Подлежи ли на възстановяване събрания данък във връзка с предоставените нотариални услуги

       ЗДДС, чл.12, ал.1 / ППЗДДС, чл.79, ал.2, т.4;чл.21, ал.2; чл.86, ал.3; чл.114, ал.1, т.12; чл.116, ал.3; чл.116, ал.4; чл.116, ал.5
    В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-04-624/…08.2015 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
    В качеството си на нотариус, на 13.11.2014 г. сте извършили заверка на документи, свързани със закупуване на дружествените дялове на българското дружество … ЕООД (ЕИК …, с адрес на управление: гр….. , ул. …). Едноличен собственик на капитала на … ЕООД е … – дружество, което е регистрирано в Германия. Дружествените дялове на … са закупени от … с.р.о., дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съобразно законодателството на Република Словакия. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. Братислава … и е представлявано от инж. …, гражданин на Република Словакия. … с.р.о.  е придобило дяловете на … ЕООД.
Във връзка със закупуването на дружествените дялове е направена заверка на следните договори:

Договор за уреждане на взаимоотношенията между дружеството – купувач … с.р.о., което е регистрирано в Словакия и продавача … КГ, установено в Германия и което е собственик на дружествените дялове на … Съобразно договорните клаузи, … с.р.о. се задължава да изкупи от … дружествените дялове на …

Във връзка със сделката е начислен ДДС в размер на … лв. по фактура № …11.2014 г., като данъка е преведен по съответната сметка на НАП в законоустановения срок.

Договор за признаване на задължения между дружеството – купувач … с.р.о. и немското дружество … КГ – длъжник и собственик на дружествените дялове на … ЕООД. Договорът касае притежаването и експлоатацията на фотоволтаичен парк от страна на … ЕООД вкл. и цялото прилежащо движимо и недвижимо имущество.

Във връзка със сделката е начислен ДДС в размер на … лв. по фактура …11.2014 г., като данъка и е преведен по съответната сметка на НАП в законоустановения срок.

Договор за ползване на специална банкова сметка между купувача … с.р.о. и … ООД, регистрирано за целите на ДДС в България (ЕИК …).

Във връзка със сделката е начислен ДДС в размер на … лв. по фактура № …11.2014 г., като данъка и е преведен по съответната сметка на НАП в законоустановения срок.

Окончателен договор за покупко – продажба на дружествени дялове между … КГ и … с.р.о. с допълнително уреждане на взаимоотношенията.

Във връзка със сделката е начислен ДДС в размер на … лв. по фактура № …13.11.2014 г., като данъка и е преведен по съответната сметка на НАП в законоустановения срок.

Окончателен договор за покупко –продажба на дружествени дялове за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията – гр. София, 2 бр. декларации – съгласие по чл.141 от Търговския закон (ТЗ) от новите управители на … с.р.о. и 2 бр. пълномощни.

    Във връзка със сделката е събран ДДС в размер на … лв. по фактура № …13.11.2014 г., като данъка и е преведен по съответната сметка на НАП в законоустановения срок.
На 20.08.2015 г. сте получили нотариална покана от … с.р.о. чрез пълномощника си адв. …, с която е поискано да възстановите начисления ДДС по приложените към запитването фактури в размер на … лв.
Във връзка с изложената фактическа обстановка e поставен следния въпрос:
Подлежи ли на възстановяване събрания данък във връзка с предоставените нотариални услуги и какъв е начина и реда за това?
    Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл.12, ал.1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9 от закона, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
За да се приложи определен режим на облагане с ДДС на извършените доставки на услуги е необходимо да се определи къде е мястото на изпълнение. В зависимост от това се определя и приложимият данъчен закон – за доставките с място на изпълнение на територията на страната се прилагат разпоредбите на ЗДДС, а за доставките с място на изпълнение извън територията на страната – данъчния закон по местоизпълнение на доставката.
Чл.21, ал.2 от ЗДДС указва, че мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Видно от запитването, … с.р.о. е придобило дружествени дялове от … КГ – дружество, установено в Германия, което е едноличен собственик на капитала на … ЕООД. За уреждането на взаимоотношенията между контрагентите са сключени редица договори между тях, подробно изброени във фактическата обстановка и които впоследствие са нотариално заверени от Вас, в качеството Ви на нотариус.
На страница втора от приложената към запитването нотариална покана, издадена от адв. …, пълномощник на … с.р.о. е посочено, че дружеството „…е чуждестранно юридическо лице, установено и регистрирано в държава членка от ЕС (Република Словакия), което няма постоянен обект на територията на страната, където са предоставени конкретните нотариални услуги (които услуги не са свързани с недвижим имот).“
Във връзка с гореизложеното следва да имате предвид, че за доставки на услуги с място на изпълнение извън територията на страната (когато не се касае за услуги, свързани с недвижим имот), не се начислява данък съгласно разпоредбата на чл.86, ал.3 от ЗДДС. На основание чл.114, ал.1, т.12 от ЗДДС във вр. с чл.79, ал.2, т.4 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) в издаваните фактури като основание за неначисляване на данък следва да се отрази разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС.
От запитването също така е видно, че за всяка извършена нотариална заверка на конкретен договор са издавани фактури в които е начисляван данък в размер 20 на сто. В конкретният случай е налице хипотезата на чл.116, ал.3 от ЗДДС съгласно която за погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен.
По смисъла на чл.116, ал.4 от ЗДДС, когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол – за всяка от страните, който съдържа:

основанието за анулирането;
номера и датата на документа, който се анулира;
номера и датата на издадения нов документ;
подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.

    Съгласно чл.116, ал.5 от ЗДДС, всички екземпляри на анулираните документи се съхраняват при издателя, а отчитането им от доставчика и получателя се извършва по ред, определен с ППЗДДС. Анулираните фактури се отразяват в дневника за продажби.
Видно от приложение № 12 към ППЗДДС, при анулиране на фактури в данъчен период, различен от този на издаването на документа, те се включват във файл „PRODAGBI.TXT”, като в полетата, описващи стойности, се попълват такива, равни по размер на съдържанието на съответните полета на оригиналния запис, но с противоположен знак. Новоиздадените фактури трябва да бъдат отразени в дневника за продажби за периода, в който са издадени, в колона 22, съответно клетка 17 „Данъчна основа на доставки на услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка” от справка – декларацията.
По въпроса относно реда за възстановяване на неоснователно платения ДДС следва да се има в предвид, че НАП не може да коригира издадените от доставчика фактури. Единствено Вие, като издател на фактурите, можете да извършите корекция по реда на чл.116 от ЗДДС и респ. да извършите възстановяване на данъка по спорните фактури.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка и представени документи. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.
 53-04-624_15_OZ_5_03
Изх. № 53-04-624/15.09.2015 г.           

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »