поставен въпрос във връзка с прилагането на ЗДДС

ОТНОСНО: поставен въпрос във връзка с прилагането на ЗДДС
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН
,
Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-
свх.№ 07-00-905от 04.11.2009г. е изложена следната фактическа обстановка:
ЕТ се регистрира по ЗДДС след изменение на Закона за тютюна и тютюневине изделия от 01.01.2009г. Фирмата има за предмет на дейност – магазин за хранителни стоки, алкохол и цигари и регистрацията по ЗДДС е по желание. Впоследствие магазинът е закрит и ЕТ е заличен. Подадени са документи за дерегистрация по ЗДДС на ЕТ, предвид заличаването. Поради доброволната регистрация по ДДС, физическото лице остава регистрирано по този закон и има задължения за подаване на декларации.
Поставен е въпрос дали е възможно да отпадне ангажимента за подаване на ежемесечни декларации, които ще са нулеви.
Предвид фактическата обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос, изразяваме следнотостановище:
С регистрирането си като едноличен търговец, физическото лице не придобива правосубектност, различна от тази, която притежава като физическо лице. С признаването на качеството му на търговец само е разширена неговата провоспособност и е открита възможността същия да бъде страна в търговско правните отношения, без обаче да възниква с това нов правен субект. Между персоналитета на физическото лице и едноличния търговец не настъпва разлика – касае се за едно и също лице. Съответно разпоредбата на чл. 14 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс регламентира, че задължени лица са физическите и юридически лица, които са носители на задължението за данъци или осигурителни вноски; са задължени да удържат и внасят данъци и задължителни осигурителни вноски или отговорят за задължението на такива лица.
Аналогична е и разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, съгласно която данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност.
Видно от разпоредбата на чл. 94 от ЗДДС, вписването на лицата в специалния регистър за целите на облагането с ДДС е особено регистрационно производство извършвано от органите на НАП, във връзка с което регистрираните лица получават отделен идентификационен номер за целите на ДДС, пред който е поставен знакът “ВG“.
На основание §1, ал. 1, точка 4 от ДР на ППЗДДС, идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона на регистрираните по закона лица е идентификационният номер по §1, ал. 1, т. 1 от ДР на ППЗДДС, пред който е поставен знакът “ВG“.
Ето защо, в случаите, когато физическо лице подлежи на вписване в специалния регистър по реда на ЗДДС, независимо в какво юридическо качество то осъществява независима икономическа дейност – търговец, селскостопански производител, свободна професия, частен съдебен изпълнител и т.н., за целите на облагането с ДДС данъчно задължено лице е физическото лице и съответно физическото лице е правният субект, който подлежи на регистрация по ЗДДС.
В този смисъл е и разпоредбата на §1, ал. 2 от ДР на ППЗДДС, според която физическите лица са длъжни да се идентифицират за целите на закона с получения при регистрацията си идентификационен номер по ДДС за всички извършвани от тях доставки, представляващи независима икономическа дейност.
В случаите, когато физическо лице получи при регистрацията си идентификационен номер по ДДС в качеството си на едноличен търговец и впоследствие се заличи от търговския регистър и за него са налице основанията за регистрация по закона, лицето е длъжно да се пререгистрира, като за него идентификационен номер по ДДС е единният граждански номер, пред който е поставен знакът “ВG“ -§1, ал. 4 от ДР на ППЗДДС.
Пререгистрацията по §1, ал. 3 и ал. 4 от ДР на ППЗДДС се извършва в 14 – дневен срок от вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър чрез подаване на писмено уведомление до съответната териториална дирекция на НАП, като за дата на пререгистрация се счита датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър.
В чл.107, т.3 от ЗДДС е указано, че основание за задължителна дерегистрация е заличаването на едноличния търговец от търговския регистър, освен ако лицето подлежи на задължителна регистрация по реда на чл. 96, ал. 1 за облагаемия оборот за извършените от него доставки, представляващи независима икономическа дейност, или ако са налице основанията по чл. 108, ал. 2.
В текста на чл.108, ал.2 от закона е изяснено, че регистрирани лица по избор съгласно чл. 100 нямат право да прекратят регистрацията си на основание ал. 1 по-рано от 24 месеца, считано от началото на календарната година, следваща годината на регистрацията по този закон.
Предвид тези норми на закона, независимо, че сте заличили ЕТ, поради доброволната регистрация по ЗДДС, за Вас остава задължението да сте регистриран по този закон, но вече като физическо лице.
Като се съобразят разпоредбите на ЗДДС, които засягат регистрираните по този закон лица, заВас остава задължението за ежемесечно подаване на справка-декларации.
При така действащата нормативна уредба, това задължение не може да отпадне до изтичането на съответния срок, а именно – 24 месеца, считано от началото на календарната година, следваща годината на регистрацията Ви по този закон.
Обръщаме Ви внимание, че със ЗИДДОПК /ДВ бр.12 от 13.02.2009г./ и§ 66 от ПЗР на ДОПК се създаде § 4а на ПЗР на ЗДДС, съгласно който, търговците по чл. 30 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, регистрирани след 1 януари 2009 г. по чл. 100, ал. 1, или които са в процедура за регистрация, са могли да подадат заявление в компетентната териториална дирекция на Националната агенция по приходите за обявяване на регистрацията си за нищожна.Заявлението по този ред се подава до 1 април 2009 г., а регистрацията се смята за нищожна от 1 януари 2009 г.
Законодателят даде възможност на лицата, регистрирани по желание и извършващи търговия с тютюневи изделия дапрекратят/обявят за нищожна същата, но в този определен срок – до 01.04.2009г. Това беше възможно само за лицата, регистрирани след 1 януари 2009 г. и които са имали Разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия по чл. 30 от ЗТТИ.
Крайният срок за подаване на заявленията за обявяване на регистрацията за нищожна от правоимащите съгласно § 4а от ПЗР на ЗДДС лица е бил 01.04.2009 г.
В тази връзка, на всички лица, регистрирани по ЗДДС предвид разпоредбите на ЗТТИ са изпратени уведомителни писма за възможността да се дерегистрират, като за целта е било необходимо подаване на заявление до 01.04.2009г.
Вашето уведомление е с изх.№70-00-1711/ 10.02.2009г., което видно от обратната разписка, върната в НАП-…………… е получено лично на 12.02.2009г., но Вие не сте се възползвали от тази възможност.
Предвид гореизложеното и в този смисъл, за Вас са приложими общите разпоредби на ЗДДС.