осигуряване на съдружник в ООД, който не упражнява трудова дейност като съдружник, а работи по трудово правоотношение при друг работодател

1_279/08.11.2007г.
Чл.4,ал.3,т.2 КСО
Относно: осигуряване на съдружник в ООД, който не упражнява трудова дейност като съдружник,а работи по трудово правоотношение при друг работодател
По силата на чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт подлежат лицата, които упражняват трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества. От текста на посочената разпоредба е видно, че осигуряването на изброените лица е свързано с упражняването на трудова дейност. Полагането на личен труд е основен принцип в държавното обществено осигуряване, прокламиран в чл. 10 от КСО, който гласи, че осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 от КСО и продължава до нейното прекратяване.
Съдружниците в търговски дружества като самоосигуряващи се лица по смисъла на чл. 5, ал. 2от КСО се осигуряват на основание чл.4,ал.3,т.2 от КСОпо ред, определен в Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Съгласно чл. 1, ал. 1 от наредбата осигуряването на тази категория лица възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност, а в ал. 2 от същата норма е предвидено започването,прекъсването,възобновяването или прекратяването на трудова дейност дасеустановявас декларация, подписана от самоосигуряващото се лице и подадена в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство до компетентната териториална дирекция на НАП.
От изложеното дотук следва, че съдружник, който не упражнява трудова дейност и не извършва никакви действия, свързани с дейността на дружеството (сключване на сделки, подписване на документи и др.), не подлежи на осигуряване.
Директор „ ОУИ „ гр.Бургас:…………………….
/ …………………… /

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »