Отдаване под наем на апартамент за нощувки и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ и Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

ОТНОСНО: Отдаване под наем на апартамент за нощувки и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ и Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-107/ 10.07.2018г., препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП. Изложена е следната фактическа обстановка:
Лицето е собственик на недвижимо имущество – апартамент, който желае да отдава под наем в сайтове в интернет Booking, AirBnB и др. подобни. Наемането на апартамента за нощувка е за краткосрочен период – 1,2,3 нощувки. Гостите са обикновено физически лица – чуждестранни или български граждани, нерегистрирани по ДДС. Приходът от нощувки ще се получава по банков път, като разлика между цената, платена от клиента и комисионната, която сайта си удържа.
Поставени са следните въпроси:
1.Трябва ли регистрация по чл.97а, ал.1 от ЗДДС като получател на услуга от чуждестранно лице и ако трябва, какво се включва в дневника за продажби и покупки ежемесечно? Дължи ли се 20 % ДДС върху комисионната на сайта, т.е. върху услугата, която е получена? Дължи ли се 9 % ДДС на нощувките? Има ли право на данъчен кредит за покупките?
2. По кой закон ще се облагат доходите си физическото лице при положение, че апартамента е категоризиран в съответната община като апартамент за гости с 1, 2 или 3 звезди – по ЗДДФЛ като доход от наем или по ЗМДТ с патентен данък?
3. Ако се сключи договор за наем с фирма и фирмата извършва дейността да отдава апартамента на гости, а лицето получава наем, ще се облага ли дохода по ЗДДФЛ като доход от наем без задължения по ЗДДС?
Във връзка с изложената фактическа обстановка и поставените въпроси, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно чл. 97а, ал.1 от ЗДДС, на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2.
Именно тази хипотеза е налице в конкретния случай: Физическото лице осъществява независима икономическа дейност – отдаване на апартамент под наем и е данъчно задължено по ЗДДС лице. Във връзка с извършваната от него дейност получава посреднически услуги от чуждестранни контрагенти / Booking, AirBnB/. Съгласно чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при доставка на услуги – когато получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6.
По този начин, за физическото лице възниква задължение за регистрация по чл.97а, ал.1 от ЗДДС, като задължение за подаване на заявление възниква не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.
При регистрация по чл.97а от ЗДДС, на облагане с ДДС ще подлежат само получените услуги, като за тях се прилага ставката от 20 %. Следва да се имат предвид разпоредбите на чл.113, ал.2 и ал.3 от ППЗДДС относно отчитането на доставките в регистрите по ЗДДС. Регистрираните лица на основание чл.97а от закона отразяват в дневника за продажбите единствено документите, издадени във връзка с извършените доставки на услуги по чл.21, ал.2 от закона с място на изпълнение на територията на друга държава членка, както и получените доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя по чл.82, ал.2, т.3 от закона и извършените вътреобщностни придобивания с място на изпълнение на територията на страната. Регистрираните лица на основание чл.97а от закона могат да не изготвят дневник за покупките. В този случай подаваният от лицето дневник за покупките трябва да съдържа един-единствен запис със стойности „нула“ за числовите полета и „интервал“ за символните полета.
При регистрация по чл.97а от ЗДДС не е налице право на приспадане на данъчен кредит и не се облагат с ДДС и приходите от отдаването на апартамента.
Само при регистрация по ЗДДС по общия ред ще е приложима ставката от 9 % за настаняване в категоризиран апартамент за гости и ще е налице право на приспадане на данъчен кредит.
По втори въпрос:
Съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ физическите лица, включително едноличните търговци, за доходите от патентни дейности се облагат с патентен данък при условията и по реда на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. За доходите от други дейности лицата се облагат по реда на ЗДДФЛ.
Редът и условията за облагане с патентен данък са определени в глава втора, раздел VІ, чл. 61з – 61п от ЗМДТ. Видовете патентни дейности са посочени в Приложение № 4 към глава втора, раздел VІ на ЗМДТ. Местата за настаняване с 1 и 2 звезди са посочени в т. 1 на приложението.
На основание разпоредбата на чл. 61з от ЗМДТ физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 /патентни дейности/, се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:
1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.
Следва да имате предвид, че водещо в определяне на вида доход и неговото облагане при отдаването на апартамент под наем на физически лица е целта на предоставянето му, срока и лицето ползващо услугата.
Нормите на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ ще бъдат приложими, когато става въпрос за отдаване под наем на обект за жилищни нужди на физическо лице или за седалище и стопанска дейността на предприятие. В този случай физическото лице получател на дохода от наем ще облага същия по реда на чл. 31 от ЗДДФЛ. Когато става въпрос за ползването на недвижимия имот на хотелски принцип ще се прилагат нормите на Закона за туризма /ЗТ/.
Ако апартаментът е категоризиран и се предоставя на туристи, дейността по предоставяне на апартамента за настаняване е туристическа дейност. „Турист“ е посетител, чийто престой е най-малко 24 часа, като по този начин прекарва поне една нощ в посетената дестинация и целта на посещението е туризъм, отдих, спорт, лечебни процедури, бизнес, посещения на роднини и приятели, поклонничество, участие в културно, конгресно, конферентно или друго събитие.
Самите туристически обекти са изчерпателно изброени в чл. 3, ал. 2 от ЗТ. В т. 1, б. „б“ на разпоредбата е посочено, че като туристически обекти клас Б се третират семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги.
В случай, че осъществяваната дейност по своето естество е туристически услуги /хотелиерство/, чрез предоставяне на апартамент /места за настаняване/, следва да се има предвид следното:
Доходът придобит от тази дейност подлежи на облагане по реда на ЗМДТ с годишен патентен данък, когато обекта попада в посочените в приложение № 4 към закона и лицето отговаря на условията за облагане с патентен данък.
Когато мястото за настаняване – обектът не попада в посочените в приложението или лицето предоставящо тези услуги не отговаря на условията за облагане с патент изрично посочени в чл. 61з от ЗМДТ, тогава доходът от тази дейност ще подлежи на облагане по реда на ЗДДФЛ.
Доходът получен от туристически услуги ще попадне в обхвата на нормата на чл.31 от закона – доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, когато нормите за облагане с патент по ЗМДТ са неприложими и лицето не се счита за търговец по смисъла на Търговския закон /ТЗ/.
В чл.2, т.3 от ТЗ е посочено, че не са търговци лицата извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваните от тях жилища.
При условие, че не попадате за облагане по реда на ЗМДТ и не обитавате апартамента, при Вас облагането ще бъде по реда на чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ, т.е. ще се облагате като търговец за получения доход от туристически услуги.
По трети въпрос:
При условие, че имате наемни правоотношения с фирма и тя е платец на дохода от наем, тогава дохода ще подлежи на облагане по реда на чл. 31 от ЗДДФЛ и ще са приложими общите разпоредби на ЗДДС.
Ако лицето няма регистрация по ЗДДС, приходите от наем участват при формирането на облагаем оборот по чл.96, ал.1 от ЗДДС.
Ако лицето има регистрация по ЗДДС, облага тази доставка със ставката от 20 % съгласно чл.66, ал.1, т.1 от ЗДДС.
Ако отдавате апартамента на туристи, чрез фирма, т.е. фирмата контактува с клиентите и се явява само посредник по предоставяне на туристическите услуги, а Вие сте получател на дохода от туристите, тогава облагането ще е във вариантите по реда описан по-горе за получен доход от туристически услуги. За целите на ЗДДС отново следва да се съобразят относимите разпоредби.

5/5

Вашият коментар