Отчитане на приходи и прилагане на чл. 73 от ЗДДФЛ

Относно: Отчитане на приходи и прилагане на чл. 73 от ЗДДФЛ
Във връзка с постъпило запитванеот 20.01.2015г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, Ви уведомявам:
От представената фактическа обстановка става ясно, че на 22.12.2014г. дружеството е регистриранопо ЗДДС. Към датата на регистрация е направена инвентаризация и изготвен опис на наличните стоки към 22.12.2014г. Описа ще се подаде през месец януари 2015г. Съгласно чл. 75, ал. 1 от ЗДДС правото на данъчен кредит възниква на датата на регистрация – 22.12.2014г.
Въпрос:
Кога следва да се отчете приходът във връзка с признаване на данъчния кредит?
В своята дейност дружеството изкупува употребявано ловно оръжие от физически лица. За сделката се съставя договор за покупка на ловно оръжие. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ това енеоблагаем доход за физическите лица.
В кодовете към декларация по чл. 73 има два кода: 503 и 504.
В код 503 са изброени изрично облагаеми доходи съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ. В код 504 не са изброени облагаеми доходи съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ.
Въпроси:
1.Следва ли в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ да се включат доходите, които се изплащат на физически лица във връзка с изкупуване на употребявано ловно оръжие?
2.Кои доходи по чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ се включват в код 503 и код 504 /само облагаеми или всички доходи/?
Предвид изложената фактическа обстановка, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
1.Във връзка с първия въпрос, който задавате, следва да имате предвид, че комтетентността за отговори на въпроси свързани с прилагането на счетоводното законадателство – Закон за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти е на дирекция „Данъчна политика“ към МФ.
На този въпрос, касаещ счетоводното отчитане на възстановен данъчен кредит за активи, налични към датата на регистрация по ЗДДС е даван отговор от Дирекция “Данъчна политика“ при МФ. Цитираме Ви, изразеното от посочената дирекция с писмо Изх. № 24-00-127/15.06.2005г. принципно становище по казуса:
“Съгласно действащото счетоводно законодателство историческата цена, по която се оценяват активите (ДМА и материални запаси) към момента на тяхното придобиване, включва и невъзстановимите данъци. Счетоводното законодателство не предвижда възможност за корекция на първоначално определената историческа цена. Поради което към момента на възникване на правото на данъчен кредит за наличните активи при регистрация по ЗДДС, предприятието няма възможност да извърши корекция на първоначално определената историческа цена.
С възникване на правото на данъчен кредит за наличните активи към момента на регистрация по ЗДДС за предприятието възниква приход в размера на данъчния кредит за възстановяване за тях, тъй като е налице нарастване на икономическата изгода през отчетния период под формата на увеличаване на активите или намаляване на пасивите на предприятието (в зависимост от това дали данъчният кредит се прихваща, приспада или възстановява).“
При условие, че не отчетете приход за целите на прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ е необходимо да се съобразите с разпоредбата на чл. 47 от закона. Съгласно посочената норма при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със сумата на приспаднатия от данъчно задълженото лице данъчен кредит за наличните активи към датата на регистрацията или повторната регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, когато не са отчетени счетоводни приходи по повод приспаднатия данъчен кредит.
Тази разпоредба не се прилага, когато:
1. данъкът върху добавената стойност не е включен в историческата цена на актива, или
2. активът не е данъчен амортизируем актив и същият е отписан в годината на регистрацията или повторната регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.
Когато се отпише актив, който не е данъчен амортизируем актив и за който е извършено увеличение на финансовия резулта в предходна година, при определяне на данъчния финансов резултат за текущата година счетоводният финансов резултат се намалява със сумата на приспаднатия данъчен кредит за съответния актив, с която е увеличен счетоводният финансов резултат по реда на ал. 1 на чл. 47 от ЗКПО.
В запитването си посочвате, че е съставен опис на налични стоки, т.е. на неамортизируеми активи, но не сте изяснили дали тези стоки са били обект на отписване през същата година на възникване на правото на данъчен кредит, а също така дали данъкът върху добавената стойност е бил включен в историческата цена на материалните запаси при придобиването им или не.
Като имате предвид посоченото по-горе в зависимост от конкретната фактическа обстановка, възникнала за дружеството, следва да приложите разпоредбите на счетоводното и данъчно законодателство.
2.Съгласно чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи:
1. по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 6, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
2. по глава шеста, подлежащи на облагане с окончателен данък, с изключение на подлежащите на деклариране по реда на чл. 142, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
3. от прехвърляне на права или имущество, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 3;
4. по чл. 13, ал. 1, т. 3, 7, 9, 20, 21 и 24, в случаите, когато годишният размер на съответния доход, изплатен на физическо лице, превишава 5000 лв.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 2 не са облагаеми доходите от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на:
а) пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година;
б) произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;
в) акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута;
г) движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците.
Видно от посочените разпоредби доходът от продажба на употребявано ловно оръжие е необлагаем, освен ако не попада в изкюченията, които са облагаеми като предмети за колекции и антикварни предмети
Независимо от факта, че доходите от продажба на употребявано ловно оръжие са необлагаеми, същите следва да бъдат посочени от дружеството платец в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ и по-конкретно в код 503, доколкото в запитването няма информация, че продажната цена се плаща на части в различни данъчни години.
Изразявам становище, че в код 503 и код 504 от номенклатурата на кодовете към справката по чл. 73 от ЗДДФЛ се посочват всички видове доходи, т.е. облагаеми и необлагаеми.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »