право на данъчен кредит за начисления данък за извършените СМР услуги за новоучреденото дружество следва да имате предвид, че писмените становища ангажират приходната администрация на Националната аг

2_957-1/04.07.2011г.
ЗДДС,чл. 113, ал.1
В Дирекция ОУИ – ….. е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на Дирекцията под вх. № …2011г., в което сте изложили следната фактическа обстановка:
Представляваното от Вас дружество е сключило предварителен договор за покупка на недвижим имот с ….. ЕООД. Възнамерявате да промените сключения между Вас предварителен договор, в резултат на което ще придобиете 100 % от акциите на новоучредено дружество, придобило недвижимия имот чрез апорт, извършен от собственика на имота -….. ЕООД.
Между дружеството и ….. ЕООД е сключен договор за строително-монтажни работи на горепосочения имот. Промяната в собствеността на имота след неговото апортиране налага изменение на договора за СМР, при което ….. ЕООД ще бъде заместено като страна от новоучреденото дружество – собственик на имота. Новоучреденото дружество ще поеме правата и задълженията по договора за СМР, тъй като услугите по СМР не са завършени, дататана предаване на обекта не е настъпила и същите ще приключат след промяна в собствеността на имота.
Поставили сте следните въпроси:
1. На кого следва да издадете фактура като доставчик на услугата по СМР – на новоучреденото дружество, в което …… ЕООД е апортирало имота или на ….. ЕООД?
2.Настъпва ли данъчно събитие за доставката на услуга по СМР на датата, на която имотът се апортира в новоучреденото дружество при положение, че СМР услугата не е завършена и няма предаване на обекта? Следва ли да се извърши предаване на завършената част от СМР от дружеството на възложителя ….. ЕООД на завършената част от СМР към тази дата при условие, че съгласно договора за СМР услугата се приема и заплаща изцяло при нейното окончателна завършване?
3. В случай, че получател на услугата е новоучреденото дружество ще възникне ли за него право на данъчен кредит за начисления му данък за извършените СМР услуги и при наличие на условията предвидени в закона?
Предвид, че изложената в запитването фактическа обстановка е непълна, към същото не са приложени сключените между страните договори, изразеното становище е принципно:
Съгласно чл. 113, ал. 1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117. По силата на чл. 113, ал. 4 от ЗДДС, фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане – не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.
В запитването посочвате, че сте изпълнител по доставка на услуга – СМР. За определяне на данъчното събитие при доставка на услуга следва да имате предвид разпоредбите на чл. 25 от ЗДДС.
Данъчно събитие по смисъла на този закон е доставката на стоки или услуги, извършена от данъчно задължени по този закон лица. Данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена.
В чл. 12, ал. 1 на ППЗДДС е указано, че с изключение на случаите по чл. 25, ал. 3 и 4 и 5 от закона, услугата се счита за извършена по смисъла на закона на датата, на която възникват условията да бъде признат приходът от нея съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти. Изключение от това правило е предвидено в ал.2 от същата разпоредба, която регламентира случаите, при които по договор за доставка на услуга, същата е свързана с изпълнение на отделни етапи, които се приемат от получателя по доставката. В тези случаи за всеки етап на завършеност на услугата възниква данъчно събитие, данъкът за което става изискуем на датата на приемане на съответния етап, която дата се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от доставчика и получателя.
При съобразяване с цитираните разпоредби и с оглед постигнатите между страните договорености, на датата на възникване на данъчното събитие за услугата
/датата на извършването й или датата на приемане на етапа/, за Вас като доставчик ще възникне задължение за издаване на данъчен документ в сроковете, указани в чл. 113, ал. 4 от ЗДДС, в който като получател следва да бъде посочен съответния възложител на услугата.
По отношение на поставения въпрос относно право на данъчен кредит за начисленияданък за извършените СМР услуги за новоучреденото дружество следва да имате предвид, че писмените становища ангажират приходната администрация на Националната агенция за приходите по смисъла на чл. 17, ал. 3 от ДОПК, поради което запитването следва да бъде отправено от името на заинтересованото лице, което да съдържа идентифициращи за подателя данни. Зададеният от Вас въпрос не засяга Ваши конкретни права и задължения като задължено лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ДОПК, поради което отговор не може да Ви бъде предоставен.

Оценете статията

Вашият коментар