Ползване на данъчно облекчение за извършени безкасови плащания по чл. 22д от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № М-94-Р-1
Дата:15.02.2018 год.
ЗДДФЛ, чл. 11, ал. 3;
ЗДДФЛ, чл. 22д, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 50.
ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение за извършени безкасови плащания почл. 22д от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в ЦУ на НАП по електронната поща и заведено с вх. №М-94-Р-1 от 03.01.2018 г., изразявам следното становище:
Поставените въпроси в запитването са свързани с това дали сумите, които работодателите удържат и превеждат по банков път към други лица при изплащането на доходите от трудови правоотношения, например:за задължителни осигурителни вноски за сметка на физическите лица, за дарения, за погасяване на кредити към банкови институции и т.н., следва да се вземат предвид във връзка с прилагане на разпоредбата на чл. 22д, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ.
Предвид поставените въпроси и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по отправеното запитване:
На основание чл. 22д, ал. 1 от ЗДДФЛ (нов – ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) физическите лица могат да ползват данъчно облекчение за извършени през годината безкасови плащания, когато едновременно (кумулативно) са налице следните условия:
1. лицето е придобило през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
2. сто на сто от паричните доходи по т. 1 са получени по банков път;
3. извършените безкасови плащания от лицето са в размер 80 или над 80 на сто от доходите по т. 1.
По отношение на прилагането на третото условие, следва да се има предвид, че за да бъде това условие изпълнено, е необходимо да са направени безкасови плащания на стойност 80 или над 80 на сто от размера на паричните доходи, които се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа.
На основание на чл. 11, ал. 3 от ЗДДФЛ доходът се смята за придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от трето лице. В този смисъл в случаите, в които сумите се превеждат по банков път към трети лица – например към банкови институции, същите следва да се считат за безкасови плащания за физическите лица и да се вземат предвид във връзка с условието по чл. 22д, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ. Същото сеотнася и по отношение на сумите, които се удържат от платеца по силата на закон и се превеждат на трети лица – например дължими данъци и задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, но се удържат от платеца на дохода при изплащането му и се внасят по банков път.
Следователно извършваните от работодателите безкасови плащания се вземат предвид при изчисляването на равностойността на 80 или над 80 на сто от размера на облагаемите доходи по чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ във връзка с прилагане на чл. 22д, ал. 1, т. 3 от същия закон.
Следва да се има предвид, че всички обстоятелства и условия за ползване на данъчното облекчение подлежат на деклариране от физическите лица в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като не е предвидено към нея да се прилагат допълнителни доказателства.
ЗАМ.
/АЛ. ГЕОРГИЕВ/’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите, когато данъчно задължено лице, установено на територията на страната осъществи внос на злато, различно от инвестиционн

Изх. №24-34-128Дата:27.11.2012 г. ЗДДС, чл. 6, ал. 3, т. 3; ЗДДС, чл. 7, ал. 4; ЗДДС, чл. 16; ЗДДС, чл. 21, ал. 2; ЗДДС, чл.

ЗДДС, чл.97а

1106/16.06.2010 г. чл.97а от ЗДДСДружеството Ви не е регистрирано по ЗДДС лице и смята да се занимава с изработка на интернет сайтове и публикуване на

Издаване на Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ и удържане на осигурителни вноски на външен експерт по сключен граждански договор.

.04-11-9Дата:18.01.2011 год.ЗДДФЛ, чл. 43;ЗДДФЛ, чл. 45, ал. 4;КСО, чл. 4;ЗЗО, чл. 40, ал.1.ОТНОСНО: Издаване на „Сметка за изплатени суми“ по чл. 45, ал. 4 от

осигуряване на самоосигуряващо се лице

3_5286/30.11.09 г.НООСЛБГРЧчл.4, ал.3, т.1-4НООСЛБГРЧчл.1, ал.4ДОПКчл.162, ал.2, т.1ДОПКчл.163, ал.1ДОПКчл.175, ал.1КСО чл.7, ал.8Относно: осигуряване на самоосигуряващо се лицеСпоред изложеното в запитването от 01.11.2001 год. лицето упражнява дейност

прилагане на ЗДДС.

В Дирекция ”ОДОП” – ……….. постъпи писмено запитване с вх. № ………./19.11.2014 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Българско

данъчно третиране на доставка на услуги по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност

3_3254/09.07.2009г.ЗДДС, чл.21, ал.3,т.2, б.”к”Относно: данъчно третиране на доставка на услуги по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в запитването дружеството работи

правото на възстановяване на данъка. Това означава, че ще са приложими съответните правила на българското законодателство и съответно общите способи за събиране на доказателства ще се прилагат и спрям

Изх. № 53-04-23410.06.2015 г.ЧЛ. 6, АЛ. 1от Наредба № Н-9 от 16 декември 2009 гФактическата обстановка, изложена в запитванията е следната:ГГ ГМБХ, ГЕРМАНИЯ е чуждестранно