Писмо с 2- 276/25.04.2018 г.; ППЗДДС чл.79, ал.3, т.1; Регистрирано българско дружество по ТЗ, с предмет на дейност – интернет търговия със стоки, с получатели данъчно незадължени

2- 276/25.04.2018 г.
ППЗДДС чл.79, ал.3, т.1

Регистрирано българско дружество по ТЗ, с предмет на дейност – интернет търговия със стоки, с получатели данъчно незадължени лица, ще осъществява доставки на стоки основно от Китай, като стоките ще се получават в Германия и ще се изпращат от там на получателите.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси, относно регистрацията по ДДС:

1. По кой закон следва регистрация – по ЗДДС или не?
2. В кой момент следва да се осъществи регистрацията по ДДС?
3. Кои прагове следва да се съблюдават – българските или немските?
4. Ако следва регистрация по ЗДДС, кое е основанието?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следното становище:
Предвид чл.32 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година, относно общата система на ДДС, когато стоките се изпращат или превозват от доставчика или от клиента, или от трето лице, мястото на доставка се счита, че е мястото където стоките се намират към момента, когато започва изпращането или превозът на стоките към клиента.
Ако изпращането или превозът на стоките започва на трета територия или трета държава, мястото на доставката от вносителя, определен или признат по чл.201 като платец на ДДС и мястото на всяка последваща доставка се счита, че е на територията на ДЧ на вноса на стоките.
Аналогична разпоредба се съдържа и в ЗДДС – чл.17, ал.2 от ЗДДС, предвид която мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът ? към получателя.
Видно от запитването стоките ще се транспортират от Китай до Германия и от там ще се изпращат до получателите ДНЗЛ. Мястото на изпълнение на доставката на стоки, осъществена от дружеството Ви, с получатели ДНЗЛ, е на територията на Германия, т.е. извън територията на страната.
Доставките с място на изпълнение извън територията на страната не формират оборот за задължителна регистрация по ЗДДС в България. Относно регистрацията по ДДС в Германия следва да се запознаете със законодателството на Германия.
Следва да имате предвид и чл.79, ал.3, т.1 от ППЗДДС, предвид който доставката с място на изпълнение на територията на ДДЧ на стоки от ДЗЛ, установено на територията на страната, се документира по правилата на законодателството на тази друга държава членка.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

допълнителни действия във връзка с анализ на съдебната практика по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) за периода – 01.01.2016 г. до 28.02.2018 г., изготвен от дирекция ОДОП …. със Заповед №ЗЦУ-305/08.03.2018 г. на изпълнителния директор на НАП

Изх. № 23-39-48#3Дата: 27.07.2018 год. ДОПК, чл. 121, ал. 3; ДОПК, чл. 128; ЗЗД, чл. 51, ал. 1; ЗЗД, чл. 84. ОТНОСНО: допълнителни действия във

данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) на придобиване на съоръжения и последващото им безвъзмездно предоставян

.:№ 04-19-738Дата:18.10.2013 год. ЗДДС, чл. 10, ал. 1; ЗДДС, чл. 10, ал. 2; ЗДДС, чл. 79, ал. 1-7; ЗДДС, чл. 80, ал. 1, т. 1.Относно:

това как да бъдат конструирани машини, които впоследствие са обект на ВОП от българска фирма. За консултациите обаче са договорени отделни суми, които се заплащат от фирмата в Германия и българската ф

5 548/07.08.2008г.ЗДДС, чл.21, ал.2 т.2;чл.21,ал.3 Във връзка с постъпило писмено запитване вх. № по описа на Дирекция”ОУИ” – София Ви уведомяваме: Описана фактическа обстановка:1.Въпрос: Българска транспортна

Квалифициране на дейност – изнасяне на лекции от чуждестранни специалисти по въпроси свързани с козметичната промишленост

ОТНОСНО: Квалифициране на дейност – изнасяне на лекции от чуждестранни специалисти по въпроси свързани с козметичната промишленостС Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …….19.11.2013г.

ЗДДФЛ, чл.45, aл. 4

2_362/14.03.2011чл.45 ал.4 от ЗДДФЛ Отправено е писмено запитване, заведено с вх.№…2011г. в Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – …, в което е описана следната