.
Съгласно чл.82, ал.1 от ЗДДС данъкът е изискуем от регистрирано по този закон лице – доставчик по облагаема доставка.
– В случай, че сградата се намира извън територията на страната, мястото на изпълнение на доставката ще бъде там, където се намира недвижимия имот, т.е на територията на съответната страна.
Доколкото може да се приеме, че извършената от дружеството доставка на частично проектиране е с място на изпълнение извън територията на страната,същата няма да има характера на облагаема доставка съгласно чл.12 от ЗДДС.
Във връзка с горното, следва да имате предвид разпоредбата на чл.86, ал.3 от ЗДДС. В нея е регламентирано, че не се начислява данък при извършване на освободена доставка, освободено вътреобщностно придобиване, както и при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.
По отношение на поставеният въпрос, свързан с преминаването на оборота от 50000 лв., следва да имате предвид разпоредбата на чл.96 от ЗДДС.
По смисъла на ал.1, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по закона. А по смисъла на ал.2 облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка, доставки на финансови услуги по чл.46, както и доставките на застрахователни услуги по чл.47.
В случай, че извършваната от … ЕООД доставка на услуга е с място на изпълнение на територията на страната, същата, съгласно чл.96, ал.2 от Закона, участва във формирането на облагаем оборот, необходим за целите на задължителната регистрация по чл.96, ал.1 от закона.
Във връзка с гореизложеното, ал.5 на чл.96 от ЗДДС указва,че задължението за регистрация възниква независимо от срока, за който е постигнат облагаемият оборот, но не и за период, по-дълъг от определения в ал.1.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *