Подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

3_276/07.02.2017 г.
ЗДДФЛ чл. 55, ал. 1;
ЗДДФЛ чл.43, ал. 1;
ЗДДФЛ чл. 67, ал. 1;
ЗДДФЛ чл. 48, ал. 1 и ал. 3;
ЗДДФЛ чл. 50
Относно: Подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
Според изложеното в запитването, през 2016 г. физическо лице е работило като адвокат. Във връзка с авансовото облагане на получения доход за първо, второ и трето тримесечие са подадени декларации по чл. 55, ал. 2 от ЗДДФЛ. За трето тримесечие е декларирана сума за внасяне в размер на …..…….. лв., която не е внесена.
Предвид горното се поставя въпроса следва ли да се внесе авансовия данък вразмер на 80 лв. и в ГДД за 2016 г. да се посочи сумата като внесена или следва да се довнесе с подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016г.?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДФЛ (обн. ДВ, бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 98/2016 г.)изразяваме следнотостановище:
Съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, подават декларация по образец за дължимите данъци. На основание ал. 2 от посочената правна норма декларацията по ал. 1 се подава от физическото лице, придобило дохода, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка. Разпоредбата на чл.43, ал. 1 от ЗДДФЛ предвижда, че лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се – между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски. Дължимият авансов данък за дохода, получен през трето тримесечие на 2016 г. се декларира до 31.10.2016 г. и се внася в същия срок на основание чл. 67, ал. 1 от ЗДДФЛ. По силата на чл. 175, ал. 1 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс, за неплатените в законоустановените срокове авансови вноски, се дължи лихва. Конкретният размер на лихвата се изчислява в съответствие със Закона за лихвите върху данъци такси и други подобни държавни вземания.
На основание чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ размерът на данъка за годината се определя като общата годишна данъчна основа от всички източници на доход се умножи по данъчна ставка 10 на сто. От определения данък се приспада данъкът, авансово внесен или удържан през данъчната година (чл. 48, ал. 3 от ЗДДФЛ).
В настоящия случай не е внесен дължимият авансов данък за трето тримесечие на 2016 г. В годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ следва да се посочи общата сума на внесените авансови вноски за първо и второ тримесечие на 2016 г. При това положение невнесеният авансов данък за трето тримесечие на 2016 г. в размер на ……….. лв. ще участва при формиране на дължимия данък за довнасянес ГДД.

Оценете статията
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 1, буква б

2_51/16.01.2012г.ЗЗО – чл.40, ал.1, т.1, б.„б” В запитването Ви е описана следната фактическа обстановка: Пенсионер, който работи по трудов договор при Вас е в неплатен

прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.) при упражняване на свободна професия.

Изх.№ 24-38-45Дата: 06.08.2019 год. Наредба № Н-18, чл. 4; Наредба № Н-18, чл. 5; Наредба № Н-18, чл. 25, ал. 1, т. 1; ЗДДФЛ, чл.

Третиране на лихви по ЗДДС;

ОТНОСНО:Третиране на лихви по ЗДДС;В постъпило запитване при Дирекция „ОДОП” – …. от Община …., е поставен въпрос дали следва на представляваното от Вас юридическо

необходимите документи за

Изх. №26-У-1Дата: 26.02.2010 год. ЗМДТ чл. 44, ал. 1; НИТОМПС, чл. 11, ал. 1.В отговор на поставените въпроси относно необходимите документи запрекратяване на облагането с

дължимите, но невнесени осигурителни вноски за периода 01.12.1999 – 30.04.2004 г., да бъдат разнесени поименно на съдружниците.

2_845/14.06.2007 г.ДОПК – чл.87, ал.6; АПК – чл.99Отправили сте писмено запитване до Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Варна, заведено в регистъра на дирекция

Право на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за направените инвестиционни разходи по проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци“ по ОП „Околна среда“ приоритетна ос „Отпадъци“

ОТНОСНО: Право на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за направените инвестиционни разходи по проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране