Подаване на ГДД и ГФО и други декларации за 2008г., както и за текущата 2009 година от ЕООД, чийто собственик е починал.

ОТНОСНО: Подаване на ГДД и ГФО и други декларации за 2008г., както и за текущата 2009 година от ЕООД, чийто собственик е починал.
Във връзка с постъпило запитване с вх. № …..03.2009г. при дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – ……., Ви уведомяваме следното:
В запитването е посочено, че собственика на ЕООД е починал на 06.01.2009г. Посочено е също, че не е приключила процедура по вписване в Агенцията по вписванията на нов собственик и управител. Към момента на подаване на запитването няма лице, което да подписва ГДД, ГФД и други декларации за 2008г., както и за текущата 2009 година.
Поставен е следният въпрос:
Какво следва да се направи в периода между датата на смъртта и датата на вписване на нов управител от страна на съпругата – наследник на почивалия собственик на капитала и управител на ЕООД по отношение на задължението за подаване на ГДД и ГФО и други декларации за 2008г., както и за текущата 2009 година?
В Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ не са предвидени специални текстове, които да регламентират документалното оформяне на годишна данъчна декларация /ГДД/ по чл. 92. Образеца на декларацията по чл. 92 от ЗКПО се утвърждава със заповед на Министъра на финансовите и в нея като задължителни реквизити за посочване са предвидени данни за лицата, които представляват юридическото лице или са упълномощени да подадат ГДД отразяваща данъчния финансов резултат за съответната календарна година. Също така е предвиден реквизит – подпис на представляващия и печат. На основание чл. 99, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ приемането на декларация може да бъде отказано само ако не е подписана или не е подадена от упълномощено лице или не съдържа данните за идентификация на юридическото лице.
Съгласно чл. 157, ал. 1 от Търговския закон /ТЗ/ дружеството, в което капиталът се притежава от едно физическо лице, се прекратява със смъртта му, ако не е предвидено друго или наследниците не поискат да продължат дейността.
От запитването не разбираме, дали Вие сте лицето, което ще се впише като нов собственик и управител или някои от другите наследници. В случая посочвате, че вече е налице процедура по вписването, която все още не е приключила.
Като юридическо лице, дружеството има свое имущество, което следва да се разграничи от имуществото на едноличния собственик. Интересите на едноличния съдружник и дружеството са идентични, но това, както и обстоятелството, че дяловете са притежание на едно лице не води до сливане на двата субекта и не освобождава дружеството от общите правила, които важат за останалите дружества в търговския оборот.
Дружественият дял, като комплекс от права и задължения се включва в наследствената маса след смъртта на съдружника, респ. едноличния собственик на капитала. Тази възможност за наследяване е изрично уредена в чл. 129, ал.1 от ТЗ. Възможността наследниците да продължат дейността на дружеството, в което капиталът се притежава от едно физическо лице, след смъртта му, е предвидена и в специалната норма, касаеща прекратяване на ЕООД – чл.157, ал.1 от Търговския закон.Във всички случаи при наследяване на дружествен дял и продължаване на дейността на дружеството е необходимо, наследниците да извършат съответните действия, свързани с обективиране на волята им.
В случая това е налице. Вашата воля за продължаване на дейността е обективирана чрез депозиране на искането за вписване на новите обстоятелства и поемане на дружеството.
Съгласно чл. 82, ал. 2 от ДОПК данните в данъчния регистър за лицата, вписани в търговския регистър, и за лицата, вписани в регистър БУЛСТАТ, се вписват служебно от съответната компетентна териториална дирекция въз основа на данните от търговския регистър, съответно от регистър БУЛСТАТ.
На основание изложената фактическа обстановка и посочените правни норми вписването на промени – нов собственик и управител се счита за известно на органите по приходите от момента на вписване в търговския регистър, но в чл. 7, ал. 2 от Закон за търговския регистър е посочено, че третите лица в т.ч. и Националната агенция за приходите могат да се позоват на подлежащото на вписване обстоятелство. Ето защо считаме, че лицето, което ще бъде вписано – Вие или някой от другите наследници като нов собственик и управител може да подаде ГДД по чл. 92, заедно с годишния финансов отчет.
Това се отнася и за всички необходими декларации по материалните данъчни и осигурителни закони, които следва да бъдат подадени в съответния период.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »