определяне на облагаемата основа на данъка при придобиване наимущества по ЗМДТ при продажба на недвижим имот на публична продан

Изх. № 08-В-3
Дата:19.02.2015 год.
ЗМДТ, чл. 46, ал. 2, т. 1
Относно: определяне на облагаемата основа на данъка при придобиване на
имущества по ЗМДТ при продажба на недвижим имот на публична продан
В отговор на поставения въпрос относно определяне на облагаемата основа за целите на данъка при придобиване на имущества по глава втора, раздел ІІІ на ЗМДТ при продажба на недвижим имот на публична продан по реда на чл. 483 и сл. ГПК Ви уведомявам:
При публична продан на недвижими имоти основанието за придобиване епостановлението за възлагане на съдебния изпълнител. Когато лицето, обявено за купувач по реда на чл. 492-494 ГПК, внесе в срок дължимата сума, съдебният изпълнител му възлага имота с постановление.
По силата на новата ал. 2 на чл. 496 ГПК /доп. обн., ДВ бр. 49 от29.06.2012 г./ от деня на влизане в сила на постановлението за възлагане купувачът придобива всички права, които длъжникът е имал върху имота, т.е. купувачът придобива този обем права, които са притежавали длъжниците, собственици на недвижимия имот, предмет на проданта, от деня на влизане в сила на възлагателното постановление. Възлагателното постановление по чл. 496, ал. 1 ГПК е властнически акт, издаден от компетентен орган, от който се пораждат гражданскоправни последици. Придобивното основание е деривативно, тъй като правата на купувача при публична продан са производни от правата на собственика – длъжник.
Основата за облагане с данък при възмездно придобиване на имущества по ЗМДТ се определя като по-високата между уговорената цена или определената от държавен или общински орган цена и данъчната оценка на имота, в съответствие с нормите по Приложение № 2 към закона /чл. 46, ал. 2, т. 1 ЗМДТ/. И в двата случая цената се сравнява с данъчната оценка на имота. Публичната продан е сложен фактически състав, който включва поредица от правни и фактически действия и който се финализира с плащане на цената и постановление за възлагане на имота на обявеното за купувач лице. Той съдържа елементи на договор, тъй като е налице волеизявление от страна на купувача относно участие в търга и покупната цена /договор не се сключва/ и актове на орган с властнически правомощия – съдебен изпълнител, който може да не е държавен /определяне на началната тръжна цена, постановление за възлагане/. Поради наличието на съгласие на купувача относно покупната цена /уговорена цена/ придобиването чрез публична продан може да бъда отнесено към първата хипотеза на чл. 46, ал. 2, т. 1 ЗМДТ и при определяне на основата за облагане с данък следва да се сравняват достигнатата цена, на която имотът се възлага на определения за купувач участник, и данъчната оценка на имота по Приложение № 2 към закона.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР:
/п/
/Г. ДИМИТРОВА/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »