Определяне на размера на осигурителния доход за самоосигуряващо се

2_685/27.05.2013 г.
КСО -чл.4, ал.3, т.2;
чл.6, ал.7;
чл.6, ал.8;
ЗБДОО за 2013 г. – чл.8, ал.1, т.2;
НООСЛБГРЧМЛ – чл.2, ал.4;
ОТНОСНО: Определяне на размера на осигурителния доход за самоосигуряващо се
лице за 2013 г.
В изложената в писмото Ви фактическа обстановка описвате, че едноличен търговец, който се осигурява като самоосигуряващо се лице по редана чл.4, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), е избрал да се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт върху месечен осигурителен доход през 2013 г. в размер на 1860,00 лева. За 2011 г. облагаемия доход, който лицето е декларирало е в размер на 54894,69 лв.
Поставятевъпрос, за това дали има нормативна пречка самоосигуряващото се лице да се осигурява върху избрания доход от 1860,00 лв., а не върху дохода посочен в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. (ЗБДОО за 2013г. ) в размер на 550,00 лв.
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и предвид нормативната уредба, изразявам следното становище:
Трудовата дейност е основна правопораждаща предпоставка за възникване на осигуряване, която е изведена в чл.10 от КСО.
Осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й.
Кръгът на лицата, които подлежат на осигуряване е определен в чл.4 и чл.4а от КСО.
Съгласно чл.4, ал.3, т.2 от КСО лицата, които упражняват трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. По свий избор те могат да се осигуряват и общо заболяване и майчинство (чл.4, ал.4 от КСО).
На основание чл.6, ал.7 от КСО осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
В чл.8, ал.1, т.2 от ЗБДОО за 2013 г. са определени следните размери на минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2011 г. като самоосигуряващи се лица както следва:
а) до 5400 лв. – 420 лв.;
б) от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
г) над 7500 лв. – 550 лв.;
Окончателния размер на месечния осигурителен доход за лицата по чл.4, ал.3, т.2 от КСО се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация (ГДД) по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход (2200лв. за 2013г.). Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд “Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски (чл.6, ал.8 от КСО).
Другата разпоредба, която конкретизира начина на изчисляване на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващите се лица е регламентирана в чл.2, ал.4 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските гражданина работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ). Съгласно нея, годишният осигурителен доход, върху който се дължи окончателната осигурителна вноска, се определя като разлика между сбора от средномесечния деклариран или определен с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които помесечно са внасяни авансово осигурителни вноски.
Окончателния размер на осигурителния доход, върху който се дължат вноски за ДОО се определя по Таблица 1 от справката за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация, която е неразделна част от нея и е утвърдена от министъра на финансите.
От гореизложеното може да се направи извода, че няма нормативна пречка самоосигуряващото се лице да избере да внася авансови осигурителни вноски за фондовете на ДОО върху осигурителен доход, който е по-висок от минимално определения с чл.8, ал.1, т.2, б.”г” от ЗБДОО за 2013 г. Лицето трябва да извърши годишно изравняване като определи годишният осигурителен доход, върху който се дължи окончателната осигурителна вноска, попълвайки справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход, която следва да подаде с ГДД по ЗДДФЛ за 2013 г.

Оценете статията

Вашият коментар