Право на ползване на данъчен кредит по ЗДДС

Изх. №24-34-909
Дата:
26.03.2008 год.
Относно: Право на ползване на данъчен кредит по ЗДДС
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-909/ 27.04.2007г. по описа пана Националната агенция за приходите. Ви уведомявам следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Фирмата извършва следните дейности:
преводи и легализация на документи, което съставлява около 65% от приходите на фирмата:
продажба на автобусни билети за чужбина, което съставлява около 10% от приходите на фирмата;
сключване на застраховки, което съставлява около 25 % от приходите нафирмата.
Въпросът, поставен в запитването е – може ли да се ползва пълен данъчен кредит, а не частичен, при положение, че последните две дейности са съответно с нулева ставка по реда на чл.36. ал. 1 от ЗДДС и освободена доставка по смисъла на чл.47. ал.2 от ЗДДС.
Във връзка с поставените въпроси, изразяваме следното становище:
Случаите, при които регистрирано по ЗДДС лице има право да приспадне данъчен кредит са уредени в чл.69 от ЗДДС, според който:
Когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне:
1.данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави;
2.начисления данък при внос на стоки по чл. 56 и 57;
3.изискуемия от него данък като платец по глава осма.
От разпоредбата на ал.1 на чл.69 е видно, че за да има право на данъчен кредит за получените стоки и услуги лицето следва да ги използва за извършване на облагаеми доставки.
От запитването става ясно, че част от дейностите, които извършва лицето са освободени по смисъла на ЗДДС. Съгласно чл.70, ал.1 т.1 от ЗДДС правото па приспадане на данъчен кредит не е налице, когато стоките и услугите са предназначени за извършване па освободени доставки.
В чл.73 от ЗДДС е предвидено право на приспадане на частичен данъчен кредит от регистрираното лице по отношение на данъка за стоки или услуги, които се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които лицето няма такова право.
От казаното до тук е видно, че Вашият случай в запитването попада в хипотезата на чл.73 от ЗДДС и ще имате право на ползване на частичен данъчен кредит за получените стоки и услуги.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС

Относно:Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДСВъввръзка с

определяне на приложимото законодателство във връзка с Дял II от Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г.

посочено местоположението на постоянните помещения, в които самостоятелно заетото лице упражнява дейността си. Ако този критерий не е достатъчен, се вземат предвид продължителността на извършваните

данъчно третиране на разходи за финансиране на предизборна кампания, извършени от политическата партия във връзка с участието й в предизборна коалиция и отчетени като разходи за дарение

Изх. № 50-00-15Дата: 28.08.2008 год. ЗКПО, чл. 1 т. 2; ЗКПО, чл. 2, ал. 1, т. 1.Относно: данъчно третиране на разходи за финансиране на предизборна

поставени въпроси във връзка с прилагането на чл.15, ал.3, т.3 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/

Изх. № …София ….ДО……………КОПИЕ ДИРЕКЦИЯ „ОУИ”На Ваш вх. № 01-10-0782/12.06.2006г.Относно: поставени въпроси във връзка с прилагането на чл.15, ал.3, т.3 от Закона за корпоративното подоходно