подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) за 2019 г. като наследник на починало лице

3_1179/16.07.2019 г.

ЗДДФЛ, чл. 45, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 45, ал. 3;
ЗДДФЛ, чл. 45, ал. 8;
ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 1, т. 1;
ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 9;
ЗДДФЛ, чл. 53, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 53, ал. 5;
ЗДДФЛ, чл. 53, ал. 7;
ЗДДФЛ, чл. 73, ал. 6;
ЗДДФЛ, чл. 73, ал. 7

Относно: подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) за 2019 г. като наследник на починало лице

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….при ЦУ на НАП с вх. № 1332/05.07.2019 г. е заведено писмено запитване, препратено по компетентност от ТД на НАП, в което се поставят въпроси, свързани с приложението на разпоредбите на ЗДДФЛ.
Съгласно изложеното в запитването, на 20.03.2019 г. майката на лицето е починала. Същата е била управител на ЕТ със седалище гр. Т. В качеството си на наследница на починалата ? майка, същата е поела предприятието на едноличния търговец по реда на чл. 60, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ), като считано от 05.04.2019 г. и е вписана като правоприемник с ЕТ „ХВ – Н“. Едноличният търговец е започнал дейност, считано от 08.04.2019 г. Пояснено е, че към датата на смъртта на майката, още не е била подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобитите доходи за 2018 г. В качеството на наследник на починалото лице на 29.03.2019 г. е подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ (обр. 2001в) вх. № ……… на хартиен носител за доходите на майката през 2018 г. Посочва се, че за периода от 01.01.2019 г. до датата на смъртта 20.03.2019 г. трябва отново да бъде подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ (обр. 2001в) за дохода на починалото лице. Лицето счита, че за доходи за 2019 г. едноличните търговци вече няма да могат да подават декларации на хартиен носител (както досега), а доходът ще се декларира само по електронен път. За целта за придобитите доходи на представлявания от него ЕТ ще трябва да има персонален идентификационен код (ПИК) или да си закупи квалифициран електронен подпис (КЕП).
Във връзка с горното се поставят следните въпроси:
1. Как следва да се подаде ГДД по чл. 50 (обр. 2001в) от ЗДДФЛ за доходите на починалото лице от дейността му като ЕТ за периода от 01.01.2019 г. до 20.03.2019 г.?
2. Как и по какъв начин следва да се издадат от името на заличената вече фирма на починалото лице служебни бележки за доходите на двете наети по трудов договор лица за времето от 01.01.2019 г. до 20.03.2019 г.?

Предвид изложената фактическа обстановка, с оглед разпоредбите на ЗДДФЛ (обн.ДВ бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ бр. 24/2019 г.) е изразено следното становище:
Съгласно чл. 50, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от същия закон. По силата на чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ ГДД по чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ за доходите на починало лице може да се подаде от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители. Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.
Следва да се отбележи, че юридическите последици от вписаното поемане на търговското предприятие на починалото лице са, че след датата на вписването всички права, задължения и фактически отношения преминават върху наследника на търговеца, който е поел предприятието като универсален правоприемник по всички правоотношения, включително публично правните, възникнали по отношение на поетото предприятие. Предвид разпоредбите на чл. 60, ал. 2 и 4 от ТЗ, във връзка с чл. 15 от същия закон, може да се направи извод, че поемането на търговското предприятие е способ на придобиване по силата на наследствено-правни отношения. Смяната на собственика е настъпила по силата на универсалното правоприемство, като с поемането на предприятието от конкретния наследник се поемат както правата, така и задълженията на поетото предприятие на едноличния търговец.
Задължението за данъци е публично-правно задължение, което възниква по силата на закон. В този смисъл наследницата, в качеството си на универсален правоприемник на предприятието, е задължена да заплати публичните задължения на ЕТ за 2019 г.
Съгласно нормата на чл. 53, ал. 1 от ЗДДФЛ, срокът за подаване на годишната данъчна декларация е от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.
По силата на новата ал. 7 на чл. 53 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2019 г., годишната данъчна декларация на самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО) ще се подава само по електронен път.
Предвид цитираната нормативна уредба, в конкретния случай, в качеството си на наследник (като физическо лице), при положение, че желае да се възползва от възможността, регламентирана в чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ, следва да подаде ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за доходите на починалото лице (образец 2001в) за периода от 01.01.2019 г. до 20.03.2019 г., включително за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец, реализирани за този период. Декларацията следва да бъде подадена на хартиен носител, тъй като лицето я подава в качеството си на наследник, а не в качеството на самоосигуряващо се лице.
Обърнато е внимание, че на основание чл. 53, ал. 5 от ЗДДФЛ, когато не е подадена декларация по чл. 50, ал. 9, задължението може да бъде установено с акт по чл. 106 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
Необходимо е да се има предвид обаче, че в качеството на самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО за придобитите собствени доходи от дейност като ЕТ „ХВ – Н“, следва да се подаде ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. (образец 2001) за периода от започване на дейността 08.04.2019 г. до 31.12.2019 г. по електронен път.
Във връзка с поставения втори въпрос в писменото запитване следва да се отбележи, че в сила от 01.01.2019 г. е направена промяна в нормата на чл. 45 от ЗДДФЛ като е премахнато задължението за издаване на служебни бележки, в т.ч. и за доходите от трудови правоотношения, както и изискването за прилагането им към ГДД по чл. 50 от същия закон. Образците на служебни бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ се запазват, но се издават само при поискване от физическите лица, придобили съответните доходи.
Разпоредбата на чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ гласи, че при поискване от лицето работодателят издава служебна бележка по образец за изплатения през годината облагаем доход и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Когато служебната бележка се издава от работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя към 31 декември на данъчната година, се посочва и данъкът, удържан или възстановен на лицето при определяне на годишния размер на данъка по реда на чл. 49 от същия закон.
На основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДФЛ при прекратяване на дейността на работодателите, които нямат правоприемник, служебните бележки по ал. 1 се издават от последния представляващ работодателя или от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, където са предадени разплащателните ведомости и приложенията към тях по реда на КСО.
Нормата на чл. 45, ал. 8 от ЗДДФЛ предвижда, че когато лицето е поискало издаването на служебна бележка, такава следва да бъде издадена от работодателя/платеца в 14-дневен срок от датата на поискването ?.
Следователно, правоприемникът при поискване от лицата, наети по трудов договор, ще трябва да издадете служебни бележки за изплатения им доход по трудово правоотношение от заличения ЕТ в 14-дневен срок от датата на поискване.
В случая следва да се има предвид, че работодателите, вместо задължително да издават служебна бележка, на основание разпоредбата на чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, ще предоставят информация, като изготвят справка по образец за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. В справката се включва и информацията, свързана с определянето на годишната данъчна основа и годишния данък по реда на чл. 49 за лицата, на които към 31 декември на данъчната година работодателят е работодател по основното трудово правоотношение.
Съгласно новата ал. 7 на чл. 73 от ЗДДФЛ, справката по чл. 73, ал. 6 от закона ще се предоставя в срока и по реда на ал. 2, 4, и 5 от същата правна норма, а именно:
* справката се предоставя в срок до 28 февруари на следващата година в ТД на НАП по мястото на регистрация на работодателя;
* при преобразуване или прехвърляне на предприятие справката се изготвя от правоприемника;
* справката се предоставя само по електронен път във формат и по ред, одобрени със заповед на изпълнителния директор на НАП.
Предвид изложеното, в настоящия случай, като правоприемник на починалия едноличен търговец, ще следва да се изготви справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ и да се подаде информация за изплатените доходи от трудови правоотношения за двете наети лица в срок до 28 февруари 2020 г.

5/5

Вашият коментар