Писмо с №79/30.01.2019г.; ЗКПО- чл.189б; ЗКПО- 167, ал.1, т.2; ЗДДФЛ- чл.48, ал.6; В хода на извършени контролни действия от органите по приходите по отношение на дадената възможност

№79/30.01.2019г.
ЗКПО- чл.189б
ЗКПО- 167, ал.1, т.2
ЗДДФЛ- чл.48, ал.6

В хода на извършени контролни действия от органите по приходите по отношение на дадената възможност в чл.48, ал.6 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за преотстъпване на корпоративен данък на земеделските стопани- еднолични търговци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) е установено, че са спазени специфичните изисквания постановени в чл.189б от ЗКПО, но не и общите изисквания, посочени в раздел I на глава двадесет и две на с.з. От събраните доказателства е установено, че към 31.12.2014г. лицето има задължение към други взискатели по глоба с Фиш С………/13.11.2013г. на ОД на МВР- гр. Т в размер на 20.00 лв., за която има отразено плащане на ……….2015г., т.е. не са спазени разпоредбите на чл.167, ал.1, т.2 от ЗКПО- към 31 декември на съответната година задълженото лице да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
Въпросът Ви е: Фишът издаден на ХИП като нарушител, а не на ЕТ „ХИП“, макар двамата да не са два отделни правни субекта и липсата на информация кога точно е получена информацията от КАТ, следва ли при извършване на ревизията органът по приходите отново да приеме, че не са изпълнени общите изисквания за преотстъпване на корпоративен данък, визирани в чл.167, ал.1, т.2 от ЗКПО?
С оглед гореизложеното и предвид разпоредбите на ЗДДФЛ и ЗКПО изразяваме следното принципно становище:
За ползването на облекчения и отстъпки по реда на данъчното законодателство са въведени определени условия, на които трябва да отговарят задължените лица, и конкретни изисквания, чието изпълнение е задължителна предпоставка, за да бъде ползвано облекчението. Основно изискване от категорията на абсолютните предпоставки за ползване на данъчно облекчение или отстъпка е задълженото лице, независимо дали е физическо или юридическо лице, да няма подлежащи на принудително изпълнение публични вземания към определен от закона момент във времето.
Общото изискване за преотстъпване на корпоративен данък съгласно разпоредбата на чл. 167, ал.1, т.1 от закона е данъчно задълженото лице да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към 31 декември на съответната година, като следва да се има предвид, че посочените в т.2 на същата разпоредба санкции се поглъщат от посочените в т.1 всякакъв вид публични задължения, тъй като санкциите безспорно са публични задължения. Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7 -дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление /чл.186, ал.7 от ЗДП/
С оглед направените възражения от лицето следва да имате предвид следното:
Действително информацията от някои публични взискатели за публични вземания, които подлежат на принудително изпълнение, постъпва с голямо закъснение в НАП, защото тя става известна едва след изпращане от тяхна страна на вземането за принудително събиране от органите на НАП. Това води до вписване на задължението в информационните системи на НАП и възможността за достъпа до тази информация чрез данъчно-осигурителната сметка и сметката на предявените за събиране публични вземания едва в този по-късен момент. В тази връзка е важно да се отбележи, че от една страна следва да се държи сметка за добросъвестността на длъжника съобразно дължимата от него грижа, без от друга страна да му се вменява обективна по своята същност отговорност.
Узнаването от страна на лицето за наличието на публично вземане е фактически въпрос, който подлежи на доказване. Във всеки отделен случай органите по приходите следва да преценят на база на събраните от тях доказателства кой е най-ранния момент, от който лицето е знаело за наличието на задължения. Така например безспорно е налице знание от лицето в случая, при който е наложена глоба с фиш от органите на КАТ, който се подписва от служителя наложил глобата и от нарушителя, когато е съгласен да плати глобата (чл.186, ал.1 от ЗДП), независимо от момента, в който публичното задължение е отразено в данъчно-осигурителната сметка на лицето. Наличието на подпис от страна на лицето върху фиша по чл.186, ал.1 от ЗДвП е част от фактическия състав при издаването му и липсата му не може да го превърне в годен изпълнителен титул.
В тази връзка следва да се изиска и приложи към преписката заверено копие на фиша, с който е наложена глобата, както и други доказателства относно уведомяване на лицето за наличие на това публично задължение.
В правомощията на дирекция ОДОП е да изразява становища по приложението на данъчното и осигурително законодателство, като преценка и анализ на фактите и доказателствата, събрани в конкретното данъчно производство се извършва от органа по приходите, който има оперативна самостоятелност да взема решения. Това и при съобразяване със Становище на ЦУ на НАП изх.№92-00-1299-2/04.10.2017г., е пряко отражение на действието на принципите за обективност, самостоятелност и независимост в дейността на органите по приходите.
Приложение: Становище на ЦУ на НАП изх.№92-00-1299-2/04.10.2017г.

5/5

Вашият коментар