Поставени въпроси във връзка с членство в осигурителна каса на самоосигуряващи се лица, упражняващи дейност като свободна професия.

КСО: чл. 8; чл. 5, ал. 2;
НОК: чл. 2, ал. 1, 2, 3 и 4; чл. 4, ал. 1 и 2; чл. 5, ал. 1; чл. 6, ал. 1 и 2;
НООСЛБГРЧМЛ: чл.1, ал. 5, т. 1;

ОТНОСНО: Поставени въпроси във връзка с членство в осигурителна каса на самоосигуряващи се лица, упражняващи дейност като свободна професия.

В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив с вх. № ………./05.06.2019 г., Ви уведомявам за следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Член на Осигурителна каса – Адвокатска колегия Х се отписва като адвокат – самоосигуряващо се лице и се регистрира като нотариус – самоосигуряващо се лице. Интересувате се дали може да продължи членството си в осигурителната каса и да внасятe осигурителни вноски, и да подавате информация за него в ТД на НАП П, офис Х, чрез касата.
При така представената фактическа обстановка и с оглед действащите разпоредби по осигурителното законодателство, изразявам следното становище:
Осигурителните каси осъществяват дейност и функционират по ред, определен в
чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредбата за осигурителните каси (НОК). На основание чл. 2, ал. 1, 2, 3 и 4 от НОК осигурителни каси могат да образуват осигурителите, самоосигуряващите се лица и/или лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО. Осигурителна каса могат да учредят не по-малко от 5 осигурители, самоосигуряващите се лица и/или лицата по чл. 4, ал. 9 КСО. В осигурителната каса могат да членуват само лица с постоянен адрес или с адрес на управление на дейността на територията на съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП). На същата територия или в седалището на ТД на НАП се регистрира и адресът на управление на касата.
Съгласно чл. 4, ал. 1 и 2 от НОК в териториалните дирекции на НАП се води регистър на осигурителните каси. Осигурителната каса подава заявление за регистрация по образец съгласно приложение № 1 за вписване в регистъра по ал. 1 в съответната ТД на НАП.
Според чл. 5, ал. 2 от КСО самоосигуряващ се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка. По смисъла на чл. 5, ал. 2 от КСО самоосигуряващи са лицата, изброени в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, в т.ч. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия.
На основание чл. 1, ал. 5, т. 1 (посл. изм. – ДВ, бр. 36 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) за лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация, се считат тези, които упражняват дейност на основание на предварителна регистрация, определена с нормативен акт – нотариуси, адвокати, дипломирани експерт-счетоводители; регистрирани одитори, независими оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти по чл. 313, ал. 1 от Кодекса за застраховането и други.
От изложеното е видно че, адвокатите и нотариусите са лица упражняващи свободна професия и имат качеството на самоосигуряващи се лица. Наредбата за осигурителните каси урежда образуването на осигурителните каси от самоосигуряващите се лица, независимо от това каква професионална дейност упражняват, а относно членството им поставя изискване да са с постоянен адрес на територията на съответната ТД на НАП, където е регистрирана и касата.
Съгласно чл. 6, ал. 1 и 2 от НОК за възникване и прекратяване на членственото правоотношение с осигурителната каса се подава заявление-декларация по утвърден от изпълнителния директор на НАП образец. Членовете на касата са длъжни да предоставят на управителя ? необходимите документи, свързани с тяхното осигуряване и/или с осигуряването на осигурените при тях лица (осигурителни книжки, ведомости, договори за възлагане и др.).
На основание чл. 5, ал. 1 от наредбата при приемане и напускане на членове на касата или при промяна на заявените обстоятелства по чл. 4, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и 2 лицето, което представлява осигурителната каса, представя в 7-дневен срок от настъпването на промените документите, отразяващи съответната промяна, в ТД на НАП и попълва ново заявление за регистрация по чл. 4, ал. 2.
Предвид обстоятелството, че наредбата регламентира членство в осигурителните каси на лицата, които имат качество на самоосигуряващи се лица, а не в зависимост от тяхната професионална дейност като упражняващи свободна професия, в конкретния случай имаме едно и също самоосигуряващо се лице – член на осигурителната каса. Следователно, ако лицето не е прекъсвало дейността си като самоосигуряващо се лице (упражняващо свободна професия – независимо адвокат или нотариус), и/или не е променило постоянния си адрес, то не попада в обхвата на чл. 5, ал. 1 от наредбата за напускане и приемане на нов член на касата.
Ако и в учредителния договор, с който са уредени правата и задълженията на членовете на Осигурителна каса – Адвокатска колегия Х, няма ограничение, относно кои лица могат да бъдат нейни членове (например да членуват само адвокати), няма пречка лицето да остане член на касата и на основание чл. 8, ал. 1, т. 1 и 3 от наредбата тя да действа като осигурител спрямо него, да събира дължимите осигурителни вноски и да ги превежда по сметките на ТД на НАП в съответните срокове и да представя в ТД на НАП данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО.

5/5

Вашият коментар