Ползване на данъчно облекчение по чл. 18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

Относно: Ползване на данъчно облекчение по чл. 18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

В Дирекция ОДОП ….. е постъпило с вх. № 94-00-156/19.12.2018 г. Ваше запитване, с което поставяте въпроса налице ли е законова възможност за ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност след изтичане на срока на решението на ТЕЛК.
Описвате, че към момента сте пенсионер и притежавате решение на ТЕЛК с 90% намалена работоспособност със срок на валидност 2 г., който изтича на 01.04.2018 г.
Поставяте въпроса :
1. Счита ли се притежаваното от Вас решение като пожизнено и трябва ли за целите на ползване на данъчното облекчение по чл.18 от ЗДДФЛ да Ви се издаде друго решение?
Предвид на действащата нормативна уредба и така описаната фактическа обстановка изразявам следното становище:
Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ сумата от годишните данъчни основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7 920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
Съгласно пар.10а, ал. 3 от ПЗР на ЗДДФЛ в сила от 01.01.2012 г., лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват данъчно облекчение за лица с намалена
работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок.
Видно от приложеното решение на ТЕЛК № 1511/20.04.16 г., същото е валидно до 01.04.2018 г. Предвид, че сте навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 от КСО на 23.08.2017 г., в срока на решението, Вие ще може да ползвате право на данъчно облекчение по чл.18 от закона не само за 2018 г., но и за
следващите данъчни години, ако няма промяна в така действащия към момента данъчен закон.

5/5

Вашият коментар