Получени доходи от домоуправител за 2018г.

№ 124 /22.02.2019 г.

ЗДДФЛ; чл. 42
ЗДДФЛ; § 1, т. 26, буква ,,д” от ДР
ЗДДФЛ; §1, т. 27 от ДР
ЗДДФЛ; чл. 45, ал. 1
ЗДДФЛ; чл. 45, ал. 2

ОТНОСНО: Получени доходи от домоуправител за 2018г.

Изпратили сте писмено запитване, заведено в регистъра на ….. с вх. №…… Изложена е следната фактическа обстановка:
Домоуправител сте и през 2018г. сте получил доход от тази дейност, които желаете да декларирате.
Въпросът Ви е:
Какви документи трябва да приложите към данъчната декларация, при положение, че Вие и етажната собственост не сте юридически лица.

Във връзка с изложеното и действащата към настоящия момент нормативна уредба изразяваме следното становище:
Поради обстоятелството, че специалният закон ЗУЕС регламентира избор на управител на етажната собственост, за целите на данъчното облагане управителите на етажна собственост се третират като лица, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности. На основание § 1, т. 26, буква ,,д” от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, правоотношенията с лица, получаващи доходи от изборни длъжности, се определят като трудови правоотношения.
Лицата, които получават доходи от трудови правоотношения, се облагат по реда на Раздел І от глава пета на ЗДДФЛ и при формирането на облагаемия доход не се приспадат разходи за дейността.
Според разпоредбата на чл. 42 от ЗДДФЛ, задължението за авансово облагане на доходите от трудови правоотношения, е на работодателя.
За целите на данъчния закон ,,работодател” е: всяко местно лице (физическо или юридическо), чуждестранно лице (физическо или юридическо), извършващо дейност чрез място на стопанска дейност или определена база на територията на страната, както и търговско представителство по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), което наема физически лица по трудови правоотношения или е страна по договор за предоставяне на персонал от чуждестранно лице (§1, т. 27 от ДР на ЗДДФЛ).
Доколкото етажната собственост с форма на управление общо събрание на собствениците не може да се дефинира като работодател по смисъла на цитираната разпоредба, тя не е ангажирана с авансовото облагане на доходите от трудови правоотношения. От друга страна законодателят не е регламентирал ред за авансово облагане на доходите от трудови правоотношения от получателя на дохода – физическото лице, страна по такова правоотношение.
Ето защо, облагането в тези случаи следва да се извърши с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от задълженото физическо лице в срок до 30 април на следващата година.
В чл. 45 ал. 1 и ал. 2 на действащия за 2018г. ЗДДФЛ е предвидено издаване на служебна бележка от работодателя по образец за придобития през годината облагаем доход от трудови правоотношения и за удържания през годината данък. Тъй като етажната собственост с форма на управление общо събрание на собствениците не може да се дефинира като работодател по смисъла на §1, т. 27 от ДР на ЗДДФЛ, тя няма задължение за издаване на служебна бележка по реда на чл. 45 ал. 1 и ал. 2 от ЗДДФЛ.
Предвид гореизложеното за Вас не възниква задължение за прилагане на документи към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ при деклариране на доходи от дейност домоуправител.
Коментираните факти и обстоятелства подлежат на последващ данъчен контрол по реда на чл. 110 от ДОПК, при който органите по приходите чрез извършване на проверки и ревизии ще установяват данъчните и осигурителните Ви задължения.

5/5

Вашият коментар