Ползване на отстъпка от 5 на сто по реда на чл. 53, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № 24-38-42
Дата:13.08.2015 год.
ЗДДФЛ, чл. 53, ал. 2
Относно: Ползване на отстъпка от 5 на сто по реда на чл. 53, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
По повод Ваше писмено запитване до Дирекция ОДОП – гр. ….., препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 24-38-42/09.07.2015 г., Ви уведомявам за следното:
Според описаната в писмото фактическа обстановка, физическо лице е подало годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2014 г. като е изчислило отстъпка от 5 на сто, съгласно чл. 53, ал. 2 от закона. При подаването на декларацията са били налични изискуеми задължения за ДДС за периода 01-31.03.2007 г. в размер на 0.02 лв. главница и 0,03 лв. лихва. Поради неспазване на изискванията по чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, лицето е загубило правото на отстъпка, за което е уведомено с автоматично електронно съобщение.
Впоследствие същото лице подава заявление за погасяване по давност за посоченото публично задължение в размер на 0.05 лв. общо и е издадено разпореждане от публичен изпълнител за погасяването му. С друго заявление лицето заявява желанието си да му бъде признато правото на 5 на сто отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация.
Във връзка с така изложената фактическа ситуация поставяте следният въпрос:
Коя е точната дата на която публичното задължение следва да се счита за погасено по давност и в тази връзка трябва ли да се приеме, че лицето отговаря на условията по чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ за ползване на отстъпка от данъка за довнасяне?
Предвид изложените в писмото Ви факти и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по поставения въпрос:
Съгласно чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 31 март на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срока по чл. 67, ал. 4 от същия закон. Видно от цитираната разпоредба, правото на отстъпка от 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2014 г. се ползва, когато едновременно са изпълнени следните условия:
1.годишната данъчна декларация е подадена по електронен път в срок до 31 март 2015 г.;
2.към момента на подаване на декларацията физическото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения; и
3.данъкът за довнасяне по годишната данъчна декларация е внесен до 30 април 2015 г.
Във връзка с условието към момента на подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ физическото лице да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, е необходимо да се има предвид указаното в писмо Изх. № 20-00-80 от 21.04.2015 г. и по-конкретно това, че характеристиката на едно вземане като подлежащо на принудително изпълнение се извлича, на основание чл. 209, ал. 2 от Данъчно-осигурителният процесуален кодекс (ДОПК), от акта, с който това изискуемо и ликвидно вземане е установено, а не от фазата, в която се намира изпълнителния процес и в частност предприети ли са действия по принудително събиране или не.
Съгласно чл. 171, ал. 1 от ДОПК, публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок. Необходимо е да се има предвид, че изтичането на давностния срок не е пречка за предприемането на действия по принудително изпълнение по реда на ДОПК, когато лицето не е направило изрично заявление пред органите на НАП, че задължението му е погасено по давност, защото давността не се прилага служебно. В конкретния случай петгодишният давностен срок е изтекъл на 31.12.2012 г., но възражението за изтекла давност е направено след подаването на данъчната декларация и съответно лицето е имало публично задължение, подлежащо на събиране по принудителен ред към датата на подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2014 г.
Следователно, физическото лице в конкретния случай няма право да ползва отстъпка от 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, доколкото не отговаря на всички условия по чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Г. ДИМИТРОВА/’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »