Писмо с Изх. №53-04-923; 17.01.2019 г.; чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗДДС; чл. 132, ал. 1 от ЗДДС

Изх. №53-04-923
17.01.2019 г.

чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗДДС
чл. 132, ал. 1 от ЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
Съгласно протокол от 10.09.2018 г. Х (местно физическо лице, което не е регистрирано за целите на ЗДДС) и У (местно физическо лице, което не е регистрирано за целите на ЗДДС), вземат решение за учредяване на Акционерно дружество с наименование „Ю“ АД. Дружеството се учредява с капитал изцяло набран за сметка на непарични вноски, представляващи всички притежавани от горепосочените учредители (Х и У) дружествени дялове (заедно равняващи се на 100%) в следните дружества:
– „В“ ООД, регистрирано за целите на ЗДДС в България;
– „Ч“ ООД, регистрирано за целите на ЗДДС в България;
– „К“ ООД, нерегистрирано за целите на ЗДДС в България;
– „ДДД“ ООД, нерегистрирано за целите на ЗДДС в България.
Новоучреденото дружество е вписано в Търговския регистър.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Така учреденото акционерно дружество, подлежи ли на задължителна регистрация в резултат на преобразуване, съгласно чл. 132, ал. 1 от ЗДДС във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗДДС или на друго основание?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
В Глава петнадесета от ЗДДС са уредени специфичните случаи на регистрация и дерегистрация.
По силата на чл. 132, ал. 1 от ЗДДС на задължителна регистрация подлежи лице, което на основание чл. 10, ал. 1 придобие стоки и услуги от регистрирано по ЗДДС лице. Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗДДС не е доставка на стока или услуга доставката към приобретателя от преобразуващия се, от отчуждителя или от апортиращия в резултат на:
1. преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон (ТЗ);
2. прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 или 60 от ТЗ;
3. извършване на непарична вноска в търговско дружество;
4. преобразуване на бюджетни организации, държавни или общински предприятия, в резултат на което новообразуваните организации или предприятия са универсални правоприемници на преобразуваните;
5. предоставяне за ползване на имоти от държавата и общините на заявителите за нуждите на частни детски градини и училища по Закона за предучилищното и училищното образование и последващото им преминаване към държавата и общините от заявителите при закриване на детските градини и училищата.
Съгласно изложената фактическа обстановка и след направена справка на страницата на Търговския регистър – www.bra.bg, новоучреденото дружество „Ю“ АД е вписано в регистъра на търговските дружества на 01.11.2018 г., като се учредява с капитал изцяло набран в резултат на непарични вноски от вносителите – Х и У, които представляват дружествени дялове от описаните в запитването търговски дружества. За новоучреденото дружество към 10.01.2019 г., няма данни да са налице обстоятелствата – преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от ТЗ и прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 или 60 от ТЗ.
При извършена проверка в информационните системи на НАП се установи, че към датата на вписване на обстоятелствата – учредяване на търговско дружество и извършване на непарична вноска, т.е. към 01.11.2018 г. лицата Х и У, извършили апортните вноски не са регистрирани за целите на ЗДДС.
В конкретния случай не са налице данни, че при учредяването си акционерното дружество е придобило стоки и услуги от регистрирано по ЗДДС лице в резултат на извършено преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от ТЗ, на извършена непарична вноска в търговско дружество, както и прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 или 60 от ТЗ, поради което за него не е налице задължение за регистрация по реда на ЗДДС по реда на чл. 132 от същия закон. В случая апортирането на дружествени дялове на регистрирани по ЗДДС лица, което се извършва от нерегистрирани по закона лица, не е предвидено в хипотезите на чл. 10 от ЗДДС.
Следователно така учреденото акционерно дружество, не следва да се регистрира по реда на чл. 132, ал. 1 от ЗДДС във връзка с извършените непарични вноски от нерегистрираните по ЗДДС лица – Х и У, които представляват дружествени дялове в търговски дружества.
Доколкото в запитването не са посочени данни относно извършваните от акционерното дружество доставки, във връзка със задължението за регистрация по реда на ЗДДС, следва да се имат предвид общите разпоредби на закона, регламентиращи задължителна регистрация.
Разпоредбите на чл. 96, 97, 97а, 97б, 97в и чл. 98 от ЗДДС уреждат случаите на задължителна регистрация във връзка с извършвани доставки. Освен това на основание чл. 99, ал. 1 от ЗДДС на регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице и всяко данъчно незадължено юридическо лице, което не е регистрирано на някое от основанията по чл. чл. 96, 97, 98, 100, ал. 1 и 3 и чл. 102, и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки. Също така е възможно след учредяването на дружеството в Търговския регистър, впоследствие да възникне задължение за регистрация по чл. 132, ал. 1 от ЗДДС във връзка с чл. 10, ал. 1 от ЗДДС.
Ако не са налице основанията за задължителна регистрация по ЗДДС, дружеството има право да се регистрира и по избор на основание чл. 100 от ЗДДС.

5/5

Вашият коментар