осигуряване на самоосигуряващо се лице при отпускане на пенсия за инвалидност

2_262/ 18.02.2011 г.
КСО – чл.4, ал.6
чл.4, ал.3, т.1
ОТНОСНО: осигуряване на самоосигуряващо се лице при отпускане на пенсия за инвалидност
Съгласно изложеното в запитването, Вие сте самоосигуряваща се лице,упражняващо свободна професия. От ….01.2011 г. имате решение на ТЕЛК за определена намалена рабоотсоспособност/90%/ и във връзка с това сте подали документи за отпускане на пенсия по инвалидност.Поставяте следните впроси:
– до получаване на разпореждането за отпускане на пенсия, съществували задължение за внасяне на вноски като самоосигуряващо се лице ?
– кога следва да уведомите НАП, че не желаете да се осигурявате ?
При така изложената фактическа обстановка и действащата нормативна база свързана със социалното осигуряване, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване/КСО/ лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство(чл. 4, ал. 4 от КСО).
Осигуряването възниква от деня, в който лицатазапочват да упражняват трудова дейност по чл. 4 от КСО и продължава до прекратяването й/чл.10 от КСО/. В чл.1, ал.1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица /НООСЛБГРЧМЛ/, също ерегламентирано, че задължението за осигуряване възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейности продължава до нейното прекъсване или прекратяване. Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установява с декларация по образец, подадена от лицето в 7-дневен срок от настъпването на подлежащото за деклариране обстоятелство/чл.-1, ал.2 от НООСЛБГРЧМЛ/.
На основание чл.4, ал.6 от КСО, лицата по чл.4, ал.3, т.1-4 от КСО, които имат отпусната пенсия, се осигуряват за държавното обществено осигуряване по свое желание.
По отношение на пенсиите за инвалидност КСО не поставя като условие осигуряването да бъде прекратено, както изискват разпоредбите на чл.94, ал.1 от КСО при пенсиите за осигурителен стаж и възраст.
В чл.3, ал.1, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж/НПОС/изрично е посочено, че към заявлението за отпускане на пенсия за инвалидност не се представя документ за прекратяване на осигуряването.
От друга страна, началната дата на отпускане на пенсията за инвалидност зависи от датата на която се поражда правото и сроковете, в които е подадено заявлението за пенсия при спазване на изискванията на чл.94, ал.1 и 2 от КСО.
В чл.10, ал.1 и 5 от НПОС е регламентирано, че пенсиите и добавките към тях се отпускат с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в териториалното поделение на НОИ, което се произнася в шестмесечен срок от подаване на заявлението, и че при отпускане на пенсии за инвалидност този шестмесечен срок започва да тече от датата на постановяване решението на медицинската комисия към териториалните поделения на НОИ.
От изложено до тук може да се заключи, че от датата на възникване на основанието за получаване на пенсия за инвалидност, в случая-датата на инвалидизиране, до датата на отпускане на пенсия с разпореждане от органите на НОИ, тече период от време, през който е призната определена степен на загубена работоспособност, но все още правото на пенсия не е обективирано в надлежден документ по законоустановения ред. През това време Вие не може да знаете дали имате право на пенсия или не, поради това нямате възможност и да се ползвате от разпоредбите на чл.4, ал.6 от КСО и да не внасяте осигурителни вноски. Едва след признаване на това право и узнаването му, би могло да изберете дали да се осигурявате за държавно обществено осигуряване или не. До този момент обаче, както е в конкретния случай, следва да продължите да се осигурявате,поради това, че все още не притежаватекачество на пенсионер и упражнявате трудова дейност, която е предпоставка за възникване на задължение за осигуряване по реда на чл. 4, ал. 3, т. 1-4 от КСО.
След получаване на разпореждането, с което се отпуска пенсия за инвалидност, може да се възползвате от разпоредбата на чл. 4, ал. 6 от КСО като подадете декларация по образецв компетентната ТД на НАП.

Оценете статията

Вашият коментар