Писмо с 2- 276/25.04.2018 г.; ППЗДДС чл.79, ал.3, т.1; Регистрирано българско дружество по ТЗ, с предмет на дейност – интернет търговия със стоки, с получатели данъчно незадължени

2- 276/25.04.2018 г.
ППЗДДС чл.79, ал.3, т.1

Регистрирано българско дружество по ТЗ, с предмет на дейност – интернет търговия със стоки, с получатели данъчно незадължени лица, ще осъществява доставки на стоки основно от Китай, като стоките ще се получават в Германия и ще се изпращат от там на получателите.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси, относно регистрацията по ДДС:

1. По кой закон следва регистрация – по ЗДДС или не?
2. В кой момент следва да се осъществи регистрацията по ДДС?
3. Кои прагове следва да се съблюдават – българските или немските?
4. Ако следва регистрация по ЗДДС, кое е основанието?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следното становище:
Предвид чл.32 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година, относно общата система на ДДС, когато стоките се изпращат или превозват от доставчика или от клиента, или от трето лице, мястото на доставка се счита, че е мястото където стоките се намират към момента, когато започва изпращането или превозът на стоките към клиента.
Ако изпращането или превозът на стоките започва на трета територия или трета държава, мястото на доставката от вносителя, определен или признат по чл.201 като платец на ДДС и мястото на всяка последваща доставка се счита, че е на територията на ДЧ на вноса на стоките.
Аналогична разпоредба се съдържа и в ЗДДС – чл.17, ал.2 от ЗДДС, предвид която мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът ? към получателя.
Видно от запитването стоките ще се транспортират от Китай до Германия и от там ще се изпращат до получателите ДНЗЛ. Мястото на изпълнение на доставката на стоки, осъществена от дружеството Ви, с получатели ДНЗЛ, е на територията на Германия, т.е. извън територията на страната.
Доставките с място на изпълнение извън територията на страната не формират оборот за задължителна регистрация по ЗДДС в България. Относно регистрацията по ДДС в Германия следва да се запознаете със законодателството на Германия.
Следва да имате предвид и чл.79, ал.3, т.1 от ППЗДДС, предвид който доставката с място на изпълнение на територията на ДДЧ на стоки от ДЗЛ, установено на територията на страната, се документира по правилата на законодателството на тази друга държава членка.

5/5

Вашият коментар