получени парични средства във връзка с продажба на стока в трета страна и прилагане на ЗДДС

ОТНОСНО: получени парични средства във връзка с продажба на стокав трета страна и прилагане на ЗДДС
Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ” ………….. свх.№ 96-00-331от 02.10.2009г. е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Получени са парични средства във валутната сметка през м.08.2009г. от трета страна-Ирак в размер на 10000 евро. Получените средства са по износ, но той не е осъществен през м.08.2009г.
Поставени са следните въпроси:
Следва ли да се отрази тази сума в дневника за продажби и как да намери отражение в СД. Какъв документ следва да се отрази в дневника.
Предвид фактическата обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, изразяваме следнотостановище:
Съгласно чл.113, ал.1 от ЗДДС всяко данъчнозадължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършена от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това, освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117 от същия закон. На основание чл.113, ал.4 от ЗДДС задължително следва да бъде издадена фактура не по-късно от 5 дни от датата на получаване на авансовото плащане.
Предвид това, че по смисъла на ЗДДС фактурата е данъчен документ /чл.112, ал.1, т. 1 от ЗДДС/, на основание чл.124, ал.2 от ЗДДС същата се отразява в дневника за продажбите за данъчния период, през който е издадена.
По смисъла на чл.28, т.1 от ЗДДС /глава Трета/, облагаема доставка с нулева ставка е доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика.
В същото време, в чл.37, ал.2 от ЗДДС е указано, че ако доставчикът не се снабди с документите /изчерпателно изброени в ППЗДДС/ до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът е станал изискуем, разпоредбите на тази глава не се прилагат. Ако впоследствие доставчикът се снабди с документите, той коригира резултата от прилагането на тази алинея по ред, определен с правилника за прилагане на закона. В допълнение, в ал.3 на същия член е изяснено, че горните разпоредби не се прилагат при получени авансови плащания.
С оглед гореизложеното, ако получите авансово плащане за доставка по чл.28 от ЗДДС и до края на календарния месец, следващ календарния месец през който е получено авансовото плащане не се снабдите с посочените в чл.21, ал.1 от ППЗДДС документи, за това плащане нямате задължение за начисляване на данък върху добавената стойност, прилагайки данъчна ставка 20 на сто.
При издаването на фактура за полученото авансово плащане следва да приложите нулева ставка на данъка /по чл.28 от ЗДДС/ и отразите издадения данъчен документ в дневника за продажби за съответния данъчен период, през който е издаден.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *