Писмено запитване във връзка с прилагането на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

Изх. №: М-94-С-729
Дата: 14.01.2020 г.
ЗДДФЛ, чл. 4, чл. 6, чл. 75, чл. 50
СИДДО с Обединеното кралство Великобритания
и Северна Ирландия, чл. 10, чл. 14, чл. 21

ОТНОСНО: Писмено запитване във връзка с прилагането на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

От представената във Вашето писмено запитване фактическа обстановка е видно, че през периода от …. ноември 2009 г. до …. август 2019 г. сте пребивавали на територията на Великобритания, а от …. август 2019 г. пребивавате на територията на България. Посочвате, че възнамерявате да пребивавате постоянно в България, като установите центъра на жизнените си интереси в нашата страна. Допълвате, че сте едноличен собственик на дружество, регистрирано във Великобритания, от което възнамерявате да получавате трудово възнаграждение и дивиденти.
Вашето запитване е фокусирано върху въпроса в коя държава следва да се облагат доходите Ви от трудово възнаграждение и дивиденти, изплатени от дружеството Ви във Великобритания, след като вече пребивавате постоянно в България.
На база на относимата нормативна уредба и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, предоставям следния отговор на поставения от Вас въпрос:
Предвид липсата на ясно посочен от Вас данъчен период, за който желаете да получите отговор на поставения въпрос и предвид датата, на която е отправено Вашето запитване, а именно – ….12.2019 г., може да се направи заключение, че запитването Ви касае данъчното третиране на доходи, които предстои да получите през 2020 г. Допълнително, въз основа на предоставената от Вас информация, че възнамерявате да пребивавате постоянно и единствено в България като установите и центъра на жизнените си интереси в нашата държава, може да се приеме, че през 2020 г. ще покриете критериите за местно лице на България посочени в чл. 4, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). В тази връзка, като местно лице на България, съгласно чл. 6 от ЗДДФЛ, сте носител на задължението за данъци за придобити доходи както от източници в нашата държава, така и от източници в чужбина. Тъй като доходите, които предстои да получите, са от източник във Великобритания, освен разпоредбите на ЗДДФЛ, следва да се имат предвид и разпоредбите на сключената СИДДО между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обн. ДВ., бр. 10 от 05.02.2016 г.), които по смисъла на чл. 75 от ЗДДФЛ се прилагат с предимство пред разпоредбите на вътрешното ни законодателство, когато им противоречат.
С оглед горното, следва да се посочи, че приложение спрямо доходите, които предстои да получите, биха намерили две различни разпоредби от визираната спогодба.
Доходите Ви от трудово правоотношение попадат в обхвата на разпоредбата на чл. 14 от СИДДО между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. Съгласно посочената правна норма данъчното облагане на доходите от трудово правоотношение зависи от това къде се полага трудът. Тъй като от представената фактическа обстановка е видно, че трудът, който ще полагате за дружеството, регистрирано във Великобритания, ще бъде на територията на България, то по смисъла на посочената разпоредба доходите, които следва да получите от трудовото Ви правоотношение с чуждестранното дружество, следва да се облагат с данък само в България съгласно чл. 14, ал. 1 от Спогодбата.
По отношение на доходите от дивиденти приложими са разпоредбите на чл. 10 от Спогодбата. По смисъла на ал. 1 от посочената разпоредба се предвижда дивидентите да се облагат в държавата, на която получателят на доходите е местно лице. От друга страна обаче, ал. 2 на чл. 10 от СИДДО с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия запазва право на данъчно облагане на държавата, в която се намира източникът на доходите, като редуцира приложимата данъчна ставка. В конкретния случай, доколкото няма информация за противното, дивидентите, които предстои да получите, попадат в обхвата на чл. 10, ал. 1, б. „а“, т. (i) от Спогодбата, като по смисъла на посочената норма Великобритания може да обложи доходите Ви от дивиденти с данъчна ставка в размер на 5% от брутния им размер.
За да бъде избегнато двойното данъчно облагане по отношение на доходите от дивиденти, в чл. 21, ал. 1, б. „а“ от СИДДО между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия е предвиден методът „обикновен данъчен кредит“. Чрез прилагането му дължимият в България данък за доходите Ви от дивиденти, който е в размер на 5%, ще се намали с размера на платения в другата държава данък и на практика в България няма да доплащате данък по отношение на тези доходи. Данъчният кредит се прилага с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като към декларацията за получените от Вас доходи следва да попълните Приложение № 1 (за доходите Ви от трудово правоотношение) и Приложение № 8 (за доходите Ви от дивиденти). Към годишната данъчна декларация следва да се приложат доказателства за размера на внесените в чужбина данъци и задължителни осигурителни вноски.

5/5

Вашият коментар