Погрешно подадено уведомление по чл. 143ш от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

М-94-Г-1043#1/19.12.2019 г.

ДОПК, чл. 143ш

ОТНОСНО: Погрешно подадено уведомление по чл. 143ш от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Във Вашето запитване посочвате, че с подаването на ново уведомление по чл. 143ш от ДОПК за 2018 г. сте коригирали предишно такова уведомление за същия отчетен период, в което е допусната техническа грешка като вместо 2018 г. е посочена 2019 г. В тази връзка се интересувате дали грешното уведомление може да бъде заличено от системата на НАП и ако не, дали същото би повлияло през 2020 г. на подаването на уведомление за 2019 г.
С оглед на изложената по-горе фактическа обстановка, моля да имате предвид следното:
Получените от НАП уведомления по чл. 143ш от ДОПК с некоректни данни не подлежат на заличаване. Доколкото няма законово ограничение по отношение на срока за извършване на корекции в подадени уведомления по чл. 143ш от ДОПК, съгласно Указанията за попълване и подаване на уведомление по чл. 143ш от ДОПК, публикувани на интернет страницата на НАП (http://www.nap.bg/page?id=699), подателят прави промени, свързани с посочените от него данни и обстоятелства, като подава ново уведомление. В тази връзка, когато едно лице е подало повече от едно уведомление по чл. 143ш от ДОПК за една и съща отчетна година, за действително се приема това, което е било подадено последно по време. Следователно последващото подаване на уведомление по чл. 143ш от ДОПК за 2019 г. няма да бъде повлияно от некоректно попълненото уведомление за 2018 г. За да се избегне възможно объркване при евентуални бъдещи контролни действия, е достатъчно да уведомите дирекция СИДДО при ЦУ на НАП за входящите номера на сгрешеното уведомление и на уведомлението, с което е била направена съответната корекция.

5/5

Вашият коментар