Писмо с Изх. №53-04-601; 19.06.2019 г.; чл. 4 от ЗДДФЛ; чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗДДФЛ ; чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ ; След придобиване право на пенсия в Холандия имате право

Изх. №53-04-601
19.06.2019 г.

чл. 4 от ЗДДФЛ
чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗДДФЛ
чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ

След придобиване право на пенсия в Холандия имате право да получите натрупаните средства по Ваша партида за доброволно пенсионно осигуряване от пенсионноосигурително дружество в Холандия. Посочвате, че за данъчни цели сте местно лице на България.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следния въпрос:
Подлежат ли на облагане доходите Ви от доброволно пенсионно осигуряване, изплатени от пенсионноосигурително дружество в Холандия след придобиване право на пенсия?
Местно физическо лице за данъчни цели, без оглед на гражданството, се определя според едно от изискванията, регламентирани в чл. 4 от ЗДДФЛ. Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина (чл. 6 от ЗДДФЛ).
Следователно, приемайки, че към настоящия момент за данъчни цели Вие сте местно физическо лице, то, на основание чл. 6 от ЗДДФЛ, сте носител на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина.
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗДДФЛ не са облагаеми доходите от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия.
За целите на посочената норма е въведена легална дефиниция на понятието ”допълнително доброволно осигуряване” в §1, т. 12 от ДР на ЗДДФЛ и това е: Осигуряването по част втора, дялове трети и четвърти от Кодекса за социално осигуряване (КСО), както и доброволното осигуряване, осъществявано съгласно законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, от институция, която извършва дейности, пряко свързани с пенсионното осигуряване или с осигуряването за професионална квалификация и безработица.
По аргумент от чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ тези необлагаеми доходи не се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от същия закон. Съгласно чл. 50а от ЗДДФЛ (Нов – ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) местните физически лица могат да декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 придобитите през годината доходи по чл. 13, полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт. Следователно, при условие че желаете да декларирате доходите от допълнително доброволно осигуряване в Холандия, то декларирането им ще е в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за годината, през която са придобити, като за целта посочите размера им с код 1008 в Приложение №13 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Кога точно ще се извърши преминаването от един код на икономическа дейност към друг – текущо през месеца с посочването на новия код в уведомлението по чл.62, ал.5 от КТ или в края на календарния месец?

2_1494/09.10.2012 г. КСО – чл. 6, ал. 1, т. 5 ЗБДОО за 2012 г. – чл. 13 ОТНОСНО: определяне на основната икономическа дейност за целите

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на бартер по договор за предоставяне на концесия за строителство и услуга, свързана с предоставянето на правото

.№ М-24-33-32Дата:02.07.2013 год. ЗДДС, чл. 3, ал. 5, т. 1, буква „м”; ЗДДС, чл. 25, ал. 2; ЗДДС, чл. 25, ал. 4; ЗДДС, чл. 27,

Данъчно третиране на доходи от художествена дърворезба

Изх. № 24-32-286Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,……………………………… ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи от художествена дърворезбаУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН,В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Териториална дирекция