подаване данни с Декларация образец 1 Данни за осигуреното лице за лице по договор за управление и контрол, което по трудов договор е осигурено на максималния осигурителен доход, изразяваме следн

1_15/13.03.2009г.
Чл.6, ал.10 от КСО
чл.3, ал.6 Наредба Н-8
Във връзка с писмено запитване заведено с вх.№……….. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – ………., относно подаване данни с Декларация образец 1 „ Данни за осигуреното лице „ за лице по договор за управление и контрол, което по трудов договор е осигуренона максималния осигурителен доход, изразяваме следното становище:
В запитването описвате следната фактическа обстановка:
Управителят на дружеството е изпълнител по договор за управление и контрол. При друг работодател се осигурява по трудов договор на максималния осигурителен доход.Подадени са данни за лицето по договорза управление и контрол като в поле 12 ”Вид осигурен”е посоченкод 21. Въпроса който отправяте е да се потвърди че с код 21 се подават даннизаизпълнители по договор за управление и контрол за който осигурителните вноски при друг работодателса внесени върху максималния месечен размер на осигурителния доход.
В запитването Ви не е посочено за коя година се отнася описаната фактическата обстановка, поради което изразявамe своето принципно становище, свързано с действащото за 2009г. осигурително законодателство.
За лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4 от КСО, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход при спазване последователността на доходите, определена в чл. 6, ал. 10 от КСО.
Когато по едно от правоотношенията е достигнат максималния размер на месечния осигурителен доход, за който е възникнало задължение за внасяне на осигурителни вноски, върху останалите доходи, получени на друго основание, не се дължат осигурителни вноски.
Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, с декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” (приложение № 1 към Наредбата) се подават данни за дните в осигуряване, възнаграждението, осигурителният доход; осигурителните вноски за осигурените лица и самоосигуряващите се, начисления облагаем доход, ползваните данъчни облекчения чрез работодателя и начисления данък за доходи от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ.
На основание чл.3, ал.6 от наредбата,в сила от 01.01.2009г., за лицата, осигурени на повече от едно основание по чл. 4 от КСО, се подава декларация обрИзх. № 1 и в случаите, в които на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен доход. Дните в осигуряване се попълватв т.16.4 – днибез осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж. Не се попълва осигурителен доход и проценти осигурителни вноски.
В Указанията за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” за т. 12 „Вид осигурен” са предвиденикодове.
Скод 21 се подават данни– за лица, работещи по втори или допълнителен трудов договор, за които осигурителните вноски при основния работодател са внесени върху максималния осигурителен доход и осигурителният стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 от КСО.
Според цитираната разпоредба за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита, ако това е по-благоприятно за лицата, в съотношение 4 години за 5 години от трета категория времето, през което са работили по трудов договор при пълно работно време и:
– по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа;
– са упражнявали трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества;
– са упражнявали свободна професия и/или занаятчийска дейност
Хипотезата, в която едно лице работи едновременно по трудово правоотношение при пълно работно време и по договор за управление и контрол, не е предвидена в чл. 9, ал. 8 от КСО.
Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” с код 21 се подава само в хипотезите на чл. 9, ал. 8 от КСО за лицата, осигурени върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение при основния работодател.
Във Вашия случай, за лицето по договор за управление и контрол, което по трудовия договор е осигурено върху максималния месечен осигурителен доход, не севнасят вноски, но следва да се подадат даннис декларация обрИзх. № 1”Данни за осигуреното лице”. Данните се подават с попълнен код 10 в т.12”Вид осигурен”. Дните в осигуряване се попълватв т.16.4” днибез осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж”, осигурителен доход и проценти осигурителни вноски не се попълват.

Вх.№ 1_15 от 13.03.2009 Отг. ОУИ Бургас  |  35_09_0Z_1_08

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »