писмено запитване по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № М-24-36-61
Дата: 05.11.2020 год.
ЗДДФЛ, чл. 26;
ЗДДФЛ, чл. 29.

ОТНОСНО: писмено запитване по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във връзка с извършвана проверка на физическо лице, в Протокол за писмено запитване №…. от 19.08.2020 г., препратен по компетентност от Дирекция ОДОП ….. и постъпил в ЦУ на НАП с писмо вх. № М-24-36-61 от 04.09.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Проверяваното физическо лице има регистриран едноличен търговец (ЕТ) с фирма „….“ с ЕИК ….. и обща регистрация от 23.10.1997 г. Лицето е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на 13.03.2006 г. Физическото лице е регистрирано и като земеделски производител с БУЛСТАТ ….., т.е. регистрацията в Областна дирекция „Земеделие“ не е на едноличния търговец, а на физическото лице. В счетоводните документи ….. се идентифицира като ЗП ….. с ДДС №BG… и инд. № ….. Банковите сметки, с които оперира, са на физическото лице. В подадените годишни данъчни декларации за периода 2015 г. – 2018 г. задълженото лице е декларирало доходи в Приложение № 2 – доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ, като за данни за предприятието на едноличния търговец посочва ЕИК …. с наименование ЗП ….. Задълженото лице има подадена декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ с вх. № ….. за 2019 г.
Във връзка с описаната фактическа обстановка поставяте следния въпрос:
Как следва да се облага задълженото лице като едноличен търговец или като физическо лице – земеделски производител по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ за проверявания период 2015 – 2018 г.?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:

На основание чл. 16, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно съгласно разпоредбите на същия закон. Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и доходите от друга стопанска дейност са обособени като различни по вид доходи в нормата на чл. 10, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗДДФЛ и съответно следва да се разграничават при облагането им.
Становище относно прилагането на чл. 29 от ЗДДФЛ от физически лица, които са регистрирани като еднолични търговци по реда на Търговския закон (ТЗ), е изразено в писмо на НАП с изх. №24-00-7/11.04.2008 г., което е актуално и към настоящия момент. Според указаното в писмото, най-общо като критерии за преценка дали регистрирано като ЕТ физическо лице следва да образува данъчна основа по реда на глава пета, раздел ІІ от ЗДДФЛ за доходи от сделки, които е предприело без да обявява извършването им в търговско качество, биха могли да се посочат:
1. Едноличният търговец е действащо предприятие, т.е. през данъчната година лицето извършва сделки като доставчик или получател в качеството си на ЕТ.
2. Извършваните съгласно т. 1 търговски сделки съвпадат по предмет или обслужват извършвани сделки от друга стопанска дейност.
В запитването не е посочено категорично дали ЕТ е действащо предприятие за проверявания период и дали е извършвал селскостопанска дейност в това си качество. В случай че това е така – доходите на лицето следва да се облагат по реда на глава пета, раздел ІІ от ЗДДФЛ, като аргументи в тази посока са изложени в писмо на ЦУ на НАП с изх. № 26-М-81/29.08.2017 г.
В случай че през съответната година едноличният търговец не е действащо предприятие или е действащо предприятие, но извършва друга дейност и доходите му като земеделски стопанин икономически и счетоводно могат да се разграничат от дейността на търговското предприятие, за доходите от селскостопанската дейност е възможно да се прилагат разпоредбите на чл. 29, 29а и 30 от ЗДДФЛ, доколкото дейността на лицето по предмет и обем не изисква да се организира и води по търговски начин. При наличието на такава хипотеза, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, се определя като придобитият доход се намалява с:
– 60 на сто за доходите от производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;
– 40 на сто за доходите от производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност).
На основание чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ, в редакцията на закона, действаща от 01.01.2014 г., тези лица могат да изберат доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от същия закон, т.е. по ред, идентичен с регламентирания за ЕТ. В съответствие с разпоредбата на чл. 29а, ал. 5 от ЗДДФЛ изборът се упражнява чрез подаване на декларация по образец до 31 декември на предходната година. Съгласно чл. 29а, ал. 3 от ЗДДФЛ избраният ред на облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от закона се прилага за срок, не по-кратък от 5 последователни данъчни години. Според посочените от Вас данни, в конкретния случай декларацията е подадена в края на 2018 г. и заявения в нея избор има значение за облагането на лицето от 01.01.2019 г.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар