Осигуряване на участници в доброволно формирование по Закона за защита при бедствия

3_297/04.02.2015 г.
Наредба Н-8/2005 г., Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1
Относно: Осигуряване на участници в доброволно формирование по Закона за защита при бедствия
Според изложеното в същото, с Решение № ………/2013 г. на Общински съвет П, на основание чл. 40, ал. 3 и чл. 42, ал. 1, т. 1 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) и Заповед № ………/2014 г. на кмета на Община П са сключени договори между Община П, представлявана от кмета й и 5 физически лица за обучение и участие в доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Съгласно т. 12 от указанията за попълване на декларация образец № 1, за държавните служители по Закона за държавния служител, доброволците по Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) се попълва код за вид осигурен „05”. В същите указания, за работещите без трудови правоотношения се попълва код за вид осигурен „14”. Доброволците по ЗЗБ не са в трудови, нито в служебни правоотношения с Община П.
С оглед горното се поставя въпроса какъв код за вид осигурено лице трябва да се попълни в декларация образец № 1 за участниците в доброволното формирование по ЗЗБ?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Наредба
№ Н-8/2005 г. на МФ за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8/2005 г. на МФ, обн. ДВ бр. 1/2006г., посл. изм. ДВ бр. 4/2015 г.), е изразено следното становище:
Съгласно чл. 39 от ЗЗБ, доброволец е лице, което участва в доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. По силата на чл. 40, ал. 1 от ЗЗБ, доброволец може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано, като в ал. 2 на същия член е посочено, че лицето може да придобие качеството доброволец независимо от трудовото си или служебно правоотношение.
С разпоредбата на чл. 41 от ЗЗБ е определено, че доброволните формирования се създават от кмета на общината по решение на общинския съвет.
На основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗЗБ, кметът е длъжен да сключи договор с доброволеца, а съгласно т. 4 е длъжен да осигури доброволеца за всички осигурени социални рискове, което означава, че доброволците са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.
В чл. 42, ал. 2 от ЗЗБ изрично е посочено, че разходите по ал. 1 на същия член са за сметка на републиканския бюджет като делегирана от държавата дейност.
Съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗЗБ, за времето на обучение или изпълнение на задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях доброволецът се смята в неплатен отпуск за изпълнение на граждански и обществени задължения, който му се признава за служебен или трудов стаж. По силата на ал. 2 на чл. 43 от същия закон, за времето на участие в мероприятията по ал. 1 лицето получава възнаграждение за сметка на републиканския бюджет при условия, по ред и в размери, определени от Министерския съвет. В изпълнение на законовата делегация, МС е издал Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с ПМС № 143/20.06.2008 г. (ДВ, бр. 58/2008 г., посл. изм. ДВ, бр. 60/2014 г.).
Осигурителните рискове, които са определени със ЗЗБ, са различни отосигурителните рискове за работещите без трудови правоотношения, за които с декларация образец № 1 се подават данни с код за вид осигурен „14”.
Предвид изложеното, осигуряването на доброволците се осъществява по специален закон, като редът и условията за това са аналогични с осигуряването на държавните служители по Закона за държавния служител, поради което в Наредба Н-8/2005 г. на МФ доброволците по ЗЗБ са посочени в същия код за вид осигурен „05”. В указанията за попълване на декларация образец № 1 е направено изброяване на видовете осигурени лица, като код 05 е посочен както за държавните служители, така и за доброволците по ЗЗБ.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »