Попълване на Таблица 2 от Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващо се лице – пенсионер, декларирало доходи в различни приложения на годишната данъчна д

КСО – чл. 4 и чл. 6, ал. 10;
ЗЗО – чл. 40 , ал. 1, т. 6, ал. 2, ал. 3 и ал. 5;
ЗДДФЛ – чл. 50;
ДОПК – чл. 103 и чл. 106
ОТНОСНО:Попълване на Таблица 2 от Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващо се лице – пенсионер, декларирало доходи в различни приложения на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2007 г.
Изложена фактическа обстановка:
През 2007 г. физическо лице е придобило следните доходи:
1.от трудова дейност като ЕТ, подлежащ на облагане с патентен данък;
2.като прокурист по трудово правоотношение с друг ЕТ;
3.като съдружник в ООД за положен личен труд по извънтрудови правотношения с дружеството;
4.от наеми;
5.от продажба/замяна на имущество;
6.от лихви.
Лицето е пенсионер, поради което е внасяло само здравноосигурителни вноски – всеки месец върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за 2007г., които е превеждало чрез дружеството по ЕГН. Подавало е декларация за започване, съответно за прекъсване на дейност като ЕТ в НАП.
Въпроси:
1.Включват ли се доходите от лихви при определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2007 г., а така също и за 2008 г.?
2.Ако се включват, в коя колонка на Таблица 2 следва да се посочат?
3.Какво е нормативното основание за внасяне на здравноосигурителни вноски върху доходите от лихви, както и за всички останали доходи?
Във връзка с гореизложеното, отговаряме следното по отправеното ни запитване:
Поставените въпроси се отнасят до попълването на годишната данъчна декларация за 2007 г., каквато вече е подадена в съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите (ТД на НАП). При констатиране на несъответствия между съдържанието на подадена декларация в НАП и изискванията за попълването й съгласно данъчното и осигурителното законодателство, същите се отстраняват по реда на чл. 103 от ДОПК – чрез подаване на нова декларация в 14-дневен срок от получаване на съобщение от орган по приходите или с акт за предварително установяване по чл. 106 от ДОПК. От друга страна, в описаната фактическа обстановка се съдържат противоречиви данни, както по отношение вида на декларираните доходи и съответстващите им приложения, така и за периода на упражняваната дейност (датите на започване и прекъсване на трудовата дейност като ЕТ).
Предвид изложеното, изразяваме следното принципно становище по запитването, което следва да се има предвид при попълване на Справката за определяне на окончателен размер на осигурителния доход и за 2008 г.:
Редът, по който внасят здравноосигурителни вноски задължително осигурените в НЗОК лица, и доходите, върху които се изчисляват вноските, са конкретизирани в чл. 40 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Лицата, които упражняват трудова дейност по смисъла на чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), получаващите пенсии и парични обезщетения за временна неработоспособност и майчинство внасят здравноосигурителни вноски по реда на чл. 40, ал. 1 от ЗЗО. Осигурените за сметка на Републиканския бюджет лица са обхванати в ал. 2 и ал. 3 на чл. 40 от ЗЗО. Съгласно ал. 5 от същия член лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, ал. 2 и ал. 3, се осигуряват върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Тези лица извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация.
Предвид разпоредбата на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО лице, което се е осигурявало здравно през цялата календарна година по реда, определен за съответната трудова дейност – като прокурист по трудови правоотношения, ЕТ, съдружник в ООД, полагане на труд без трудови правотношения, и/или е било осигурявано от Републиканския бюджет върху получаваната от него пенсия, не изравнява годишния си осигурителен доход за здравно осигуряване на база облагаемите доходи, декларирани в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, в т.ч. върху доходите от наеми, лихви и/или от продажба/замяна на имущество.
Обръщаме внимание и на разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 6 от ЗЗО, според която лицата, които получават доходи на различни основания, посочени в т. 1, 2, 3, 4 и 5 (на чл. 40, ал. 1), внасят здравноосигурителни вноски се внасят върху сбора от осигурителните доходи и в предвидените за тях срокове по реда, определен в чл. 6, ал. 10 от КСО. Максималният размер на месечния доход, върху който се изчислява здравноосигурителната вноска, е максималният доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (чл. 40, ал. 6 от ЗЗО).

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »