оставени въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с раздаването на парични награди

Изх. № 24-39-49
Дата: 16.06.2017 год.
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 21;
ЗДДФЛ, чл. 35, т. 2;
ЗДДФЛ, чл. 44а.
ОТНОСНО: Поставени въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с раздаването на парични награди
По повод Ваше писмено запитване до Дирекция ОДОП …, препратено по компетентност и постъпило вна НАП с вх. №24-39-49 от 06.04.2017 г. и с оглед допълнително предоставената от Вас информация с писмо
вх. №24-39-49#2/01.06.2017 г., Ви уведомявам за следното:
Според фактическата обстановка, описана в писмата Ви, Банка …, съвместно с други български банки, ежегодно съдейства на Международната картова организация … Inc. в организираните от нея кампании за стимулиране използването на карти …. за плащания на ПОС при търговци. В рамките на кампаниите всяко плащане с ….. карта участва в томбола за разпределение на парични награди. Томболата се тегли от рекламна агенция „……“ (организатор на кампаниите по възложение на …. Inc.), след което агенцията изпраща информация за печелившите транзакции до съответните банки. Средствата за паричните награди по кампаниите се осигуряват от …. Inc., като „…..“ АД превежда стойността им към съответните банки, в които печелившите участници имат банкови сметки. Банките от своя страна прехвърлят получените от рекламната агенция средства по сметките на печелившите картодържатели. Кампанията за стимулиране плащането на данъци с карти ….. обхваща периода от 20.02.2017 г. до 31.03.2017 г. и е проведена в съответствие с описания по-горе механизъм, като в допълнение сте приложили описание на кампанията „Плати местни данъци и такси с ….. и спечели“, изготвено от …. Inc. В записването Ви е посочено също, че за всеки ден от периода на кампанията се теглят и раздават по 10 парични награди на стойност 30 лева, които се превеждат в картовата сметка на печелившите участници.
Във връзка с промените в ЗДДФЛ, които са в сила от 01.01.2017 г., и с оглед прилагането на чл. 44а, чл. 55, ал. 1 и чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ поставяте следните въпроси:
1.Следва ли Банка …. да се счита за платец на дохода?
2.При превеждането на наградите по сметките на участниците в промоцията Банката има ли задължение да удържа и внася авансово данък по чл. 44а от ЗДДФЛ?
3.Трябва ли в тези случаи Банката да подава декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатените доходи?
Предвид описаната фактическа ситуация и относимата нормативна уредба Ви уведомявам за следното:
На първо място следва да се отбележи, че в практиката съществува изключително голямо разнообразие от различни игри, конкурси и състезания, в които е предвидено да се предоставят парични и предметни награди на физически лица. Данъчното третиране по ЗДДФЛ на тези доходи е непосредствено свързано с начина, по който се организира конкретното събитие, условията за получаване и формата, в която се предоставят наградите на съответните физически лица. Ето защо изразяването на конкретно становище по тези казуси изисква детайлно познаване на всички факти и обстоятелства, имащи отношение към данъчното облагане. В тази връзка Ви уведомявам, че изразявам само принципно становище по поставените от Вас въпроси, което се базира единствено на предоставената от Вас информация. Възможно е факти и обстоятелства, които могат да бъдат уточнени единствено в рамките на производство по извършване на проверка или ревизия по реда на ДОПК на данъчно задълженото лице, при което ще се реализират данъчните ефекти, да дават основание за данъчно третиране, различно от изложеното по-долу.
Паричните и предметните печалби от игри на случайността, които са освободени от облагане по реда на ЗДДФЛ, са изброени изчерпателно в разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 20 и 21 от ЗДДФЛ. Предвид редакцията на закона, действаща от 01.01.2017 г., необлагаеми са:
?паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на Закона за хазарта (ЗХ) или съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз (ЕС), или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП);
?наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба с незначителна стойност от развлекателни автомати по смисъла на ЗХ или съгласно законодателството на друга държава – членка на ЕС, или държава – страна по Споразумението за ЕИП, както и предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността, извън посочените в чл. 13, ал. 1, т. 20.
Наградите от игри на случайността, които не попадат в цитираните по-горе изключения, представляват облагаем доход по смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ. В конкретния случай става въпрос за парични награди, които не са сред освободените от облагане доходи и съответно подлежат на облагане по предвидения в закона ред.
В разпоредбата на чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ са посочени облагаемите доходи, придобити през данъчната година от парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. В конкретния случай е безспорно, че паричните награди не се предоставят от работодател или възложител и предвид общото правило на чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ ще подлежат на облагане по реда на цитираната разпоредба, доколкото не попадат в цитираните по-горе изключения.
На основание чл. 44а, ал. 1 от ЗДДФЛ паричните доходи по чл. 35 се облагат авансово с данък, когато платецът на дохода е предприятие или самоосигуряващо се лице. В тези случаи размерът на данъка се изчислява като облагаемият доход по чл. 35 се умножи по данъчна ставка 10 на сто, като данъкът се определя и удържа от платеца на дохода при изплащането му (чл. 44а, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ).
Предвид описаната в писмата Ви фактическа обстановка считам, че платец на дохода по чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ е юридическото лице, което предоставя наградите (….. Inc.). Банките (в т.ч. и банка …), които технически извършват разплащанията по картовата сметка на печелившите участници не могат да се квалифицират като платец на дохода и съответно не са задължени да удържат авансово данък от въпросните парични награди, както и да подават декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и справката по чл. 73, ал. 1 от същия закон.
Информирам Ви, че ако платецът на дохода не може да се квалифицира като предприятие по смисъла на §1, т. 33 от ДР на ЗДДФЛ задължението за определянето на дължимия данък е на съответното физическо лице – придобило доход по чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ. В тези случаи облагането е само годишно и се извършва с подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
/АЛ. ГЕОРГИЕВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗМДТ, чл.48, aл. 1, т. 4

Изх. №94-И-171Дата: 08.12.2008 год. ЗМДТ, чл. 48, ал. 1, т.4.В отговор на поставения от Вас въпрос – освобождаване от данък при придобиване на имущества по

Надвнесен корпоративен данък към 31.12.2012г.

ОТНОСНО: Определяне на базата за изчисляване на процента, с който следва да се извърши корекция по чл.79 от ЗДДС Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването,

ЗДДС, чл.12, aл. 1,ЗДДС, чл.31, aл. 4

02_1552-3/08.07.2009ЗДДС, чл.12, ал.1, чл.31, ал.4 Отправили сте писмено запитване до Дирекция……, свързано с приложението наЗакона за данък върху добавената стойност / ЗДДС /. Според фактите