определяне на окончателен размер на осигурителния доход за 2017 г.

Изх.№ 94-Й-4
Дата:19.03.2018 год.
КСО, чл. 6, ал. 8;
КСО, чл. 6, ал. 9;
ЗБДОО за 2017 год., чл. 9
ОТНОСНО: определяне на окончателен размер на осигурителния доход за 2017 г.
Вна(НАП) е постъпило писмо чрез г-жа ……………….. – упълномощено от Вас лице, прието с вх. №94-Й-4/05.02.2018 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
През 2017 г. Вие в качеството си на самоосигуряващо се лице, внасяте задължителни осигурителни вноски авансово през календарната година върху месечен осигурителен доход в размер на 600 лв., определен по реда начл. 9, ал. 1, т. 2, буква „г“ от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2017 г. (минималният месечен размер на осигурителния доход за 2017 г., определен съобразно облагаемия Ви доход за 2015 г.). През 2017 г. формирате облагаем доход от 471,06 лв. месечно. Упражнявате трудова дейност през цялата 2017 г., което доказвате с месечни сметки за изплатени суми за доходи от застрахователно дружество.
Във връзка с изложената фактическа обстановка се поставят следните въпроси:
1. При попълване на редовете в колона 5 в таблица 1 и 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход към декларацията по член 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2017 г., каква месечна сума трябва да посочите – 600 лв. или 471,06 лв.?
2. Трябва ли да бъдат възстановени недължимо внесени осигурителни вноски или окончателният размер на месечния осигурителен доход за 2017 г. остава 600 лв. Ако се налага възстановяване как следва да се попълни ред 8 от Приложение №3 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ? Трябва ли да се подават коригиращи декларации образец №1 по реда на Наредба №Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8 от 29 декември 2005 г.) за всеки месец от 2017 г. и каква е процедурата по получаване на разрешение за корекция?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и в съответствие с относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Задължителните осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със ЗБДОО за съответната година (основание чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)).
Съгласно чл. 9 от ЗБДОО за 2017 г. са определени следните минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2015 г. от упражняване на съответната трудова дейност като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. – 460 лв.;
б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. – 500 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 550 лв.;
г) над 7500 лв. – 600 лв.;
На основание цитираните разпоредби осигурителният доход, върху който се дължат авансовите месечни задължителни осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица за 2017 г., не може да бъде под минимално определения месечен размер на този доход съобразно облагаемия им доход за 2015 г. от упражняване на съответната трудова дейност като самоосигуряващи се лица. Видно от фактическата обстановка в конкретния случай минималният размер на дохода, върху който Вие дължите авансови месечни осигурителните вноски за 2017-та година, определен съобразно облагаемия Ви доход от упражняване на съответната трудова дейност като самоосигуряващо се лице за 2015 г., е в размер на600 лв.
Според реално получените доходи от трудова дейност самоосигуряващите се лица определят окончателен размер на осигурителния си доход и годишен осигурителен доход за периодите на упражняване на трудова дейност в това им качество в рамките на календарната година.
Окончателният размер на месечния им осигурителен доход се определя за периода, през който са упражнявали трудова дейност през предходната година, въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ, който не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход (чл. 6, ал. 9 от КСО).
При попълването на Таблица 1 и Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход самоосигуряващите се лица (Справката) вписват в колона 4 избрания месечен осигурителен доход, върху който авансово се дължат осигурителни вноски.Облагаемият доход в редовете на колона 5 се определя като сумата на ред 13 (облагаемият доход от дейността като самоосигуряващо се лице) се раздели на броя на месеците, през които е упражнявана дейността. Размерът на осигурителния доход, върху който се довнасят осигурителни вноски, се изчислява като разлика между декларирания облагаем доход (ред 13 на колона 7) и дохода, върху който са внесени или дължими осигурителните вноски през годината (ред 13 на колона 6).
В съответствие с разпоредбите на чл. 6, ал. 8 и ал. 9 от КСО в указанията за попълване на Таблица 1 и Таблица 2 от Справката е описан механизмът, по който се формира окончателния размер на осигурителния доход за 2017 г. на самоосигуряващите се лица. В тези указания (точка 8 от Таблици 1 и 2) е пояснено, че „Годишният осигурителен доход, върху който се внасят окончателни осигурителни вноски, се изчислява като разлика от сумите от ред 13 на колона 7 и ред 13 на колона 6 и се попълва в т. 1 под Таблица 1. Когато разликата е положителна, върху нея се довнасят осигурителни вноски, а ако е отрицателна – надвнесените осигурителни вноски се прихващат и/или възстановяват по реда на ДОПК, освен когато осигурителният доход в колона 5 е по-малък от минималния осигурителен доход по КСО“.
От изложеното до тук е видно, че в конкретния случай минималният размер на дохода, върху който Вие дължите авансови месечни осигурителни вноски за 2017-та година, е в размер на 600 лв., т.е. този, който е определен съобразно облагаемия Ви доход от упражняване на съответната трудова дейност като самоосигуряващо се лице за
2015 г., поради което няма надвнесени осигурителни вноски, които да се прихващат и/или възстановяват по реда на ДОПК. В тази връзка следва да се има предвид, че корекция на данните, посочени в Приложение №3 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ не е необходима.
На основание чл. 5, ал. 4 от КСО самоосигуряващите се лица периодично представят в НАП данни с декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице“ (декларация обр. №1) по реда на Наредба №Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8 от 29 декември 2005 г.) за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, дните в осигуряване и облагаемия доход по ЗДДФЛ. Както вече стана ясно в конкретния случай Вие вярно и в съответствие с нормативните разпоредби сте внасяла авансови месечни осигурителни вноски за 2017-та върху осигурителен доход в размер на 600 лв., поради което за месеците, за които сте подала декларации обр. №1, не следва да се прави корекция.
ЗАМ.
/АЛ. ГЕОРГИЕВ/’

Оценете статията

Вашият коментар