определянето на приходи като стопански, респ. задължение за плащане на данък по чл.248 от ЗКПО.

Изх. №23-22-2564/12.10.2011 Г.
ЧЛ.248 ЗКПО
В дирекция ОУИ ….. е постъпило Ваше писмено запитване с вх. №23-22-2564/12.10.2011 г. относно определянето на приходи като стопански, респ. задължение за плащане на данък по чл.248 от ЗКПО.
Фактическата обстановка описана в запитването е следната:
Като лечебно заведение по смисъла на чл.5 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), Центърът за спешна медицинска помощ се явява второстепенен разпределител с бюджетни средства към МЗ. Във връзка с чл.97 от ЗЛЗ, центърът сключва договори за медицинско осигуряване на мероприятия (футболни срещи, автомобилни и др. състезания) с инцидентен характер, в резултат на което Центърът реализира парични постъпления.
В тази връзкае поставен следният въпрос:
Дължим ли е данък по чл.248 от ЗКПО върху тези постъпления?
Предвид така изложената фактическа обстановки и действащата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Облагането на бюджетните предприятия е на основание чл. 1. т. 7 от ЗКПО: чл.5, ал. 4, т. 2 от ЗКПО и глава тридесет и три от ЗКПО. Те не са задължени за корпоративен данък.
Съгласно чл.248 от ЗКПО, приходите на бюджетните предприятия от сделки по чл. 1 от Търговския закон (ТЗ), както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, се облагат с данък върху приходите, данъчната ставка на който е 3 на сто (чл.250, ал.1 от ЗКПО).
Не подлежат на обливане по реда па чл.248 от ЗКПО приходите на бюджетните предприятия, когато едновременно са изпълнени следните условия:
– приходите набюджетнотопредприятие се формират от извършване насделки, задължението за предприемането на които е по силата на нормативен акт и
– цените на сделките не се определят от бюджетното предприятие на пазарен принцип –
Такива са случаите, при които цените по договорите за медицинско осигуряване на мероприятия от Центърът за спешна медицинска помощса определени в нормативен акт или тарифи, одобрени с нормативен акт, или когато в нормативен акт е заложено ограничение на цената до размера на извършените разходи.
В случая, с оглед критерият за определяне дали даден приход следва да се квалифицира като приход от нестопанска дейност, не е налице едно от двете кумулативниусловия, а именно -цените на услугите не са определятс нормативен акт или тарифи одобрени с нормативен акт, в който е заложено ограничение на цената до размера на извършените разходи.
Също така следва да се има предвид, че цитираните в запитването услуги са такива по чл.1, ал.1, т. 13 от ТЗ.
Предвид гореизложеното, извършваните от Центъра за спешна медицинска помощуслуги – медицинско осигуряванена мероприятия с инцидентен характер попада под разпоредбата на чл.248 от ЗКПО, според която приходите от тези услуги се облагат с данък върху приходите по реда на глава 33 от ЗКПО.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »