fbpx

Осигуряване на председател на потребителна кооперация при работа без трудови правоотношения (граждански договор)

КСО – чл. 4, ал. 1, т. 5, ал. 3, т. 5 и 6 и ал. 6;
ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 1
ОТНОСНО:Осигуряване на председател на потребителна кооперация при работа без трудови правоотношения (граждански договор)
В отговор на Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – ……….., Ви уведомяваме за следното:
В писмото си посочвате, че председателят на потребителна кооперация, в която членувате, към настоящия момент се осигурява съгласно изискванията на закона за ръководни длъжности. Във връзка с предстоящия избор на нов управителен съвет (УС) на кооперацията се интересувате за следното:
1.Ако за председател на УС изберете лице, което е пенсионер за осигурителен стаж и възраст, и при условие, че му бъде определено месечно възнаграждение в размер на половин минимална работна заплата по граждански договор, възможно ли председателят да не се осигурява?
2.Може ли лице, което е навършило пенсионна възраст, но няма отпусната пенсия, да полага труд без трудово правоотношение и да не се осигурява?
3.Възможно ли е също така, лице в пенсионна възраст, получаващо наследствена пенсия, да работи по граждански договор без да се осигурява?
4.Предвид приетите наскоро промени в кодекса, в какви проценти следва да се начисляват осигурителните вноски и какво е разпределението им между осигурителя, осигуреното лице и държавата?
Във връзка с гореизложеното, изразяваме следното становище по поставените въпроси:
На основание чл. 20, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите председателят на кооперацията и членовете на управителния и контролния съвет се избират измежду членовете на кооперацията за срок от 4 години. Председателят на кооперацията е председател и на управителния съвет и участва в неговата работа с равен глас.
В Кодекса за социално осигуряване (КСО) е предвиден специален ред в чл. 4, ал. 1, т. 5, по който се провежда осигуряването на членовете на кооперации. Членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията, подлежат на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. Членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, не се осигуряват за безработица.
По реда, определен в специалната разпоредба на чл. 4, ал.1, т. 5 от КСО, следва да се осигуряват членовете на кооперации, които работят без трудови правоотношения в кооперацията (граждански договор), независимо дали работата се извършва по сключени договори за възлагане или по възлагателни протоколи на общото събрание или на други органи на кооперацията съобразно устава и приетите правила за работа.
Осигурителните вноски при работа без трудови правоотношения (граждански договор) са в размера за фонд «Пенсии», фонд «Общо заболяване и майчинство» и фонд «Трудова злополука и професионална болест» като се дължат върху полученото брутно възнаграждение, независимо от неговия размер, без приспадане на разходите за дейността по чл. 29 от ЗДДФЛ, но върху не повече от максималния размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година. За членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, не се определя минимален осигурителен доход по групи професии и икономически дейности. За един месец осигурителен стаж на тези лица се зачита месецът, през който е получено възнаграждение, не по-малко от минималната работна заплата за страната, ако върху това възнаграждение са внесени или са дължими осигурителни вноски. Ако възнаграждението е под минималната работна заплата, осигурителният стаж се зачита пропорционално (чл. 9, ал. 1, т. 2 от КСО).
Членовете на кооперации, на които са възложени функции по управление и контрол на кооперацията – председател, член на контролен съвет и член на управителен съвет, също се осигуряват за посочените фондове на държавното обществено осигуряване, без фонд «Безработица» по реда на чл. 4, ал. 1, т. 5 от КСО.
По общия ред, съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 5 от КСО подлежат на задължително осигуряване и работещите без трудови правоотношения пенсионери.
Здравното осигуряване на членовете на кооперации, получаващи възнаграждение от кооперацията, включително тези, на които са възложени функции по управлениеи контрол на кооперацията, се провежда по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване. Осигурителните вноски се изчисляват на база дохода, върху който се внасят вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно КСО.
Във връзка с втория и третия въпрос от Вашето запитване, следва да имате предвид, че когато работата без трудови правоотношения (граждански договор) се извършва от лице, което не е член на кооперацията (външно лице), осигуряването му е по общия ред на чл. 4, ал. 3, т. 5 или 6 от КСО, определен за лицата, които полагат труд без трудово правоотношение. Съгласно т. 5 (изм. – ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт (фонд „Пенсии) подлежат лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец. Според т. 6, ако лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, са осигурени на друго основание през съответния месец, те се считат за задължително осигурени, независимо от размера на полученото възнаграждение за работата без трудови правоотношения.
На основание чл. 4, ал. 6 (изм. и доп. – ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) от КСО лицата, които имат отпусната пенсия, се осигуряват само по свое желание, когато упражняват някоя от дейностите по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2, 4, 5 и 6, в т.ч. когато полагат труд без трудово правоотношение. Това право имат всички пенсионери, без значение каква пенсия получават. Навършилите възрастта за пенсиониране по чл. 68 от КСО, на които не е отпусната пенсия, нямат качеството на пенсионери по смисъла на чл. 4, ал. 6 от КСО. Посочената разпоредба не се отнася и за пенсионерите – членове на кооперации, работещи без трудови правоотношения с кооперацията, тъй като дейността им попада в ал. 1, а не в ал. 3 на чл. 4, която регламентира правото на лицата, упражняващи някоя от посочените в последната алинея дейности, да се осигуряват по свой избор. Що се отнася до здравното осигуряване на пенсионерите, поради липсата на аналогична на чл. 4, ал. 6 от КСО разпоредба в ЗЗО, когато лицата упражняват трудова дейност, представляваща самостоятелно основание за осигуряване, здравноосигурителни вноски се дължат по съответния ред на чл. 40 от с.з без оглед на обстоятелството дали същите получават или не пенсия.
Съгласно чл. 6, ал. 1 и ал. 3, т. 7-9 от КСО (изм. – ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) от 1 януари 2010 г. са определени размери на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване и разпределение на вноските между осигурител и осигурено лице, както следва:
1.За фонд „Пенсии”:
?за лицата, родени преди 01.01.1960 г. – 16 на сто /за 2009 г. -18 на сто/, от които за сметка на осигурителя – 8,9 на сто /за 2009 г. – 10 на сто/ и за сметка на осигуреното лице – 7,1 на сто /за 2009 г. – 8 на сто/;
?за лицата, родени след 31.12.1959 г. – 11 на сто /за 2009 г. – 13 на сто/, от които за сметка на осигурителя – 6,1 на сто /за 2009 г. – 7,2 на сто/ и за сметка на осигуреното лице – 4,9 на сто /за 2009 г. – 5,8 на сто/.
2. За фонд „Общо заболяване и майчинство” – 3,5 на сто и съотношение осигурител/осигурено лице 60:40;
3. За фонд „Безработица” – 1 на сто, която се внася в съотношение осигурител/осигурено лице 60:40 /не се дължи за работещите без трудови правоотношения членове на кооперации, в т.ч. за председателя и членовете на УС и КС на кооперации/;
4.За фонд „Трудова злополука и професионална болест” – от 0,4 до 1,1 в зависимост от икономическата дейност на осигурителя съгласно Приложение № 2 към ЗБДОО за 2010г.; вноската е изцяло за сметка на осигурителя.
Участието на държавата при набирането на средства по фонд „Пенсии” се осъществява чрез трансфер от републиканския бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година (чл. 5, ал. 1 и чл. 21, т. 5 от КСО).

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top