Писмо с Изх. №53-04-913; 03.01.2019 г.; чл. 204, ал. 1, т. 2, чл.205 от ЗКПО; § 1, т. 34 от ДР от ЗКПО;

Изх. №53-04-913
03.01.2019 г.
чл. 204, ал. 1, т. 2, чл.205 от ЗКПО
§ 1, т. 34 от ДР от ЗКПО

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-913/17.12.2018 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
В запитването не е изложена конкретна фактическа обстановка. Поставен е следният въпрос:
Какво е данъчно третиране по ЗКПО при предоставяне на ваучери за подаръци в две хипотези: във вид на електронни карти („Комплимент карти“, „Електронни пари“) и във вид на ваучери на хартиен носител, при изпълнение на изискванията установени с § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО, достъпни са за всички заети в предприятието (работодател) и същите се използват за задоволяване на социални, битови и културни потребности, без да е извършено възстановяване на парични суми под каквато и да е форма от работодателя?
Във връзка с проставеният въпрос и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Най-общо казано, придобивките за работници и служители за сметка на работодателя могат да бъдат данъчно признат или непризнат разход, съответно облагаем или необлагаем доход за физическите лица, като конкретното им данъчно третиране е в зависимост от специфичните особености, свързани с тяхното предоставяне.
От определението за „социални разходи, предоставени в натура“, дадено в т. 34 на §1 от ДР на ЗКПО, се извеждат критериите, които трябва да са изпълнени едновременно, за да могат определени социални придобивки да се третират по реда на чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗКПО, а именно:
1. отчетени са документално обосновани разходи за социални придобивки;
2. предоставени са в натура;
3. определени са съгласно чл. 293 и чл. 294 от КТ или по ред и начин, определен от ръководството на предприятието;
4. социалните придобивки са достъпни за всички работници и служители, вкл. лицата, на които е възложено управлението.
От запитването не става ясно по какъв механизъм ще бъде реализирано намерението за предоставяне на ваучерите, поради което Ви уведомявам, че изразеното по-долу становище има принципен характер.
При условие че разходите могат да бъдат определени като социални по смисъла на § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО, по отношение на критерия за общодостъпност и начина на предоставянето им, то обстоятелството дали са предоставени в натура или не, е определящо за тяхното данъчно третиране:
* когато са предоставени в натура, подлежат на облагане с данък върху разходите съгласно чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗКПО;
* когато не са предоставени в натура, прилага се разпоредбата на чл. 205 от ЗКПО, която предвижда, че социалните разходи, които не са предоставени в натура, представляващи доход на физическо лице, се облагат при условията и по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
По отношение на електронните карти, ако изпълняват критериите за „Елекронни пари“ по смисъла на чл. 34 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), считаме, че предоставената по този начин социална придобивка не попада в хипотезата на чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗКПО, а е приложим чл. 205 от същия закон.
Електронните пари са парична стойност, съхранявана в електронна, включително магнитна форма, която представлява вземане към издателя, издава се при получаване на средства с цел извършване на платежни операции и се приема от физическо или юридическо лице, различно от издателя на електронни пари (чл. 34, ал. 1 от ЗПУПС). Електронни пари, до които издателят е осигурил отдалечен достъп с цел изпълнение на платежни операции, се съхраняват по сметка за електронни пари. Сметката за електронни пари е платежна сметка, по която се съхраняват електронни пари (чл. 34, ал. 4 от ЗПУПС). В този случай, на основание чл. 205 от ЗКПО и доколкото не са освободени от облагане по силата на друг закон, предоставените чрез електронни карти средства на служителите се включват в облагаемия доход от трудови правоотношения по чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ.
В хипотезата на предоставените от работодателя ваучери, които не са електронни пари, ще бъде изпълнен критерия за предоставяне в натура, доколкото по този повод между работодателя и наетите лица не възникват парични взаимоотношения.
По същество аналогично становище е застъпено в писмо изх. №24-34-45/29.11.2013 г. на зам. изпълнителния директор на НАП (поместено в системата „Въпроси и отговори“ на интернет страницата на агенцията).

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

правото на данъчен кредит за получени стоки и услуги във връзка с изпълнение на проект, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси”

3_262/16.01.2009г.ЗДДС, чл.70, ал.1, т.2ОТНОСНО: правото на данъчен кредит за получени стоки и услуги във връзка с изпълнение на проект, финансиран по Оперативна програма „Развитие на

НАРЕДБА Н-18, чл.5, aл. 2

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …../ 11.01.2013г. в Дирекция «ОДОП»-е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството е вписано в търговския регистър с

Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/; Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин и Кодекса за социално осигуряване /КСО/

Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/; Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране

данъчно третиране по ЗДДС на случаите на отразяване на протокол по чл. 117 от ЗДДС в данъчен период, различен от данъчния период, в който е следвало да бъде отразен съгласно ЗДДС

Изх. № 24-00-12Дата: 23.06.2008 год.Относно: данъчно третиране по ЗДДС на случаите на отразяване на протокол по чл. 117 от ЗДДС в данъчен период, различен от

относно допустимост на преотстъпване на данък по чл. 48, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при условията на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане

Изх. №24-37-59Дата:06.12.2016 год.ЗДДФЛ, чл. 48, ал. 6;ЗКПО, чл. 189б;ЗКПО, чл. 167, ал. 1, т. 1 – 3;ДОПК, чл. 128;ДОПК, чл. 129.ОТНОСНО: относно допустимост на преотстъпване

прилагане на чл.108 от ЗКПО

Изх. № 24-34-466Дата:28.01.2008 г.Относно: прилагане на чл.108 от ЗКПОПо повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-466/ 22.05.2007 г. по описа нана Националната агенция за приходите.