Отмяна на вписване в имотния регистър

   Чл. 216, ал.2 ГПК, чл.304 ГПК свързва разглежданата отмяна с необходимото другарство в двете му проявни форми – необходимо и факултативно другарство. В случая молителят и конституирания в процеса по установителния иск по чл.124, ал.1 ГПК във връзка с чл.179, ал.1 ЗЗД ответник  нямат общи права, не са участници в едно неделимо спорно правоотношение, така че не биха били необходими другари, ако бяха конституирани като главни страни в процеса.
   Всеки един от тях в определен период е собственик на ипотекирания имот и единственият общ за тях факт е тежестта върху имота с учредената договорна ипотека.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е, № 94, гр.София, 11.07.2011г.
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Търговска колегия, първо отделение в открито съдебно заседание на двадесет и трети юни през две хиляди и единадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБКА ИЛИЕВА ЧЛЕНОВЕ: Р. К. и М. К. при участието на секретаря М. М., след като разгледа, докладваното от съдията К. т.д. №24/2011 г. по описа на съда, приема за установено следното:
  Производството е по чл.304 ГПК и образувано по молба на – С., чрез адв. Ю. С. за отмяна на влязлото в сила решение № 2366/ 25.05.2010г., постановено по гр.дело №7005/2010г. на Софийски градски съд, І-6 състав. С това решение е признато за установено по отношение на / с предишно наименование /, че извършеното на 18.06.2008г. вписване на пълно заличаване на вписаната договорна ипотека, учредена в полза на БАКБ – АД по нот.акт № 108/ 25.08.2006г. по н.дело № 3363/2006г. е нищожно поради липса на съгласие и на основание чл. 537, ал.2 ГПК отменя извършеното на 18.06.2008г. в имотния регистър, воден в Службата по вписванията – Н. вписване на пълно заличаване на вписаната договорна ипотека учредена в полза на БАКБ АД. В молбата се твърди, че на 2.08.2010г. дружеството е получило покана за доброволно изпълнение, от която дата за първи път е узнал за решението на СГС. Според молителя, след като искът е бил предявен на основание чл. 537, ал.2 ГПК по делото е следвало да бъдат конституирани като ответници лицата които се ползват от акта, а именно молителя. Лишаването му от право на участие и защита в процеса е основание да иска отмяна на влязлото в сила решение на СГС / чл.303, ал.1, т.5 ГПК/.
   В писмен отговор Българо-Американска Кредитна Банка “ АД / БАКБ АД/, счита подадената молба за отмяна за недопустима, а по същество за неоснователна и недоказана. Поддържа се, че молителят няма активната процесуална легитимация, тъй като не участвувал в делото / не е страна по делото/, не е необходим другар на ответника , тъй като не е бил пасивно легитимиран да участва в процеса, нито съдът е бил длъжен да го конституира като страна в процеса.
Върховният касационен съд, състав на първо търговско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:
Решението на СГС е влязло в сила на 14.06.2010г. Молбата за отмяна е подадена на 7.09.2010г. , т.е. в срока по чл. 303, ал.1, т.5 ГПК.

Настоящият състав намира, че подадената от молба за отмяна е процесуално недопустима и ще следва да бъде оставена без разглеждане.
   От установените по делото факти, че дружеството – молител е последващ приобритател на ипотекирания имот в резултат на извършени поредица от сделки след освобождаване на имота от тежести чрез заличаване на ипотеката на 18.06.2008г., не може де се приеме, че е налице хипотезата на неучаствал в процеса по гр.дело № 7005/2009г. необходим другар. Отмяната по чл.304 ГПК, аналогичен на чл.233 ГПК отм., брани третите лица срещу силата на пресъдено нещо, която се разпростира спрямо тях поради общност и неделимост на спорното правоотношение, участници, в което са и третите лица. Като препраща към чл. 216, ал.2 ГПК, чл.304 ГПК свързва разглежданата отмяна с необходимото другарство в двете му проявни форми – необходимо и факултативно другарство. В случая молителят и конституирания в процеса по установителния иск по чл.124, ал.1 ГПК във връзка с чл.179, ал.1 ЗЗД ответник нямат общи права, не са участници в едно неделимо спорно правоотношение, така че не биха били необходими другари, ако бяха конституирани като главни страни в процеса. Всеки един от тях в определен период е собственик на ипотекирания имот и единственият общ за тях факт е тежестта върху имота с учредената договорна ипотека. Този общ факт обаче не им предава качеството на необходими другари. След като не са необходими другари, то не е задължително да участвуват по делото като главни страни. След като молителят , като последващ приобритател на имота не е необходим другар на ответника по смисъла на чл.216, ал.2 ГПК, не притежава процесуалната легитимация да подаде молба за отмяна на влязлото в сила решение на основание чл.304 ГПК. Затова молбата ще следва да се остави без разглеждане.
   Съгласно чл.78, ал.3 ГПК ответникът има право на разноски съобразно отхвърлената част от иска. Ответникът по молбата е направил своевременно искане за разноски, но е представен документ за реално заплатено възнаграждение / чл.78, ал.1 ГПК/, поради коет не се присъждат.
Водим от горното Върховният касационен съд, ТК, състав на първо отделение
О П Р Е Д Е Л И :
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на – С. за отмяна на влязлото в сила решение №2366 от 25.05.2010г., постановено по гр.дело № 7005/2009г. на Софийски градски съд, гражданска колегия, І о. шести състав.
Определението може да се обжалва пред друг тричленен състав на ВКС, ТК в едноседмичен срок от датата на съобщението.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »