Освобождаване от данък върху превозните средства по реда на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

ОТНОСНО: Освобождаване от данък върху превозните средства по реда на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № … от 11.04.2018 г. относно освобождаване от данък върху превозните средства по реда на ЗМДТ, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП …..
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Товарен автомобил е собственост на фирма. На 16.05.2017 г. товарният автомобил участва в пътно транспортно произшествие. С протокол за оглед на произшествието, същият е иззет като веществено доказателство по досъдебно производство. На 01.02.2018 г. с разписка от ОД на МВР, автомобилът е върнат на собствениците. По тази причина товарният автомобил в посочения период от 16.05.2017 г. до 01.02.2018 г. се е намирал на съхранение в паркинг за нуждите на разследването и не е бил в движение.
Зададен е следният въпрос: Налице ли са предпоставки за освобождаване от данък върху превозните средства или неговото редуциране през посочения период?
В отговор на поставения от Вас въпрос, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
С данък върху превозните средства се облагат регистрираните за движение в страната превозни средства – чл. 52, т. 1 от ЗМДТ. Разпоредбата обвързва дължимостта на данъка върху превозните средства с тяхната регистрация.
С чл. 58, ал. 4, изречение първо от ЗМДТ е създадено общо правило, по силата на което облагането на моторните превозни средства се прекратява след прекратяване на регистрацията им за движение и от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията. Правилото обхваща всички хипотези на прекратяване на регистрацията, независимо дали последната е по искане на собственика или служебно, при наличие на уредените в ЗДП предпоставки.
ЗМДТ не съдържа специална разпоредба, уреждаща хипотезата на прекратяване на облагането на иззети като веществено доказателство превозни средства. В Наредба І-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата /Наредбата/, теглени от тях, е регламентиран ред за прекратяване регистрацията им.
Товарният автомобил за периода от 16.05.2017 г. до 01.02.2018 г. не е с прекратена регистрация, поради което не е налице основание за освобождаване от данък върху превозните средства. Прекратяването на регистрацията на превозните средства е законово възприето като правопогасяващ факт относно данъчното облагане.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »