Право на данъчен кредит при извършване на безвъзмездна услуга на служител или работник

ОТНОСНО: Право на данъчен кредит при извършване на безвъзмездна услуга на служител или работник
Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество извършва услуги – шиене на ишлеме, като ползва услуга от транспортна фирма – абонаментни карти за пътуване за няколко от своите работници от местоживеене до месторабота.
Във връзка с гореизложеното сте поставили следният въпрос:
На лице ли е право на данъчен кредит за дружеството по фактурата, издадена от транспортната фирма за закупените абонаментни карти за работниците, съгласно разпоредбата на чл.9, ал.3 и ал.4, във връзка с чл.70, ал.3, т.2 от Закона за данък върху добавената стойност?
Във връзка с изложената фактическа обстановка в запитването и поставения въпрос, и съгласно действащата към настоящия момент нормативна уредба по Закона за данък върху добавената стойност и Правилника за неговото прилагане, изразявам следното принципно становище:
По смисъла на чл.69, ал.1 от ЗДДС, когато получените от регистрирано по същия закон лице стоки и услуги се използват за целите на извършваните от него облагаеми доставки, същото има право да приспадне данъка върху добавената стойност.
Независимо, че може да са изпълнени изискванията на чл.69 от закона, съгласно нормата на чл.70, ал.1, т.2 от същия, правото на приспадане на данъчен кредит няма да бъде налице, когато стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето.
На основание чл.9, ал.3, т.2 от закона, за възмездна доставка на услуга се смята и безвъзмездното предоставяне на услуга за лични нужди на данъчно задълженото физическо лице, на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице. В тази връзка, обръщам внимание, че цитираната норма не е приложима в случаите на безвъзмездно предоставяне на транспортно обслужване от местоживеенето до местоработата и обратно от работодател на неговите работници и служители, включително на тези по договори за управление, когато е за целите на икономическата дейност на лицето.
Въз основа на гореизложеното и на основание чл.9, ал.4, т.1 от закона, не се приравнява на възмездна доставка безвъзмездното предоставяне на услуга по транспортно обслужване на работниците в дружеството от същото от тяхното местоживеене до месторабота и обратно. Независимо от това, съгласно разпоредбата на чл.70, ал.3, т.2 от материалния закон, ще е налице право на приспадане на данъчен кредит за получената услуга по транспортно обслужване от дружеството, което същото предоставя безвъзмездно на своите работници и служители от местоживеене до месторабота и обратно за целите на икономическата му дейност.
На основание гореизложеното, считам, че представляваното от Вас дружество има право на данъчен кредит по фактурата за закупените абонаментни карти от съответната транспортна фирма, с които карти осигурява безвъзмездно транспортно обслужване на своите работници и служители от местоживеенето им до местоработата и обратно за целите на дейността си.
Обръщам внимание, че условията за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит са посочени в разпоредбата на чл.71 от закона.
http://ro16ciela/Dispatcher.aspx?Destination=RefDocs&Method=RefsFromActs&DocId=2135514513&ItemGroup=11&IdType=1&No=11&SubNo=0&IdItem=15&DocTitle=%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%AA%D0%A7%D0%9D%D0%9E-%D0%9E%D0%A1%D0%98%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%A3%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%20%D0%9A%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%A1&lang=bg-BG