Отговор на писмено запитване от ……….. касаещо прилагането на Закона за данък върху добавената стойност.

.№ ………………
Дата, ………………..
ДО
Г-Н ……………
КОПИЕ:
ДИРЕКЦИЯ …………….
ОТНОСНО:Отговор на писмено запитване от ……….. касаещо прилагането на Закона за данък върху добавената стойност.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ………………,
Във връзка с писмено запитване от………., препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх.№ ………., изразяваме следното становище:
Видно от изложените във Вашето писмо обстоятелства, ………е дружество, регистрирано по реда на ЗДДС, на което предстои сключване на сделка по замяна на недвижим имот – апартамент, включен в имуществото на……….., с друг апартамент, собственост на физическо лице нерегистрирано по ЗДДС.
Съгласно разпоредбите на чл.222 и чл.223 от Закона за задълженията и договорите с договора за замяна страните се задължават да си прехвърлят взаимно собствеността върху вещи или други права, а правилата за продажбата се прилагат съответно и при замяната, като всеки от заменителите се смята за продавач на това, което дава, и за купувач на това, което получава.
На основание чл.32 от ЗДДС, прехвърлянето на сграда се третира като облагаема доставка за целите на ЗДДС. В този аспект, „данъчна основа” по смисъла на ЗДДСе стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема или освободена (чл.28 от ЗДДС).
По така изложените съображения и с оглед конкретния случай по запитването, при сключване на сделка по замяна на апартамента, включен в имуществото на………….,данъчната основа по ЗДДС ще се определя според стойността на апартамента, предмет на доставката, престирана от …………, а не според разликата в цените на двата имота, които ще се заменят.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »