Освобождаване от данък на придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

ОТНОСНО: Освобождаване от данък на придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
В отговор на Ваше запитване, Ви уведомяваме, че:
Чл. 45 от Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/ създава диспозитивен режим при определяне на данъчнозадълженото лице относно данъка при придобиване на имущества.
Основното положение е, че данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото, а при замяна – от лицето, което придобива имущество с по-висока стойност.
В същото време законът допуска между страните по договора да се уговори друго. Те могат да се споразумеят, че данъкът се дължи от прехвърлителя и приобретателя едновременно, или само от прехвърлителя.
Диспозитивният режим при определяне на данъчнозадълженото лице по чл. 45 от ЗМДТ е прокламиран като общ принцип, поради което не отчита спецификата на страните по прехвърлителната сделка.
Чл. 48, ал. 1, т. 8 от ЗМДТ възприема принципа на освобождаване на полученото имущество, не на данъчнозадължения субект.
В ЗМДТ е предвиден текст/чл. 48, ал. 2 от ЗМДТ/, според който когато имущество, получено по чл. 48, ал. 1 от закона, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в ал. 1, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.
Зададеният от Вас въпрос не касае Вашите задължения като задължено лице. На основание чл. 17, ал. 1 т. 5, б.”б” от Данъчния-осигурителен процесуален кодекс, задължените лица има право да им бъдат осигурени и предоставени безплатно информация за публичните им задължения и за сроковете, в които следва да заплатят дължимите от тях данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения.
Предвид изложеното, запитването следва да е отправено от името на заинтересованото лице, което следва да се идентифицира с наименование, Булстат и адрес за кореспонденция.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »