Подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ

ЗДДФЛ – чл.55
ПЗР на ЗДБРБ – § 25, ал. 4
Относно: Подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ
Във връзка с постъпило запитванес вх. № …/04.04.2013 г. в Дирекция ОДОП – гр…., Ви уведомяваме за следното:
Изложена фактическа обстановка:
Съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ обект на деклариране от предприятията – платци на доходи следва да бъде авансовият данък, дължим по реда на чл. 43 от ЗДДФЛ върху изплатени доходи от друга стопанска дейност.
В изпълнение на § 25, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., … университет – …, Филиал … като разпоредител с бюджетни кредити начислява, удържа, отчита и внасяданъците върху доходите на физическите лица на основата на принципите, правилата и сроковете на централизираното разплащане, без да се превеждат суми по сметките за приходите на централния бюджет на НАП.
В тази връзка, задавате въпроса:
Следва ли …, Филиал … да подава декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ, в която да декларира удържания данък от изплатените суми по извънтрудови правоотношения.
Нашето становище:
Задължението и редът за подаване на декларацията за дължими данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ са регламентирани в разпоредбите на чл. 55-57, в редакцията на закона, действаща от 1 януари 2013 г. Съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ , предприятията – платци на доходи, задължениеда удържат и внасят данъци по реда на този закон, подават декларация по образец за дължимите данъци. Изключение от това правило е регламентирано само за доходите от трудови правоотношения, за които се подава информация по реда на чл. 73, ал.6 от същия закон /чл. 55, ал. 3 от ЗДДФЛ/.
Бюджетните предприятия, вкл. поделенията им, са в обхвата на понятието „предприятие” по смисъла на ЗДДФЛ /§ 1, т. 33 от ДР/ и като такива са задължени да определят, удържат и внасят данъци по реда и при условията на този данъчен закон, т. е. те се третират като данъчно задължени лица по смисъла на чл. 3 от закона. Безспорно, на основание специалната разпоредба на § 25, ал. 4 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г., считано от 01.01.2013 г., данъците върху доходите на физически лица се начисляват, удържат, отчитат и внасят от бюджетните предприятия на основата на принципите, правилата и сроковете на централизираното разплащане, без да се превеждат по сметките за приходите на централния бюджет на Националната агенция за приходите и при спазване на приложимия режим на данъчно облагане. Цитираната разпоредба не отменя задълженията на бюджетните предприятия, които те имат в качеството си на данъчно задължени лица по смисъла на ЗДДФЛ, а само създава специфични правила за разчитането им с бюджета, по повод на които именно са дадените указания от Дирекция „Държавно съкровище” прис ДДС Изх. № 16/27.12.2012 г.
Следователно, доколкото към настоящия момент в ЗДДФЛ не е предвидено друго, бюджетните предприятия са задължени да спазват установените в същия закон правила /приложимия режим/ за подаване на декларацията за дължими данъци по чл.55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО /обр. 4001/.
Уведомявам Ви, че прилаганият от приходната администрация подход при обработката на данните в декларациите, подавани от бюджетните предприятия, е съобразен с обстоятелството, че считано от 1 януари 2013 г., по силата на § 25, ал. 4 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г.,дължимите данъци от тези предприятия /с изключение на дължимите от общините/ не се превеждат по сметките за приходите на централния бюджет на НАП.’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »