освобождаването от данъци и данъчни облекчения е одобрено Решение № 83 от 13.02.2008г. на Министерския съвет, в сила от 28.02.2008 г., което е обнародвано в ДВ. бр. 29 от 18.03.2008 г.

1_ИТ-00-37/30.05.2009
ЗДДС, чл. 173
Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция …….., изразяваме следното становище:
В писмото представяте следната фактическа обстановка. Има сключен договор за проектиране и строителство между САЩ и българска фирма , като изпълнител. Между вас като подизпълнител и българската фирма е налице договор за проектиране. Въпросите, които поставяте са :
1. Доставките предназначени за силите на САЩ с място на изпълнение на територията на страната от подизпълнители по договор имат ли характер на доставки облагаеми с нулева ставка?
2.Какви документи е необходимо да се представят от страна на подизпълнителите за да се документира освобождаването от ДДС на място на продажбата?
Със споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната ( ратифицирано със Закон, приет от Народното събрание на 26.05.2006 г., обн. в ДВ. бр. 55/2006 г. , в сила от 12.06.2006 г. )е предвидено освобождаване от данъци за официални нужди на силите на Съединените щати. В изпълнение на споразумението в частта относно освобождаването от данъци и данъчни облекчения е одобрено Решение № 83 от 13.02.2008г. на Министерския съвет, в сила от 28.02.2008 г., което е обнародвано в ДВ. бр. 29 от 18.03.2008 г.
Тъй като Споразумението, с което е предвидено освобождаването от облагане с ДДС е ратифицирано и обнародвано в Държавен вестник, същото, съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България е част от вътрешното право на страната и има предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат. Поради това, по отношение на процедурата освобождаването не следва да се прилага редът, предвиден в ЗДДС и ППЗДДС, а редът, предвиден в Споразумението по прилагането на освобождаване от данъци.
Съгласно раздел ІІ, т.4 от споразумениетопонятието “изпълнители по договори със Съединените щати“означава небългарски юридически или физически лица, които не са български граждани или постоянно пребиваващи на територията на Република България, които се намират на територията на Република България, за да доставят стоки и услуги на силите на Съединените щати на територията на Република България по силата на договор или договор за подизпълнение, сключен със или за нуждите на силите на Съединените щати.
Доставките предназначени за силите на Съединените щати , с място на изпълнение на територията на страната имат характер на доставки, облагаеми с нулева ставка на данъка – доставки по чл. 173, ал. 1 от ЗДДС. Такъв характер имат доставките както на преките изпълнители, така и на подизпълнителите. Определящо относно прилагането на чл. 173, ал. 1 от ЗДДС е крайното потребление – стоките и услугите да са предназначени за крайно потребление от Силите на Съединените щати. Извършването на проектантски услуги, с място на изпълнение на територията на страната ипредназначени за крайно потребление от Силите на Съединените щати ще са освободени от облагане с ДДС даже и получателите по фактуритеда са лица основни изпълнители по договор .
Съгласно т. 7 от Споразумението по прилагането на освобождаването от данъци «придобиването на стоки и услуги , придобити без данъчно облагане, се документира във формуляра, приложен в Анекс Б от това споразумение по прилагане. Тези формуляри се заверяват от ограните на Силите на Съединените щати, като купувачът предоставя формуляра на търговеца, за да документира освобождаването от данъци или данъчното облекчение на мястото на продажбата».
За прилагане на нулева ставка по чл. 173, ал. 1 от ЗДДС вие трябва да разполагате със заверен формуляр – приложениеАнекс Б къмСпоразумението по прилагането на освобождаване от данъци, където фигурира вашето дружество като продавач . Издадената фактура намира отражение в дневника за продажбите за съответния месец като доставка с нулева ставка на данъка . За тези доставки имате право да прилагатеи режима на ускорено възстановяване на ДДС ако е изпълнено условието на чл. 92, ал. 3 от ЗДДС .
В интернет страницата на ЦУ на НАП – www.nap.bg е публикувано указание № 91-00-281/15.09.2008г. относно приложението и освобождаването от ДДС за официални нужди, предвидени в Споразумението между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната.
/състав/изготвил/ Ахмед Мехмед г.и.п.отдел ”ДОП”: ………………………
Съгласували: 1. Ирена Андонова, н-к отдел „ДОП”: ……………………..
2. Мариета Петрова, ст.юк.отдел”ДОП”: …………………….

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *