Относно възстановяване на неправомерно преотстъпен данък по чл. 187 от ЗКПО

Изх. №24-34-143
Дата: 30.06.2009 год.
ЗКПО, чл. 187
ОТНОСНО: Относно възстановяване на неправомерно преотстъпен данък по чл. 187 от ЗКПО
Във връзка с постъпило в ЦУ на НАП Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция „ОУИ“ гр. ….. относно прилагането на чл. 187 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, изразявам следното становище:
Видно от запитването Ви с ревизионен акт по отношение на конкретно данъчно задължено лице /кооперация/ е установено неправомерното преотстъпване на корпоративен данък по чл. 187, ал. 1 във връзка с чл. 188 от ЗКПО. Поставяте въпроси относно възможността да се предприеме принудително събиране спрямо кооперативния съюз в частта на неправомерно преотстъпения корпоративен данък, която е преведена в негов инвестиционен фонд, съгласно чл. 187, ал. 2 и 3 от ЗКПО, както и коя е компетентната дирекция за това.
По така поставените въпроси изразявам следното становище:
1. Относно възстановяване на неправомерно преотстъпен данък по чл. 187 от ЗКПО
Неправомерно преотстъпване на корпоративен данък по чл. 187 от ЗКПО следва да се установи по отношение на лицето, което е ползвало предвиденото облекчение /кооперацията/, като чрез способите на ДОПК – акт за предварително установяване на задължение или ревизионен акт, се начислява дължимия данък, заедно със следващата се законова лихва на основание чл. 8 и 9 от ЗКПО. Установеното чрез някой от посочените способи задължение за данък и съответната лихва подлежи на изпълнение по реда на ДОПК.
Освен кооперацията, която е носител на задължението за корпоративен данък, когато се установи, че не са изпълнени условията за преотстъпване, отговорен по чл. 187, ал. 3 от ЗКПО за възстановяването на постъпилия в инвестиционния фонд преотстъпен данък, заедно със съответната лихва е и кооперативния съюз. В този случай кооперативния съюз има качество на отговорно трето лице по чл. 16 от ДОПК, вр. с чл. 14, т. 3 от ДОПК, което в предвидените в чл. 187, ал. 3 от ЗКПО случаи има задължение за възстановяване в републиканския бюджет на преведения в негов инвестиционен фонд преотстъпен корпоративен данък. В този смисъл е и указание № 20-00-74/26.01.2009 г. на Изпълнителния директор на НАП. Отговорността на третите лица, включително и тези по чл. 16 от ДОПК се установява с ревизионен акт – чл. 21, ал. 1 от ДОПК.Именноревизионниятакт еизпълнително основание по чл. 209, ал. 2
от ДОПК и задължението установено в същия следва да се събира по реда, предвиден в ДОПК. Важно е да се има предвид, че на основание чл. 187, ал. З, вр. ал. 2 от ЗКПО отговорността на кооперативните съюзи е само до размера на постъпилия при същите неправомерно преотстъпен корпоративен данък със съответната лихва.
Доколкото отговорността на третите лица е солидарна с тази на носителя на задължението, то на основание чл. 21, ал. 3 от ДОПК с отпадане отговорността на носителя на задължението отпада и отговорността на третите лица.
Ревизионното производство за реализиране на отговорността по чл. 21 от ДОПК не довежда до възникване на нови данъчни задължения, а довежда до определяне на солидарна отговорност с тази на титуляра задълженията. Поради това лицата, чиято отговорност е ангажирана по реда на чл. 21 от ДОПК не стават носители на данъчно задължение. Все пак обаче тяхната отговорност е за данъчно задължение и те дължат заплащането му, макар и то да е чуждо. По тази причина всяка промяна в задължението, за което те носят солидарна отговорност ще доведе и до редуциране или отпадане на тяхната отговорност. Възможно е да е налице плащане – пълно или частично – на задължението, за което се носи отговорност. В тази връзка следва да се отбележи, че плащане от страна на самото задължено лице или друго лице погасява и задължението на солидарно отговорното лице, съответно плащане от страна на солидарно отговорното лице, погасява и задължението на титуляра до размера на извършеното плащане.
Отмяната, включително и частична, на акта, издаден спрямо главния длъжник -титуляра на задължението, води винаги до отпадане на отговорността на третото лице, независимо от това, дали ревизионния акт спрямо третото отговорно лице е влязъл в сила или не, по силата на чл. 21, ал. 3 от ДОПК. Когато е отменен частично, отговорността се намалява съобразно отменената част. В този случай това обстоятелство е основание за възобновяване на производството по чл. 133, ал. 2, т. 4 от ДОПК. Следва да се има предвид, че по силата на чл. 21, ал. 1 от ДОПК отговорността на третото лице не отпада, макар главния длъжник да е престанал да съществува, включително при обявяване в несъстоятелност.
2. Относно компетентната дирекция във връзка с предприемане на принудително събиране спрямо кооперативния съюз за неправомерно преотстъпения данък за частта, която е преведена в негов инвестиционен фонд, съгласно по чл. 187, ал. 2 и 3 от ЗКПО
Както бе посочено по-горе отговорността на третото лице – кооперативния съюз се установява с ревизионен акт по чл. 21 от ДОПК. По отношение издаването на ревизионен акт и предприемане на действия по събирането на начисленията се прилагат правилата, установени в ДОПК. В тази връзка компетентната дирекция се определя съобразно чл. 8 от ДОПК. Кооперативния съюз е юридическо лице съобразно чл. 54, ал. 3 от Закона за кооперациите, предвид което в случая ще е приложим чл. 8, ал. 1, т. 3 от ДОПК, като компетентната дирекция е териториалната дирекция по седалище на кооперативния съюз.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »