получено писмо във връзка с констатирани проблеми при дерегистрацията на фискални устройства (ФУ) и подаването на уведомления за предстоящ/извършен ремонт по реда на чл. 49б от Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Изх. № М-26-Л-32
Дата: 07.05.2020 год.
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 15, ал. 1, т. 16;
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 15, ал. 11;
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 16, ал. 1;
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 26, ал. 1, т. 7;
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 49б, ал. 1;
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 49б, ал. 2;
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 52, ал. 3;
Наредба №Н-18/2006 г., Приложение №2 към чл. 8, ал. 1, т. 2.

ОТНОСНО: получено писмо във връзка с констатирани проблеми при дерегистрацията на фискални устройства (ФУ) и подаването на уведомления за предстоящ/извършен ремонт по реда на чл. 49б от Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Н-ба Н-18 – чл. 15, ал. 1, т. 16 и ал. 11, чл. 16, ал. 1, чл. 26, ал. 1, т. 7, 49б, ал.1 и ал. 2, чл. 52, ал. 3, Приложение №2 към чл. 8, ал. 1, т. 2

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е получено Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър с вх. №М-26-Л-32/07.02.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
„Като сервизен техник на ФУ бих искал да споделя следното:
1. След 01.01.2020 г. дерегистрациите на ФУ се превърнаха в кошмар. Както е видно от приложения сканиран бон, заявката за дерегистрация е подадена към сървъра на НАП на 02.01.2020 г. в 20:11 ч., а дерегистрацията се е случила на 03.01.2020 г. в 02:23 ч. Това прави повече от шест часа. Преди тази дата дерегистрациите не отнемаха повече от 15 – 20 минути. И до днес дерегистрациите отнемат часове. Това не е допустимо.
2. При подаване на уведомленията за сервизно обслужване ми се налага да въведа информация за код, телефон, ЕГН на сервизния техник, тип на идентификатора (ЕГН), име на сервизния техник, презиме на сервизния техник и фамилия на сервизния техник.
Всичко това в отделни полета. От 01.01.2018 г. до настоящия момент съм въвеждал тази информация, която е абсолютно еднаква за всяко подадено от мен уведомление, около 2000 пъти. Това означава, че съм си загубил часове в писане на напълно излишно повтаряща се информация. Смятам, че това е прекалено.
3. Непрекъснато сменяте изискванията за подаване на информация с електронните услуги на НАП и по- точно операционните системи, през които може да се подава информацията. Ако М……. започне да пуска на пазара нова операционна система на всеки два месеца, няма да можем да им насмогнем с купуването на нови компютри и операционни системи. Това прилича на нерегламентирана държавна помощ към корпорацията М……… В края на краищата, ние подаваме информация през електронните услуги на Ваш сайт, във Ваша форма, със всички произтичащи от това ограничения и сигурността не би следвало да Ви е такъв проблем. Европейските институции, в комуникацията си с гражданите на Европейския съюз, не си позволяват подобна дискриминация.
4. Според мен наредбите, трябва да са ясни и изчерпателни, а не да допускат произволни тълкувания. Визирам изискването на фискалните бонове да е посочено описание на стоката или услугата. Това е изключително разтегливо понятие, което позволява на контролните органи да си го тълкуват, както на тях им е изгодно. Описанието на някои стоки и услуги може да съдържа стотици думи. Подобно нещо не е по силите на никое фискално устройство и на никой СУПТО. За липсата на всяка от тези думи на фискалния бон, контролните органи имат формалното право да глобяват, като за неиздаване на фискален бон. Това е прекрасен инструмент за репресии спрямо малкия и среден бизнес. Също така е инструмент за развиване на корупционни практики от контролните органи по приходите.
Аз, като сервизен специалист, по никакъв начин не мога да гарантирам на клиентите си, че програмирайки фискалното устройство по определен начин, ще ги защитя от глоби.
5. При проблем с работата на сървърите на НАП, които приемат фискалните бонове и отчети, информация за проблема на страницата на НАП се появява след като при нас вече са се обадили стотици клиенти с блокирали ФУ, поради непредадени данни повече от 24 часа към сървърите. Уведомяването би следвало да е по-навременно.
Вследствие на всичко дотук сервизните специалисти не можем да си свършим работата качествено и в срок и поемаме всички негативи от клиентите. Сервизното обслужване на ФУ се превръща във все по-времеемко и непривлекателно занимание със съмнителна рентабилност.
6. Цитат от Наредба №Н-18/2006 г. “ Чл. 52. (3) (Нова – ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) Всяко лице, което извършва сервизно обслужване на ФУ, за които не е наличен отдалечен достъп, е длъжно да обнови версията на фърмуера на въведените в експлоатация ФУ при вписана в регистъра по чл. 10, ал. 9 нова версия в срок до 45 дни след вписването и.“
Във връзка с горния цитат бих искал да отбележа, че не е допустимо да се дава срок на сервизните специалисти да извършат нещо, което не зависи от тях. Цитираните ФУ не са собственост на сервизните специалисти. Никой от нас не може да принуди собственика на ФУ да му го предостави за обновяване на версията. По този повод бих искал да ми отговорите, каква е санкцията за неспазване на горепосочения срок, за всяко отделно фискално устройство. Това ще ми послужи за да определя, дали мога да си позволя, да платя подобна санкция, без да се превърна в доживотен длъжник на НАП, и съответно да преценя дали да продължавам да бъда сервизен специалист или да прекратя дейността си преди да изтече горния срок.“
Съобразявайки действащата нормативна уредба и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
По точка 1
След извършена проверка в информационните масиви на НАП е установено, че от сървъра на НАП са върнати отговори на всички съобщения за дерегистрация на ФУ, за по-малко от 10 милисекунди, т.е. причината за забавянето на процеса по дерегистрация на ФУ очевидно не е в НАП.
Бих препоръчал, за установяване и отстраняване на описания от Вас проблем при дерегистрацията на ФУ, да потърсите съдействието и на производителите на ФУ.
По точка 2
С последните изменения и допълнения на Наредба №Н-18/2006 г. (обн. в ДВ бр. 8 от 28 януари 2020 г.), по-конкретно в чл. 49б, ал.1 и ал. 2, за улеснение на лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД, както и на средства за измерване, включени в състава на ЕСФП, е допуснат още един начин за уведомяване на НАП, в случаите на сервизно обслужване и ремонт – подаване на импортиран файл във формат XML, която функционалност ще бъде налична съвсем скоро. Към момента е възможно подаването на данни за уведомления за предстоящ/извършен ремонт само чрез електронните услуги на НАП. Очаква се публикуването на структурата на файла с формат XML, на интернет страницата на НАП
По точка 3
Към 2020 г. НАП е актуализирала изискванията към операционните системи за подаване на информация към Портала за електронни услуги поради развитието на технологиите и новите версии на технологични решения. Предвид приетата на Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност в средата на 2019 г. със срок на влизане в сила края на 2019 г., НАП извърши актуализация на технологичните решения и техни версии в отговор на поставените минимални изисквания от нормативната уредба. По тази причина, част от остарелите версии на технологични решения и протоколи, които предполагаха занижено ниво на сигурност, бяха премахнати. Следва да отбележим, че достъпът до електронните услугите на НАП се извършва и с други операционни системи, като MS Windows не е задължителна за използване.
По точка 4
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1 на Наредба №Н-18/2006 г. фискалната касова бележка, издадена от ФУ, трябва да е четима, да съответства на образеца съгласно приложение №1 и да съдържа задължителните реквизити, изброени в т. 1 – т. 17 на същата алинея. В съответствие с т. 7 фискалната касова бележка задължително трябва да съдържа наименование на стоката/услугата, код на данъчната група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги.
Видно от разпоредбата, един от основните задължителни реквизити на фискалната касова бележка е наименование на стоката/услугата. Идентично нормативно изискване към фискалните касови бележки е било предвидено и в отменената Наредба № 4 от 16 февруари 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти (отм., ДВ., бр.106/2006 г.) като реквизит, гарантиращ задължителна отчетност на извършената продажба, както в интерес на клиента, така и за целите на отчитането при търговеца и за осъществяване на контрол на извършените продажби в съответния търговски обект.
С изменението на Наредба № Н-18/2006 г. (обн., ДВ, бр. 76/2017 г.) разпоредбата на т. 7 от ал. 1 на чл. 26 е прецизирана, за да поясни, че терминът „наименование“ се отнася за стоката/услугата. Изискването във фискалната касова бележка да бъде посочено наименование на стоката/услугата е императивно, от категорията на задължителните реквизити при извършване на всяка отделна продажба на стока/услуга в търговския обект и следва да бъде разглеждано с оглед спецификата на търговския обект и техническите и функционални параметри на използваното фискално устройство.
В наредбата няма задължително нормативно изискване в издаваните фискални касови бележки като реквизит „наименование на стоката/услугата“ да бъде посочвана продаваната стока/услуга до степен на точното и пълно описание на конкретния артикул, предмет на продажбата, с изключение на предвидените в чл. 27, ал. 3 от наредбата продажби на специфични категории стоки/услуги.
В тази връзка степента на детайлност в наименованието на продаваната стока следва да позволява на клиента да идентифицира вида на закупената от него стока. Предвид това и в съответствие с т. 7 на чл. 26, ал. 1 от наредбата нормативно се изисква като реквизит във фискалната бележка да бъде посочван най-малко съответният вид на продаваната стока/услуга. Следва да се отбележи, че задължително условие е при регистриране на продажба да се посочи видът на закупената стока/услуга, стойността и количеството й. При регистриране на продажба на различни стоки от един и същ вид, които стоки са с различни цени, продадените стоки следва да се посочват на отделен ред.
Тези изисквания към фискалните касови бележки са минимални с оглед възможностите, предоставяни от съвременните технологии. Детайлното описание на продаваната стока позволява по-ефективно упражняване правата на клиентите. В тази връзка е препоръчително отразяването на продаваните стоки/услуги да се осъществява в по-голяма степен на индивидуализация
Наличните на пазара модели фискални устройства предоставят техническа възможност за въвеждане на много по-голям брой артикули от нормативно предвидения (минимум 100 артикула, съгласно Приложение №2 към чл. 8, ал. 1, т. 2 от наредбата) и съответно възможност продажбите да се отразяват по съответния вид стока/услуга.
Следва да се има предвид, че по отношение на минималното съдържание и реквизитите във фискалния бон нормативната уредба не допуска като наименование на продаваната стока/услуга да се изписва:
– обща сума на продажбата,
– общи технически наименования, използвани при програмирането на ФУ, например „ДП1“, „ДП2“,
– обобщена категория на продаваните стоки/услуги, например от типа на „хранителни стоки“, „нехранителни стоки“, „други“ и т.н.
Този начин за отразяване е недопустим, тъй като не позволява идентифициране на продадената стока/услуга в търговския обект.
По точка 5
Уверявам Ви, че НАП прави всичко възможно да установи навреме възникналите проблеми и информира своевременно засегнатите лица.
По точка 6
С последните изменения и допълнения на Наредба №Н-18/2006 г. (обн. в ДВ бр. 8 от 28 януари 2020 г. ) са въведени допълнителни изисквания към функционалните и техническите параметри на ФУ за осигуряване на автоматично генериране на дневен финансов отчет (ДФО). Това означава, че във всички ФУ, работещи в търговските обекти, с изключение на фискалните устройства, вградени в автомати на самообслужване, следва да се имплементира нова версия на фърмуера, осигуряваща изпълнението на изискването за автоматично генериране на ДФО.
По реда на чл. 15, ал. 11 при необходимост от промени във фърмуера, произтичащи от нормативни изисквания или инициирани от органи на НАП, Българския институт по метрология (БИМ) или производителя/вносителя на ФУ, на въведени в експлоатация и регистрирани ФУ от одобрен тип, производителят/вносителят извършва промени във версията на фърмуера и представя в БИМ за функционално изпитване ФУ с коригираната версия фърмуера.
Съгласно чл. 15, ал. 1, т. 16 производител/вносител на ФУ е длъжен в 14-дневен срок след вписване на нова версия на фърмуера на ФУ в регистъра по чл. 10, ал. 9, да осигури обновяването на версията на въведените в експлоатация ФУ чрез отдалечен достъп с тях. В същия срок следва да предостави на лицата, получили разрешение от БИМ за сервизно обслужване и ремонт на ФУ, процедура за обновяване на фърмуера. Не се допуска разпространение на ФУ с версия на фърмуера, различна от последно вписаната в регистъра по чл. 10, ал. 9.
Фискално устройство от одобрен тип е устройство, което отговаря на техническите и функционалните изисквания на Наредба №Н-18/2006 г., има издадено свидетелство за одобрен тип и е вписано в регистъра по чл. 10, ал. 9.
Лицата, стопанисващи търговски обекти, за регистриране и отчитане на продажби на стоки/услуги могат да използват само фискални устройства от одобрен тип, т.е. отговарящи на техническите и функционалните изисквания на наредбата, изпитани и одобрени от Българския институт по метрология, за което е издадено свидетелство за одобрен тип.
Цитираната от Вас разпоредбата на чл. 52, ал. 3 – всяко лице, което извършва сервизно обслужване на ФУ, за които не е наличен отдалечен достъп, е длъжно да обнови версията на фърмуера на въведените в експлоатация ФУ при вписана в регистъра по чл. 10, ал. 9 нова версия в срок до 45 дни след вписването ?, вменява задължение за сервизната организация да изпълни необходимите действия за обновяване версията на фърмуера, след предоставянето й от производителя на ФУ.
Действията по подмяна на новата версия следва да се извършат от представител/и на сервизната организация, с която лицата имат сключени писмени договори за техническо обслужване и ремонт съгласно чл. 16, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г.
Информирам Ви, че взаимоотношенията между задължените лица (търговците) и лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт на ФУ, са извън компетенциите на НАП, предвид което конкретни разяснения и указания за начина на организиране на процеса по подмяна на фърмуера на ФУ не могат да се предоставят.
Препоръчително е, в случаи на отказ от страна на търговците да осигурят условия за извършване на посочените действия от сервизната организация, това обстоятелство да се документира и при необходимост, напр. при извършване на проверка от контролните органи на НАП, БИМ и др. да може да се докаже.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар