Осигуряване на лице, възстановено на работа след незаконно уволнение

КСО – чл. 6, ал. 8 и чл. 9, ал. 3, т. 2;
ЗЗО – чл. 40, ал. 5;
ЗДДФЛ – чл. 50
ОТНОСНО:Осигуряване на лице, възстановено на работа след незаконно уволнение
В запитването излагате следната фактическа обстановка:
Служител е освободен от заеманата длъжност „учител” на 15.11.2005 г. Съгласно решение на Старозагорския окръжен съд уволнението му е признато за незаконно и на 14.03.2009 г. е възстановен на предишната работа. Поради съкращаване на щата същият е уволнен отново, считано от 17.03.2009 г. Приложени са копия от годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ, от които е видно, че през 2007 г. и 2008 г. лицето се е осигурявало за своя сметка като самоосигуряващо се лице и е декларирало доходи от извънтрудови правоотношения.
Поставяте следните въпроси:
1.При определяне размера на дължимите осигурителни вноски за периода на незаконното уволнение – от 15.11.2005 г. до 13.03.2009 г. следва ли да се вземат предвид и доходите, които лицето е получавало за работа без трудови правоотношения?
При така описаната фактическа обстановка и с оглед действащата нормативна уредба по социалното и здравното осигуряване отговаряме следното:
Съгласно чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (до 31.12.2001 г. на основание чл. 10, ал. 2, т. 5 от КСО), за осигурителен стаж след 01.01.2002 г. се зачита времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи – от датата на уволнението до възстановяването им на работа; за този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано; ако лицето е било осигурявано, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък.
Осигурителните вноски са в размера за фонд „Пенсии”, в зависимост от категорията труд и за допълнително задължително пенсионно осигуряване – в професионален и/или в универсален пенсионен фонд. Доходът (след 01.01.2003 г.), върху който се внасят осигурителни вноски за времето на оставане без работа след незаконно уволнение не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя.
За периода на незаконното уволнение, който се зачита за осигурителен стаж, не се внасят здравноосигурителни вноски на основание на горепосочената разпоредба. За това време, ако лицето не е било осигурявано здравно на друго основание, се дължат здравноосигурителни вноски за негова сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО (предишна ал. 4 – ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г.).
Когато през периода на незаконното уволнение лицето е било осигурявано на друго основание – при друг работодател или възложител, или е било самоосигуряващо се лице, осигурителни вноски на основание чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък.
В разглеждания казус, за част от периода на незаконното уволнение – през 2007 г. и 2008 г. лицето се е осигурявало като самоосигуряващо се лице. За посочените години същото е декларирало доходи от извънтрудови правоотношения, съгласно приложените копия на годишните му данъчни декларации за 2007 г. и за 2008 г.
При определяне на осигурителния доход, върху който в съответствие с разпоредбата на чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО се дължат осигурителни вноски от осигурителя, следва да имате предвид, че самоосигуряващите се лица внасят осигурителни вноски върху доходите от работа без трудово правоотношение по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО. Това означава, че самоосигуряващите се лица, придобили доходи от извънтрудови правоотношения през календарната година, за която подават ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, определят окончателен размер на месечния си осигурителен доход като вземат предвид и получените през годината възнаграждения за работа без трудово правоотношение.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »